BAM verwacht nettowinst 2006 van 130 mln euro

BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa € 130 miljoen en handhaaft dividend

  • Nettoresultaat eerste negen maanden 2006: € 68,5 miljoen
  • Dramatisch verlies Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau
  • Overige activiteiten goede operationele resultaten
  • Omzetgroei eerste negen maanden 2006: +11%, autonoom: +4%
  • Orderportefeuille op recordhoogte: € 13,0 miljard
  • Strategische agenda 2007 – 2009 geformuleerd

Gang van zaken eerste negen maanden 2006
Bunnik – Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2006 een nettoresultaat behaald van
€ 68,5 miljoen (2005: € 111,1 miljoen). Dit resultaat is inclusief een verlies in Duitsland van
€ 110 miljoen. Zoals gepubliceerd op 20 november 2006, is het verwachte verlies over 2006 van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau toegenomen tot € 115 miljoen. Ondanks de goede operationele resultaten van de overige activiteiten verwacht BAM de bij de halfjaarcijfers uitgesproken winstverwachting voor 2006 (circa € 180 miljoen) niet te kunnen handhaven. Naar huidige inzichten zal BAM over het boekjaar 2006 een nettowinst van circa
€ 130 miljoen behalen.
De omzet bedroeg in de eerste negen maanden van 2006 circa € 5,8 miljard (2005: € 5,3 miljard).
De toename komt mede voort uit de financiële consolidatie per 1 februari van de deelneming AM. Vastgoedontwikkelaar AM opereert zelfstandig en onder eigen identiteit op armslengte van BAM.

Bouw en vastgoed
Het resultaat van de sector is in de eerste negen maanden van dit jaar als gevolg van het verlies bij Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau sterk afgenomen, ondanks goede operationele resultaten van de overige werkmaatschappijen. De omzet is – exclusief AM – vrijwel gelijk gebleven.

De Nederlandse werkmaatschappijen hebben goede resultaten behaald, mede door gunstige resultaten bij de ontwikkeling en bouw van woningen. De vooruitzichten voor de woningbouw blijven positief. De woningbouwproductie in Nederland zal naar verwachting verder toenemen, terwijl de vraag naar (nieuw)bouwwoningen groot blijft. In de eerste negen maanden van 2006 zijn uit eigen ontwikkeling in totaal circa 3.700 woningen verkocht (vorig jaar: 1.300), waarvan circa 2.100 woningen door AM. Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep bedraagt momenteel ruim 70.000 woningen. Het volume in de utiliteitsbouwmarkt ontwikkelt zich positief, onder meer ook in de kantorenmarkt. De opname van nieuwe kantoorruimte neemt toe, ondanks de aanhoudende hoge leegstand. Beleggers tonen veel belangstelling voor verhuurd commercieel vastgoed. De gunstige marktomstandigheden in zowel de woningbouw als in de utiliteitsbouw zorgen voor stijgende prijzen van onderaannemers en toeleveranciers, alsook voor schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat margedruk.
De onverkochte, onverhuurde voorraad is gering (19 woningen en circa 6.500 m2 kantoor).

De activiteiten in België van Interbuild zijn in de afgelopen negen maanden verder toegenomen. Ook het resultaat is – in lijn met de omzet – gestegen. De vooruitzichten op de kantorenmarkt in Brussel en Antwerpen blijven voor Interbuild positief.

In het Verenigd Koninkrijk zijn goede resultaten behaald, bij een licht hogere omzet. De verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat in de eerste negen maanden. In het vierde kwartaal zal de verkoop van ontwikkeld commercieel vastgoed wederom voor een aanzienlijke winstbijdrage zorgen. De orderportefeuille van HBG UK ligt op een hoog niveau, mede door de verwerving van een groot aantal opdrachten in het derde kwartaal, waaronder de bouw van hotels, ziekenhuizen en scholencomplexen. De vooruitzichten in de Britse utiliteitsbouwmarkt zijn over het algemeen positief, vooral in en rond de grote steden.

In Duitsland heeft Müller-Altvatter in de eerste negen maanden van 2006 een licht positief resultaat behaald. Op jaarbasis wordt eveneens een positief resultaat verwacht. Het verwachte verlies 2006 van Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau is toegenomen tot € 115 miljoen (zoals gepubliceerd op 20 november 2006). Dit verlies is grotendeels ten laste gekomen van het resultaat over de eerste negen maanden van 2006. Een deel van de getroffen voorzieningen voor reorganisatie zal ten laste komen van het resultaat over het vierde kwartaal. De genomen maatregelen en getroffen voorzieningen moeten volgend jaar en de jaren daarna een gezonde ontwikkeling van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf mogelijk maken.

De orderportefeuille van de sector Bouw en vastgoed bedraagt per 30 september 2006, inclusief AM, circa € 7,0 miljard (ultimo 2005: € 5,1 miljard, exclusief AM). De autonome groei van de orderportefeuille bedraagt circa 10%, waarvan een belangrijk deel in het Verenigd Koninkrijk.

Infra
In de sector Infra blijven de resultaten in de eerste negen maanden van 2006 op een goed niveau. De toename van de omzet is voornamelijk gerealiseerd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat.
Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft zich positief ontwikkelen, mede door de inhaalslag op het gebied van wegenuitbreiding en -onderhoud. Ook het aanbod van grote werken is groot. Er is sprake van hoge aanbiedingskosten. De geringe verbetering van het prijsniveau is echter nog niet bevredigend. Dit heeft onder meer geleid tot een terughoudend aannamebeleid.

In België hebben de bedrijven conform verwachting aan de winst bijgedragen. Momenteel loopt de aanbesteding van enkele zeer grote infrastructurele werken. Hierdoor nemen de aanbiedingskosten dit jaar in België sterk toe. De mogelijke toekenning van deze werken wordt niet eerder dan 2007 verwacht.

Nuttall heeft in het Verenigd Koninkrijk een goed resultaat behaald. De omzet is toegenomen terwijl ook de orderportefeuille een stijgende lijn laat zien. De vooruitzichten in de Britse inframarkt zijn positief en tonen een bescheiden groei. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2012 zullen voor een extra impuls zorgen.

In Ierland heeft Ascon een uitstekend resultaat geboekt. De orderportefeuille ligt op een hoog niveau. De vooruitzichten voor de Ierse bouwnijverheid blijven gunstig. De (internationale) concurrentie neemt toe.

De resultaten van het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau zijn overeenkomstig de verwachting licht negatief. De vooruitzichten voor de inframarkt in Duitsland zijn gematigd positief, hoewel een duidelijke verbetering van het prijsniveau nog niet waarneembaar is.

In de Verenigde Staten is door Flatiron een goed resultaat behaald. De omzet is sterk toegenomen. De vooruitzichten voor de Amerikaanse inframarkt blijven positief.

Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – heeft een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De orderportefeuille ligt op een hoog niveau en is voor een aanzienlijk deel afkomstig uit de Golfregio.

De orderportefeuille van de sector Infra is in de eerste negen maanden van 2006 gestegen tot
€ 5,5 miljard (ultimo 2005: € 4,8 miljard). Deze toename van circa 15% is voor een belangrijk deel gerealiseerd in Ierland en de Verenigde Staten.

Publiek-private samenwerking
Het resultaat in de sector is in de eerste negen maanden licht positief. Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-projecten worden in de sector Publiek-private samenwerking verantwoord. De positieve resultaten van deze projecten zijn in de eerste drie kwartalen van 2006 sterk beïnvloed door hoge aanbiedingskosten. De opbrengsten en resultaten van de pps-projecten in aanbouw worden in de betreffende sectoren verantwoord en ook deze resultaten waren in dezelfde periode positief.

BAM PPP heeft in totaal 25 pps-projecten in portefeuille, waarvan zeventien projecten operationeel zijn. Daarnaast lopen op dit moment circa vijftien aanbiedingen in de diverse thuislanden van de Groep. Hiervan zijn twee aanbiedingen voor projecten in de fase van ‘best and final offer’.

De pps-vorderingen in de geconsolideerde balans zijn in de eerste negen maanden van 2006 licht afgenomen tot € 525 miljoen (ultimo 2005: € 543 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen gedaald zijn tot € 489 miljoen (ultimo 2005: € 548 miljoen). Per 30 september 2006 bedraagt de netto-investering in pps-projecten circa € 67 miljoen (ultimo 2005: € 41 miljoen).

Installatietechniek
BAM Techniek heeft een goede bijdrage aan het resultaat geleverd. Het marktherstel zet door. BAM Techniek kent van oudsher een solide klantenbasis. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring.

Consultancy en engineering
Tebodin heeft wederom een uitstekend resultaat behaald. De bezettingsgraad ligt op een hoog niveau. Een toenemend deel van activiteiten vindt plaats in Centraal- en Oost-Europa. De vooruitzichten zijn in vrijwel alle regio’s gunstig.

Overig
Onder de rubriek Pensioenen wordt in de eerste negen maanden van 2006 een resultaat vóór belastingen verantwoord van € 21,5 miljoen (2005: € 0,1 miljoen negatief). Dit resultaat betreft de gedeeltelijke vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen alsmede de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen.

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in het eerste negen maanden van 2006 een duidelijk hogere bijdrage aan het resultaat dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze bijdrage is – net als vorig jaar – inclusief € 3,2 miljoen preferent dividend.

Onder de rubriek Bitumenboetes is een additionele voorziening verantwoord van netto
€ 6 miljoen in verband met gerezen onzekerheid over de fiscale aftrekbaarheid van de door de Europese Commissie opgelegde bitumenboetes. Deze boetes van in totaal € 20,7 miljoen worden als buitenproportioneel beoordeeld. De betrokken BAM-bedrijven gaan in beroep.

Onder de rubriek Belastingen is een belastingbate van circa € 17 miljoen verantwoord grotendeels als gevolg van de aangekondigde tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting in Nederland. Het nieuwe belastingregime zorgt tevens voor een eenmalig negatief effect op de kaspositie van de Groep.
De gewijzigde fiscale waardering van onderhanden werken leidt volgend jaar tot een aanzienlijke eenmalige belastingbetaling bovenop de reguliere belastingafdracht. Er is geen overgangsregeling voorzien.

Orderportefeuille
De orderportefeuille bevindt zich op recordhoogte en bedraagt per 30 september 2006 € 13,0 miljard (ultimo 2005: € 10,4 miljard, exclusief AM). Ten opzichte van de stand ultimo 2005 betekent dit een autonome groei van circa 13%. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 2,6 miljard uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2006, € 6,1 miljard in 2007 en € 4,3 miljard in latere jaren.

Financiële positie
De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per
30 september 2006 € 300 miljoen (ultimo 2005: € 632 miljoen). Deze daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast neemt de behoefte aan werkkapitaal structureel toe door uitbreiding van activiteiten op het gebied van projectontwikkeling, publiekprivate samenwerking en ‘design and build’.

De rentedragende schulden bedragen per 30 september 2006 € 1.860 miljoen (ultimo 2005:
€ 1.062 miljoen). Deze toename is hoofdzakelijk het gevolg van de overname en consolidatie van AM. Het effect hiervan op de rentedragende schulden, en daarmee op de nettoschuldpositie, bedraagt circa € 639 miljoen, waarvan circa € 286 miljoen projectkredieten. De nettoschuldpositie bedraagt per 30 september 2006 € 1.317 miljoen (ultimo 2005: € 409 miljoen). In totaal leidt de consolidatie van AM tot een balansverlenging van circa € 900 miljoen. De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 september 2006 14,2% van het balanstotaal (ultimo 2005: 15,9%).

Resultaat per gewoon aandeel
Als gevolg van omwisseling van de converteerbare preferente aandelen en de emissie van gewone aandelen gedurende 2005, is het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen ten opzichte van de eerste negen maanden van 2005 met 22% gestegen tot 123,1 miljoen stukken. Mede door de deze stijging is het nettoresultaat in de eerste negen maanden van 2006 gedaald tot € 0,56 per gewoon aandeel (2005: € 1,10). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen, is het nettoresultaat per gewoon aandeel gedaald tot € 0,53 (2005: € 0,95).

Verwachting 2006
Koninklijke BAM Groep verwacht in 2006 een nettowinst van circa € 130 miljoen te realiseren bij een omzet van ruim € 8,5 miljard.

Het dividend over 2006 zal gehandhaafd blijven op € 0,40 per gewoon aandeel, ondanks de verlaging van de winstverwachting voor 2006 naar circa € 130 miljoen.

Strategische agenda 2007 – 2009
De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft een strategische agenda geformuleerd, die het management als richtsnoer dient bij de verdere ontwikkeling van het concern in de komende jaren.

In dit kader zijn tevens financiële doelstellingen voor 2009 gedefinieerd. BAM streeft ernaar in dat boekjaar een winstmarge vóór belasting te realiseren van 4%. Margeverbetering dient te resulteren in een verdere toename van de winst per aandeel. Zowel de streefwaarde voor de solvabiliteit op basis van garantievermogen, als het rendement op eigen vermogen bedragen meer dan 20%. Hierbij wordt uitgegaan van een gezonde economische ontwikkeling. BAM wenst de huidige Europese toppositie in 2009 minimaal te handhaven. Dit impliceert een groei van het omzetniveau naar circa € 10 miljard.

