Heijmans boekt voortgang in oplossing kritische projecten

Contract Energiefabriek Tilburg beëindigd
Waterschap De Dommel neemt de installatie per 1 december volledig over

Heijmans meldt ten aanzien van de voortgang op lopende discussies en disputen over probleemprojecten het volgende:
Heijmans en Waterschap De Dommel zijn na constructief overleg overeengekomen dat zij hun samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg beëindigen. Het Waterschap neemt de installatie per 1 december 2016 volledig over van Heijmans en wordt vanaf dan zelf verantwoordelijk voor de bediening, onderhoud en verdere optimalisatie ervan. Het betekent dat Heijmans vanaf dan geen financiële en operationele verantwoordelijkheid meer heeft voor de Energiefabriek die sinds juni 2016 zuiveringsslib inneemt en energie produceert. De beëindiging leidt tot een negatief effect op de EBITDA van bijna € 15 miljoen. De effecten vanuit deze overeenkomst worden meegenomen in het lopende overleg met financiers waarnaar reeds in onze trading update van 2 november jl. werd verwezen.

Contract en bouwproces
Voor het ontwerp en de realisatie van de installatie sloten beide partijen in 2012 een contract dat ook voorzag in het 15-jarig onderhoud ervan. Ook werd vastgelegd dat de volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten bij Heijmans zou komen te liggen.

Gedurende de ontwerp- en realisatiefase hebben beide partijen verschillende gesprekken gevoerd over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie. Hoewel deels overeenstemming werd bereikt, is op een aantal punten ook besluitvorming afgedwongen via arbitrageprocedures. Op basis daarvan is de samenwerking in eerste instantie voortgezet. Na heroverweging hebben beide partijen alsnog gezamenlijk geconcludeerd de samenwerking te willen beëindigen.

Over de Energiefabriek
De Energiefabriek heeft als doel om al het zuiveringsslib uit het beheergebied van De Dommel te behandelen. Om dit doel te bereiken, zijn hoogwaardige technologieën toegepast. De installatie reduceert het volume zuiveringsslib en produceert biogas, waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Op deze manier voorziet de Energiefabriek in haar eigen energieverbruik en draait energieneutraal. Het biogas dat overblijft na de productie van energie wordt geleverd aan naastgelegen afvalverwerkingsbedrijf Attero.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met bijna 6.500 medewerkers en in de eerste helft van 2016 bijna € 950 miljoen omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV