‘380 kilovolt hoogspanningsverbinding moet ondergronds’

Zuid-Hollandse overheden richting Kabinet

Den Haag – Bovengrondse aanleg van de geplande 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer tast het waardevolle en kwetsbare groengebied daar ernstig aan, staat haaks op het groenbeleid van het kabinet zelf en is om financiële redenen niet nodig. Met deze en andere argumenten pleiten alle lokale en regionale overheden in dit Zuid-Hollandse gebied voor volledig ondergrondse aanleg.

De betrokken overheden die zich gezamenlijk inzetten voor 380 kV ondergronds zijn: de Provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Aanleiding voor hun krachtenbundeling is het op handen zijnde kabinetsbesluit over de wijze van aanleg van deze 22 kilometer lange verbinding. De voorlopige voorkeur die het kabinet eerder heeft uitgesproken in de Startnotitie voor de nog lopende Milieueffectrapportage is bovengrondse aanleg, met uitzondering van een stuk van vijf kilometer lengte tussen de A13 (Oude Leede) en de Klapwijkse Knoop (tussen Berkel en Pijnacker).

Hoogspanningsmasten tasten volgens de gezamenlijke overheden in dit gebied de kwaliteit van dit open veenweidelandschap aan omdat ze vanaf grote afstand zichtbaar zijn en natuur en groen verstoren. Zij signaleren dat het gebied toch al sterk onder druk staat en dat de bouw van de grote Vinex-wijken in de regio in de afgelopen tien jaar ten koste is gegaan van het open landschap. Volgens hen zijn daarom de overgebleven open en groene gebieden zo belangrijk en komt aantasting daarvan door dubbele rijen hoogspanningsmasten zo zwaar aan. Zij vinden dat de rijksoverheid veel te weinig zorg besteedt aan een goede inpassing van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit terwijl zij dit wel doet bij de aanleg van de A4 door Midden-Delfland of van de HSL. De overheid verliest hierdoor aan geloofwaardigheid, menen zij.

"Blijvende bescherming gewaarborgd"

"Bovengrondse aanleg is een hoogst ongelukkig signaal en in strijd met ander beleid dat door het kabinet wordt ondersteund," zegt Christiaan van der Kamp, namens de overheden die voor ondergrondse aanleg van de 380 kV zijn. Op verzoek van minister Eurlings is hij sinds oktober 2007 samen met minister Verburg van LNV bestuurlijk trekker van het project "Mooi en Vitaal Delfland". In het contract dat zij hierover hebben getekend, staat onder andere: "Wij hebben geregeld dat een blijvende bescherming van het landelijke gebied is gewaarborgd, waarbij een duurzame ontwikkeling mogelijk is gebleven die past bij het open en groene karakter van het landelijke gebied. Beschermen van wat mooi is, tegenhouden van wat lelijk of vervuilend is of de open ruimte aantast."

‘Mooi en Vitaal Delfland’ staat niet op zichzelf maar past in het programma "Randstad Urgent", waarmee het kabinet onder meer het leef- en vestigingsklimaat in de Randstad wil verbeteren. Daarnaast maakt minister Verburg zich met het programma "Groen en de Stad" sterk voor de aanleg, bescherming en ontsluiting van groene gebieden nabij de steden. Verder wil minister Cramer van VROM met het programma "Mooi Nederland" de verrommeling van het landschap aanpakken.

Wethouder Anne Koning van Delft: "Het kabinet hecht aan een betere ontsluiting van groen voor stedelingen in verband met positieve effecten op gezondheid, integratie, economie en milieu. De hoogspanningsmasten zijn gepland in cruciale verbindingszones tussen bebouwde omgeving en groen. Dat gaat niet samen. Een groengebied met hoogspanningsmasten nodigt niet uit om er in te gaan wandelen, fietsen of sporten. Stedelingen moeten langs masten en onder kabels door, voordat ze het gevoel hebben echt in de natuur of op het platteland te zijn. De ervaring leert dat veel stedelingen zulke barrières als een drempel zien om het groen op te zoeken."

Goed geld naar kwaad geld

De voornamelijk bovengrondse aanleg van het betrokken tracé kost naar schatting van de rijksoverheid 66 miljoen euro, geheel ondergrondse aanleg kost 171 miljoen. Per kilometer bedragen de extra kosten per huishouden volgens berekeningen van minister Van der Hoeven ongeveer 3,5 cent per jaar over de komende vijftig jaar. In de berekeningen moet ook de waardevermindering worden opgenomen die bovengrondse aanleg meebrengt voor de ongeveer 400 miljoen euro die de afgelopen jaren in de versterking van het groene gebied tussen Wateringen en Zoetermeer is geïnvesteerd: "De reconstructie van het Midden-Delflandgebied heeft tot nu toe 250 miljoen euro gekost. Met de verbinding tussen het Midden-Delflandgebied en het Groene Hart, de Groenblauwe Slinger, is ongeveer 150 miljoen euro gemoeid. De gezamenlijke overheden zijn van mening dat het kabinet meer dan 105 miljoen euro weg gooit om 105 miljoen euro goedkoper uit te kunnen zijn voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding.. De oproep aan het kabinet is om een goed besluit te nemen en te kiezen voor ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV leiding.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden