Nieuwe vooruitgang in IJzeren Rijndossier

Den Haag – De Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en de Belgische Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens hebben op 6 juli 2006 vooruitgang geboekt over de verdere stappen in het dossier IJzeren Rijn.

Zij hebben besloten om een ’Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD)’ in te stellen zoals was aanbevolen door het Arbitragetribunaal in de uitspraak over de IJzeren Rijn. Voorts hebben zij besloten dat ProRail en Infrabel de vervoersprognoses, alsmede het ontwerp en de kostenraming van de moderniseringswerken voor het volledig tracé zullen actualiseren.

Op basis van de resultaten van deze deelopdrachten, werkt vervolgens de COD een gemotiveerd advies uit over de raming van de hoegrootheid van de kosten, inclusief de bijhorende financiële risico’s. Daarbij maakt de COD toepassing van de principes van de kostenverdeling, zoals vastgelegd in de uitspraak van het Arbitragetribunaal.

De planning van deze studiewerkzaamheden wordt door de betreffende bureaus en deskundigen in onderling overleg nader vastgesteld en zo spoedig mogelijk na de bespreking van 6 juli 2006 aan de bewindspersonen meegedeeld.

De bewindspersonen hebben tevens argumenten uitgewisseld over het zogenaamd “beperkt rijden” over het bestaande historisch tracé van de IJzeren Rijn.

Staatssecretaris Tuybens herhaalde dat een beperkt gebruik van het historisch tracé in geen enkel geval de toekomstvaste oplossing in de weg mag staan. Het gaat om een quick win ten bate van de mobiliteit met een voorbeeldfunctie op het vlak van modal shift, die tegen het samen haalbaar geachte jaar 2015 plaats moet maken voor de duurzame oplossing, waartoe België tijdig de nodige kredieten in zijn begroting zal inschrijven. Minister Peijs verzekerde van haar kant dat Nederland de middelen zal mobiliseren voor het financieren van de bijdrage die door het Arbitragetribunaal ten laste van Nederland is gelegd.

Uit het gesprek dat Staatssecretaris Bruno Tuybens gevoerd heeft met zijn Duitse collega Achim Grossmann in Berlijn op 20 juni 2006, bleek dat Duitsland reeds de nodige financiële middelen heeft begroot voor de reactivering van het Duitse gedeelte van de IJzeren Rijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat