Beantwoording vragen Vaste Commissie VenW over OV Chipkaart

Den Haag – Op 30 mei 2008 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van V&W een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin een reactie op het rapport ‘De OV-chipkaart, De Reiziger en Het Vertrouwen’ van de OV-ambassadeur en antwoorden op de vragen van de commissie van Verkeer en Waterstaat.

Hieronder leest u de volledige brief 20084729 Beantwoording vragen Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat (reactie op het rapport ‘ De OV-chipkaart, De Reiziger en Het Vertrouwen’ van de OV-ambassadeur en Quick scan financieringsstromen OV-chipkaart). Kamerstuk | 2008-05-30.

Geachte voorzitter,

Inleiding

Hierbij geef ik een reactie op het rapport ‘De OV-chipkaart, De Reiziger en Het Vertrouwen’ van de OV-ambassadeur. Daarnaast beantwoord ik de vragen van de commissie van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van de “Quick scan financieringsstromen OV-chipkaart” van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer.

Rapport OV-ambassadeur

Ik ben blij met het onderzoek van de OV-ambassadeur. Het rapport bevestigt mij dat de ingeslagen weg, het instellen van een gezamenlijke regiegroep, een juiste keuze was. Juist in deze fase komt het erop aan gezamenlijk de hindernissen te adresseren en aan te pakken die gepaard gaan met een zo complex traject als de invoering van de OV-chipkaart.

De OV-ambassadeur constateert ook dat consumentenorganisaties, vervoerbedrijven en overheden overtuigd zijn van de toegevoegde waarde die de OV-chipkaart aan de reizigers kan bieden. Eén betaalkaart die het reizen met trein, metro, tram en bus makkelijker maakt wordt nog altijd als een wezenlijk sterk concept gezien. Dit eindbeeld is nog geen realiteit, maar het onderzoek leert mij dat er vertrouwen is dat dit doel bereikt zal worden.

Mevrouw Van Nieuwenhoven concludeert in haar rapport terecht dat er nog veel werk te doen is voordat de reiziger met de OV-chipkaart onbezorgd en eenvoudig door het land kan reizen. Ieder van de partners in dit proces heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Een groot deel van de zorgpunten en adviezen die de OV-ambassadeur terecht kenbaar maakt is inmiddels geadresseerd in het Aanvalsplan OV-chipkaart dat nu in uitvoering is. Dat geldt niet voor alle adviezen. Daarom zal ik het rapport bespreken met de partners. Waar nodig en gewenst en met respect voor ieders verantwoordelijkheid zal ik bezien of en waar verdere aanscherping of accentverschuivingen noodzakelijk zijn. Daar waar dat noodzakelijk is en tot wijzigingen in het aanvalsplan leidt zal ik uw Kamer informeren.

Financiering

U vraagt een toelichting op de bedragen van 40 en 28,6 miljoen zoals genoemd in mijn brief van 22 april 2008. Daarnaast vraagt u mij aan te geven of deze bedragen onderdeel uitmaken van de migratiebijdrage.

De bedragen zijn terug te vinden in het Infrafonds 2004 en het MIT-projectenboek 2004. In de begroting voor het Infrafonds van 2004 op pagina 52 onder het kopje Beneluxmetro is de afspraak vermeld (in het kader van Randstadrail) omtrent het inzetten van gelden voor tourniquets bij de Rotterdamse metro. In de praktijk betreft dit € 40 miljoen, waarmee in de MKBA 2003 rekening is gehouden.

In het MIT-projectenboek 2004 staat op pagina 212 het bedrag vermeld, afgerond op € 28 mln, dat ingezet wordt voor een gesloten instapregime bij de Amsterdamse metro. De bedragen maken geen onderdeel uit van de migratiebijdrage.

Tot slot vraagt u of ik u nader kan informeren over welke uitgaven uit het Fonds Eenmalige bijdrage NS (FENS) tot nu toe daadwerkelijk in de OV-chipkaart zijn gedaan.

Uit de FENS voortgangsrapportage (vierde kwartaal 2007) van Prorail blijkt dat de reeds aangegane verplichtingen voor electronic ticketing € 205 miljoen bedragen. Voor de beheerste toegang stations bedragen de reeds aangegane verplichtingen € 234 miljoen.

Het betreft hier bestedingen die contractueel verplicht zijn. Van de contractuele verplichtingen is inmiddels (dwz. t/m het jaar 2007) € 279 miljoen daadwerkelijk uitgegeven aan electronic ticketing en beheerste toegang stations.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over financiering OV-chipkaart (22-04-2008)

Rapport OV-chipkaart: maak de OV-chipkaart aantrekkelijk (21-04-208)