Invoering OV-chipkaart verloopt volgens planning

Staatssecretaris haalt evaluatie migratiefase naar voren

Den Haag – Op basis van de recente planningen van vervoerders en de voortgangsgeprekken met de decentale overheden blijkt dat de datum van de invoering van de OV-chipkaart niet in gevaar komt. Dit meldt staatssecretaris Huizinga in een brief aan de Tweede Kamer. Huizinga gaat desondanks de in het najaar geplande evaluatie van de migratie naar voren halen. Daarnaast stuurt ze op deelonderwerpen die op het kritische pad liggen en de klantacceptatie onder druk zetten zoals de uitwerking en decentrale besluitvorming over de regionale OV-chipkaarttarieven; op de distributie en de voortgang NS. “Het is een complex project met meevallers en tegenvallers, maar ik ben er van overtuigd dat hij er landelijk komt. Op dat moment wil ik met een gerust hart ‘de strippenkaart’ kunnen afschaffen. Om dit waar te maken is het meer dan ooit zaak dat alle partijen hun verantwoordelijkheden waar maken en transparant opereren. Ik zal hen blijvend herinneren aan de gestelde termijnen, eindproducten en zal de kwaliteit hiervan scherp in de gaten houden”, schrijft de staatssecretaris in de brief.

Doel evaluatie

De staatssecretaris constateert dat er een blijvend commitment is van alle partijen om de OV-chipkaart landelijk uit te rollen. De prioriteiten verschuiven nu van ontwikkeling naar beheer en nationale invoering. Uit recent overleg blijkt dat alle partijen niet stil hebben gezeten, maar dat er nog een aantal onzekere factoren in het proces zijn. De grote vraag is of er ondanks de geboekte voortgang voldoende speling in de planning zit om mogelijke tegenvallers op te vangen. Daarom heeft de staatssecretaris opdracht gegeven om de voortgang bij alle vervoerbedrijven (inclusief de NS) en de decentrale overheden in beeld te brengen. De evaluatie richt zich op de realiteit van de planningen en de bijbehorende bedrijfs- en bestuurlijke processen die doorlopen moeten worden. “Ik wil meer inzicht hebben in de (proces)stappen die alle betrokken partijen nog moeten zetten, welke risico’s zich daarbij voor kunnen doen en hoe die beheerst worden. Daarmee wil ik een goede inschatting kunnen maken of de verwachting reëel is dat er voor het einde van 2008 een landelijk werkend en kwalitatief goed OV-chipkaartsysteem is geïmplementeerd en waarvan het verantwoord is op 1-1-2009 de strippenkaart af te schaffen. De klantacceptatie staat hierbij centraal”, aldus Huizinga. De resultaten van de evaluatie worden eind september verwacht.

Deelonderwerpen
Op dit moment bekijkt de staatssecretaris de voortgang op een aantal deelonderwerpen, die op het kritische pad liggen en de klantacceptatie onder druk zetten, te monitoren en waar nodig bij te sturen. Het ministerie gaat hierbij niet op de stoel van de decentrale overheden en de vervoerbedrijven zitten. Huizinga wil wel op korte termijn duidelijkheid krijgen over de uitwerking en decentrale besluitvorming over de regionale OV-chipkaarttarieven en over de distributie. Op deze onderwerpen zijn termijnen afgesproken waarbinnen eindproducten moeten worden geleverd. “Wanneer de producten niet worden geleverd of onvoldoende van kwaliteit zijn zal ik niet aarzelen de betrokken partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en sterk stimuleren dat de in het vooruitzicht gestelde producten alsnog worden geleverd”, meldt de staatssecretaris in haar brief. Zo is er afgesproken dat er uiterlijk op 31 maart 2008 de besluitvorming over de tarieven klaar dient te zijn. De decentrale overheden hebben afsgesproken dat er in het hele land één definitie komt voor spits-dal, bij voorkeur in aansluiting met NS. Daarnaast worden de huidige kortingen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar, voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar, voor studenten (als hun studentenkaart niet geldig is) en voor 65-plussers tot 1-1-2010 zoveel mogelijk gehandhaafd en omgezet in automatische kortingen. Het gratis vervoer voor begeleiders (vanaf 12 jaar) en geleidehonden, op vertoon van legitimatie door de (visueel) gehandicapte wordt landelijk gehandhaafd.

Voortgang NS
Als het gaat om de klantacceptatie en een landelijk dekkend OV-chipkaartsysteem voor trein, bus, tram en metro, dan is NS een belangrijke partij. Ook omdat NS als grote vervoerder met een landelijk dekkend netwerk van groot belang is voor de distributie. Het ministerie zal de voortgang bij NS monitoren en waar nodig bijsturen, waarbij expliciet aandacht is voor het retour bij reizen op saldo en de overstap van NS op regionaal spoor en andersom. Tenslotte zijn de NS en de decentrale overheden opgeroepen om op korte termijn afspraken te maken over oplossingen voor de huidige stad-streeksupplementen en gezamenlijke proposities voor doorgaande reizigers.

Zie ook de kamerbrief br.4634. OV-chipkaart. publicatiedatum: 21-06-2007 | stukdatum: 21-06-2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat