Tram Vlaanderen Maastricht stapje dichterbij

Een grensoverschrijdende tramverbinding tussen Vlaanderen en Maastricht is mogelijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente verricht naar de haalbaarheid van een tramverbinding voor personenvervoer tussen Hasselt/ Lanaken en Maastricht. Het eerste deel van het Maastrichtse onderzoek is nu afgerond. Uit het onderzoek komt naar voren dat er met name mogelijkheden liggen voor een tracé via de binnenstad. De varianten die voeren over de oude spoorbrug bieden weinig toekomstperspectief. Tot die conclusie is gekomen na afweging van criteria als toekomstwaarde, vervoerswaarde en knelpunten van de spoorbrug door bijvoorbeeld hoogwater en gezamenlijk gebruik van het spoor voor personen- en goederenvervoer. Het College heeft daarom besloten om in het vervolgonderzoek alleen de varianten via de binnenstad verder uit werken. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de verbinding door te trekken van Maastricht CS naar station Randwijck.

Waarom een tramverbinding?

De Tram Vlaanderen Maastricht biedt zicht op een duurzame koppeling tussen de fijnmazige openbaarvervoernetwerken van Belgisch en Nederlands Limburg en een duurzame ontsluiting van het plangebied Belvedère. De verbinding halveert de reistijd met het openbaar vervoer tussen Maastricht en Hasselt en versterkt de relatie tussen de beide universiteiten aan weerszijde van de grens. Behalve dat de Tram Vlaanderen Maastricht bijdraagt aan de ambitie om grensoverschrijdend openbaar vervoer vorm te geven, kan de beoogde verbinding een cruciale bijdrage leveren aan Park & Ride faciliteiten aan de randen van de stad.

Hoe verder?

Op 30 mei 2008 is er een oriëntatiebezoek met belanghebbenden gepland aan een voorbeeldproject in de stad Valenciennes (Noord Frankrijk). De techniek en functie van de tram in deze stad komt in grote lijnen overeen met hetgeen in Maastricht beoogd is. In juni 2008 is een bezoek gepland door minister Eurlings en zijn Vlaamse evenknie minister Van Brempt over de grensoverschrijdende tramverbinding.

In juli 2008 is een consultatie voorzien van de betrokken ondernemers-, bewoners- en overige belanghebbendenorganisaties over het principe van ontsluiting van de binnenstad met tram’s. De consultatie biedt de betrokkenen de gelegenheid om zich op basis van de resultaten uit het eerste onderzoek uit te spreken over de voorgestelde koers en suggesties aan te dragen voor het vervolgtraject. In november 2008 moet de raad een principebesluit nemen over het aan te leggen tracé.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht