Registratiebesluit externe veiligheid in werking

Overheid brengt risico’s van gevaarlijke stoffen en situaties in kaart

Den Haag – Gemeenten, provincies en Rijk zijn vanaf 30 maart 2007 verplicht de risicos van gevaarlijke stoffen te registreren. Het besluit is ook van toepassing op andere risicosituaties als branden in grote gebouwen of ongevallen in tunnels. De gegevens vormen de basis voor risicokaarten die burgers kunnen raadplegen op een speciale website.

De vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 is de aanleiding geweest voor het verplicht registreren van stoffen en situaties die mogelijk een gevaar vormen. De ministeries van VROM en BZK hebben eerst de bestaande wet- en regelgeving aangepast en vervolgens samen met gemeenten en provincies bekeken hoe kennis en inzicht over risicovolle situaties georganiseerd kan worden. De inwerkingtreding van het Registratiebesluit externe veiligheid en artikel 6a van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) vormen het sluitstuk in dit proces.

Register risicosituaties
Alle overheden die een vergunning afgeven voor een risicovolle situatie, zijn verplicht dit te melden bij het zogenaamde risicoregister. Een vergunning wordt immers alleen afgegeven als het milieu en de veiligheid niet in gevaar gebracht worden, of als dit tot een aanvaardbaar risico is teruggebracht. Vanwege deze kennis zijn overheden aangewezen om de gegevens over gevaarlijke stoffen en risicovolle situaties te verzamelen en naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te sturen. Het RIVM beheert het Register risicolsituaties gevaarlijke stoffen (risicoregister). Overheden dienen hun gegevens uiterlijk 30 maart 2008 naar het RIVM te zenden.
De verplichting om risico’s met de opslag en transport gevaarlijke stoffen te registreren valt onder het Registratiebesluit externe veiligheid, dat de minister van VROM heeft ondertekend. De overheid die een vergunning verleent, is dus verplicht gegevens naar het Register te sturen.

Gegevens over andere risicosituaties als branden in grote gebouwen of ongevallen in tunnels leveren gemeenten in bij de provincies. Dit gebeurt op basis van artikel 6a Wrzo waar de minister van BZK verantwoordelijk voor is. Kort na inwerkingtreding van dit besluit zal een ministeriële regeling in werking treden.

Risicokaart
Ook is het de bedoeling dat de gegevens over risico’s zowel voor burgers als medewerkers van de overheid beter toegankelijk zijn. Rijk, provincies en gemeenten hebben daarom de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwerpen van een digitale risicokaart die via internet door iedereen geraadpleegd kan worden. De provincies vullen de kaart in en nemen ook het beheer op zich. Inmiddels zijn al veel gegevens aangeleverd en zijn de kaarten voor een groot deel al compleet. Op de kaarten zijn de plaatsgebonden risico’s aangegeven en risico’s die geografisch te onderscheiden zijn.
De kaarten zijn intussen ook beschikbaar op internet, ook al zijn ze nog niet volledig.

Met de inwerkingtreding van het registratiebesluit dienen de kaarten uiterlijk over één jaar volledig te zijn. Burgers kunnen zich nu een idee vormen over de risicos in hun woon- en leefomgeving. Verder zijn de kaarten bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, brandweer en politie. Inzicht in risicos is immers van belang bij het verlenen van vergunningen of het ontwikkelen van ruimtelijke projecten.

Download
Bekijk of download de tekst van het Registratiebesluit externe veiligheid

Zie ook
Dossier Externe Veiligheid: www.vrom.nl/Externeveiligheid
Meer informatie over risicokaarten: http://www.risicokaarten.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM