Meer ruimte voor ondernemerschap en duurzame groei

Extra budget voor onderzoek en ontwikkeling en voor startende ondernemers en mkb-ers. Regels die ondernemers vooruit helpen, in plaats van in de weg zitten. Investeren in onze duurzame energievoorziening door in te zetten op nieuwe technieken. Een voedselagenda die toewerkt naar een veilig, gezond en ecologisch houdbaar voedselsysteem. Begrenzing van de mestproductie door de introductie van fosfaatrechten. Het zijn enkele van de maatregelen waarmee minister Kamp en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken komend jaar de Nederlandse economie verder versterken en verduurzaming aanjagen. Dit is te lezen in de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken die de bewindspersonen op Prinsjesdag aan de Eerste en Tweede Kamer hebben toegezonden.

Ruimte en financiering voor innovatieve bedrijven
Nederland staat er economisch goed voor. In 2015 groeide onze economie met 2% en de export, consumptie en het vertrouwen nemen toe. Nederland is een van de vijf innovatieleiders in Europa (European Innovation Scoreboard, Europese Commissie) en staat wereldwijd in de top van de meest concurrerende economieën (Global Competitiveness Report, World Economic Forum). Om die positie vast te houden en te zorgen voor een stabiel investerings- en vestigingsklimaat, zet het kabinet zich verder in voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Zo komt er vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO beschikbaar. De regeling focust ook komend jaar op het innovatief MKB dat wil doorgroeien.

Tegelijkertijd werken in het nieuwe StartupDelta2020-programma Nederlandse innovatiehubs, zoals de regio’s Eindhoven en Twente, samen met ondernemers en de overheid aan een klimaat waarin startende ondernemers succesvol zijn. Het doorgroeien van een startend bedrijf tot scale-up heeft daarbij bijzondere aandacht. Per 2017 komt 50 miljoen euro beschikbaar voor een meer gunstige gebruikelijk-loonregeling voor eigenaren en voor een regeling om samen met private investeerders te investeren in startups en het mkb. In 2017 wordt ook de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met 2,5 miljard euro te verminderen gerealiseerd. Het kabinet zal blijven inzetten op wet- en regelgeving die ruimte geeft voor innovatie, ondernemerschap en duurzame groei.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening
Het verduurzamen van de energievoorziening is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Om de toekomst van ons energiebeleid vorm te geven is in 2016 een energiedialoog gehouden die komend jaar voortvloeit in de Energieagenda. In deze agenda worden de lijnen uitgezet voor het energiebeleid voor de langere termijn, na 2023. In 2017 zal gestart worden met de uitvoering van de acties uit de Energieagenda. Ook wordt aangegeven op welke manier, en op welke terreinen, de energiedialoog wordt voortgezet.

De uitvoering van het Energieakkoord gaat onverminderd door. Met de SDE+-regeling die is bedoeld voor nieuwe duurzame energietechnieken is in 2016 een stevige impuls gegeven aan het bereiken van de doelen. Dit jaar is daarmee in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor projecten binnen deze regeling. In 2017 vindt er opnieuw een tender Wind op Zee plaats en wordt de innovatiekavel voor Wind op Zee aanbesteed. Daarnaast zal komend jaar ook het subsidiebudget voor de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) groeien naar 41 miljoen euro. Met deze regeling worden energie-innovaties ontwikkeld die potentie hebben voor verkoop in het buitenland of voor de Nederlandse economie.

Goed voedsel voor iedereen
De hele voedselketen, van boer tot consument, is nodig om te komen tot een voedselsysteem dat voorziet in voldoende, veilig, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel dat bereikbaar is voor iedereen. De voedselagenda kent drie prioritaire thema’s: ‘jong leren eten’, transparantie en innovatie in de voedselketen. Het kabinet zal hier in 2017 verdere invulling aan geven. Hiervoor komt 20 miljoen euro beschikbaar. Ook wil het kabinet de consumptie van groente en fruit stimuleren en zich inzetten voor de transitie naar een voedselsysteem dat niet bijdraagt aan klimaatverandering maar deze helpt op te lossen.

Na verschillende voedselincidenten en maatschappelijke discussies over dierenwelzijn en de samenstelling van ons voedsel heeft het kabinet onder meer besloten de vleeskeuring opnieuw in publieke handen te brengen. Daarvoor zal in 2017 bij wet een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden opgericht voor de keuringstaken van roodvlees.

Landbouw van wereldniveau
Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten wereldwijd en onze land- en tuinbouw levert producten van zeer hoge kwaliteit. Met een volume van bijna 90 miljard euro draagt dit voor 21 procent bij aan de totale Nederlandse goederenexport. Die omvang groeit nog steeds. Ook wordt de agrarische sector steeds duurzamer. Ook in 2017 zal aan de acties verduurzaming gewasbescherming gewerkt worden, in het kader van ‘Gezonde groei, duurzame oogst’.

Op 1 januari 2017 wordt een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij ingevoerd. Dat regelt dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het inkrimpen van de melkveestapel is daarbij onvermijdelijk. Vanaf 2017 mogen melkveehouders alleen melkvee houden als zij over voldoende fosfaatrechten beschikken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat