EL&I: Werken aan versterking Nederlandse economie

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. EL&I zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat.

Door te zorgen voor goede randvoorwaarden en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Dat staat in de beleidsagenda van EL&I van minister Verhagen en staatssecretaris Bleker.

EL&I werkt in 2012 voornamelijk aan de volgende punten:

1. Nederland internationaal sterk positioneren, daarom zetten we in op de top.

Dat doet EL&I door bij de onderzoeksprogrammering van grote onderzoeksinstituten via innovatiecontracten te focussen op de topsectoren. Daarnaast worden via onder meer economische missies internationale kansen voor bedrijven verzilverd.

2. Ondernemers willen ondernemen, daarom biedt EL&I ruimte aan ondernemerschap en innovatie.

Zo ondersteunt EL&I investeringen in innovatie met € 500 miljoen lastenverlichting in deze kabinetsperiode via de Research & Development Aftrek. Daarnaast stellen we meer durfkapitaal voor kansrijke innovatieve projecten beschikbaar via het Innovatiefonds MKB+. De regeldruk voor bedrijven wordt aangepakt.

Door de heffingen van de Kamers van Koophandel in 2012 met 10% te verlagen en vanaf 2013 volledig af te schaffen. Met ondernemerspleinen maakt EL&I dienstverlening aan ondernemers beter en goedkoper.

3. EL&I bevordert duurzame welvaart, met oog voor mens en natuur.

EL&I zet in op decentralisatie van het natuurbeleid en op een brede inzet van de Programmatische Aanpak Stikstof. Daarnaast gaat EL&I de bekendheid van de OESO-richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bestuursvoorzitters van beursgenoteerde bedrijven vergroten.

4. EL&I werkt aan een toekomstbestendige landbouwproductie en energievoorziening.

Komend jaar wordt een vermindering van het antibioticagebruik in de landbouw gerealiseerd van 20% per 1 januari 2012. Overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties sluiten samen Green deals af. Ook wordt de productie van duurzame energie verhoogd door de inzet van de Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+).

Daarnaast werkt EL&I mee aan het rijksbrede traject voor een compacte en krachtige overheid, zoals beschreven in het regeerakkoord. Door de fusie van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en door taken te schrappen, realiseert EL&I in 2015 een besparing op het apparaatbudget van totaal ruim € 288 miljoen. In 2012 wordt een eerste besparing van € 49,1 miljoen ingeboekt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat