NL Ingenieurs: miljarden verspild bij rioleringsbeleid

Position Paper Riolering aangeboden aan minister

De laatste 15 jaar is er voor meer dan 20 miljard euro geïnvesteerd in de riolering. Echter een deel van deze investeringen was onnodig, ondoelmatig en niet vanuit de aanpak van een concreet probleem onderbouwd. Er hebben snelle beleidwisselingen op het gebied van riolering plaatsgevonden en dat is funest voor een systeem met een levensduur van vaak meer dan 60 jaar.

NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, heeft het rioleringsbeleid van de laatste 40 jaar onder de loep genomen. In een position paper heeft zij uiteengezet welke lessen hieruit te trekken zijn en op basis daarvan adviezen geformuleerd voor toekomstig rioleringbeleid. Dit position paper heeft zij aangeboden aan minister Tineke Huizinga, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Waterketen (BOW).

De belangrijkste aanbeveling van de rioleringsexperts van NLingenieurs is: er moet nu vooral veel geld worden vrijgemaakt voor adequaat beheer, gebaseerd op gedegen onderzoek en in de vorm van lokaal maatwerk. De valkuilen uit het verleden moeten worden voorkomen.

NLingenieurs heeft de minister haar expertise aangeboden die noodzakelijk is voor onderbouwing van beleid en beleidsrealisatie. NLingenieurs vindt dat de afvalwaterketen meer moet bijdragen aan een duurzame maatschappij.

Enkele belangrijke bevindingen van NLingenieurs zijn:

  • De milieuwinst van de aanleg van riolering in het buitengebied, die enkele miljarden euro’s heeft gekost, is nagenoeg nihil;
  • in het verleden zijn verplichte milieumaatregelen in stedelijk gebied opgesteld, die miljarden aan investeringen hebben gevergd maar niet doelmatig waren en de problemen niet hebben opgelost;
  • riolering en waterbeheer vragen om langetermijnbeslissingen die gefundeerd zijn op gedegen onderzoek. Momenteel ligt de verhouding tussen de hoogte van de investeringen en de onderzoeksinspanningen volkomen scheef;
  • rioleringsbeleid wordt veel doelmatiger als ingezet wordt op lokaal maatwerk, waarbij een goede afstemming plaatsvindt tussen de riolering en de openbare ruimte;
  • terwijl de trend neigt naar schaalvergroting, blijkt dat een grotere schaal niet per se tot een doelmatiger beheer van de riolering leidt;
  • met name de vervanging van verouderde riolen zal in de nabije toekomst grote investeringen vereisen;
  • er is een nijpend tekort aan vakmensen in de sector en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarmee komt het leveren van lokaal maatwerk in het gedrang.

Meer informatie
Het volledige verslag is beschikbaar op de website van NLingenieurs

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NLingenieurs