BAM-werkmaatschappijen opereren hoofdzakelijk binnen de huidige vijf thuismarkten: België, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Groep levert niet in al deze thuislanden het volledige dienstenpakket. Margeverbetering en volumegroei komen tot stand op vier mogelijke terreinen. BAM zal op alle vier terreinen – hieronder in volgorde van belangrijkheid besproken – in de komende beleidsperiode nadere stappen zetten. Allereerst gaat aandacht uit naar het uitwerken van de mogelijkheden voor werkmaatschappijen om omzet- en winstgroei te realiseren met hun huidige activiteiten binnen de huidige thuismarkt. Op de tweede plaats streeft BAM naar de introductie van activiteiten in thuismarkten, waar de betreffende activiteiten nog geen deel uitmaken van het BAM-pakket. Het derde terrein is de ontwikkeling van beter renderende activiteiten door initiatieven voor nieuwe producten en nieuwe concepten voor opdrachtgevers in de thuismarkten. Dit impliceert Groepsbrede samenwerking tussen werkmaatschappijen via zogenoemde conceptteams. Het vierde en laatste terrein vormt het mogelijk introduceren van BAM-kernactiviteiten in een nieuw, zesde, thuisland. Deze weg wordt uitsluitend gevolgd na grondig onderzoek van zowel land als potentiële partners.

BAM positioneert zich als een bouwconcern, dat opdrachtgevers volledig gebruiksklare gebouwen en infrastructuur kan bieden. De dienstverlening van BAM omvat een geïntegreerd dienstenpakket: ontwikkeling, ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud.

Uitbreiding van de activiteiten in huidige thuismarkten en – eventueel aangrenzende landen – leidt tot versterking van de Europese basis van de Groep. Dit wordt noodzakelijk geacht om ook op termijn een toppositie in te kunnen blijven nemen, gemeten naar omzet én waardecreatie.

De strategische ontwikkeling is erop gericht klanten in de Europese thuismarkten een volledig producten- en dienstenpakket aan te kunnen bieden. Daarbuiten opereert de Groep in winstgevende nichemarkten. De wereldwijd opererende werkmaatschappijen dragen vanuit hun internationale spreiding in belangrijke mate bij aan de technische en technologische kennis in de Groep. Tevens biedt het medewerkers van de Groep uitdagende, internationale carrièremogelijkheden, passend in het streven van BAM in de bedrijfstak de voorkeurswerkgever zijn.

Bij de verdere ontwikkeling van het concern zal de aandacht uitgaan naar activiteiten vóórin de procesketen, zodat BAM vanuit eigen conceptuele kracht initiatieven kan nemen en klanten nieuwe concepten kan aanbieden die beantwoorden aan hun behoeften. Duurzaamheid vormt het sleutelbegrip bij conceptontwikkeling. Tevens wordt ernaar gestreefd uitbreiding te vinden achterin de procesketen (bijvoorbeeld exploitatie en onderhoud, deels via partnerships) om de relatie met opdrachtgevers na oplevering van projecten, te kunnen voortzetten.

BAM zal het belang dat de onderneming toekent aan maatschappelijk verantwoord ondernemen nadrukkelijker communiceren, onder meer tot uitdrukking komend in een strikt veiligheidsbeleid en een transparante organisatie. BAM handhaaft de sterk decentrale structuur; werkmaatschappijen onder leiding van statutaire directieleden rapporteren aan de raad van bestuur. De stafafdelingen op Groepsniveau zijn beperkt in omvang, maar internationaal in ervaring en samenstelling. BAM’s solide financiële structuur dient te steunen op een sterke solvabiliteit en op risicomanagement als kerncompetentie.

Bijlagen
U kunt onderstaande bijlagen inzien op www.bam.nl
1. Verkorte winst- en verliesrekening
2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10
3. Verkorte balans
4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders
5. Verkort kasstroomoverzicht

Toelichting
Dit tussentijdse financiële bericht over de eerste negen maanden van 2006 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, ‘tussentijdse financiële rapportage’, met uitzondering van de bepalingen inzake IFRS 3 ‘business combinations’. Dit bericht dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2005.

De in dit tussentijdse financiële bericht toegepaste grondslagen voor verslaglegging zijn consistent met de grondslagen, zoals toegepast en omschreven in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2005.

De eerder gepubliceerde gegevens over de eerste negen maanden van 2005 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Geen accountantscontrole toegepast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv