Derde structuurschema electriciteitsvoorziening

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). Dit is een planologische kernbeslissing (pkb) waarin ruimte wordt gereserveerd voor grootschalige productie en transport van elektriciteit. Het SEV III is aangekondigd in de Nota Ruimte en betreft een algehele herziening van het structuurschema uit 1994.

Om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen zijn in deze pkb deel 1 (kabinetsvoornemen) 23 vestigingsplaatsen opgenomen (waarvan zeven nieuw ten opzichte van het structuurschema uit 1994) en 38 hoogspanningslijnen (waarvan zestien nieuwe). In het SEV III zijn ook de vijf locaties opgenomen waarvoor het waarborgingsbeleid kernenergie vooralsnog blijft gehandhaafd. Het gaat hier om de locaties Moerdijk, Westelijke Noordoostpolderdijk, Maasvlakte, Eems en Borssele. Voor de locaties Moerdijk en Westelijke Noordoostpolderdijk constateert het kabinet aan de hand van de uitkomsten van het in het kader van het SEV III verrichte globale onderzoek dat deze slecht scoren. Dit is voor het kabinet aanleiding om aan de hand van heldere criteria de vijf locaties te toetsen op hun geschiktheid. Op basis van de uitkomst hiervan volgt in de pkb deel 3 definitieve besluitvorming over het handhaven of laten vallen van waarborgingslocaties.

Ten aanzien van de reservering voor hoogspanningsverbindingen zal in beginsel vanaf het in werking treden van SEV III het totaal aantal kilometers bovengrondse hoogspanningsverbindingen vanaf 110 kiloVolt niet toenemen. Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de landelijke netbeheerder TenneT.

Het SEV III is urgent omdat voorkomen moet worden dat de elektriciteitsvoorziening in Nederland (inclusief de verbindingen met het buitenland) in gevaar komt. Inmiddels heeft een aantal producenten concreet uitgewerkte plannen voor nieuwe elektriciteitscentrales. TenneT moet tijdig zorgen voor voldoende transportcapaciteit.

Ten behoeve van de pkb deel 1 zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze zullen samen met het SEV III binnenkort ter inzage worden gelegd. Er is dan een inspraakperiode van twaalf weken. Op basis van de inspraak en het bestuurlijk overleg (samengevat als pkb deel 2) kan de pkb dan worden aangepast. De aangepaste pkb zal als definitief kabinetsstandpunt (pkb deel 3) naar verwachting rond de zomer van 2008 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad