Aanmelding nieuwe projecten Crisis- en herstelwet

Tot 1 oktober 2011 kunnen nieuwe projecten voor de vierde tranche van de Crisis- en herstelwet worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Crisis- en herstelwet is bedoeld om vastgelopen ruimtelijke projecten, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of binnenstedelijke herstructurering, te versnellen of weer vlot te trekken.

De wet maakt onderdeel uit van ‘Eenvoudig Beter’, een interdepartementaal programma waar binnen het omgevingsrecht wordt herzien en gebundeld in een nieuwe Omgevingswet.

Aanmelding kan voor de volgende typen projecten:

  • ontwikkelingsgebieden

    De bepalingen over ontwikkelingsgebieden maken het mogelijk de beschikbare milieuruimte te herverdelen en –als dat nodig is – voor een periode van maximaal 10 jaar van milieunormen af te wijken.

  • innovatieve experimenten

    Als wettelijke regels en bepalingen belemmerend zijn voor een innovatief project, kan van een tiental wetten en onderliggende bepalingen worden afgeweken. Voorwaarde is wel dat het project bijdraagt aan een duurzame en economische ontwikkeling en innovatief is.

  • lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis

    Projecten met een nationale betekenis waarover alle betrokken overheden het eens zijn, kunnen versneld worden uitgevoerd.

Het opnemen van een project in de Algemene Maatregel van Bestuur is overigens niet vereist voor alle mogelijkheden die de wet biedt. Wanneer een project valt in één van de categorieën die in bijlage I van de wet staan, gelden sowieso minder én snellere beroepsprocedures. Bovendien geldt voor bouwprojecten van minimaal 12 en maximaal 2000 woningen een nieuwe vereenvoudigde procedure, het zogenoemde projectuitvoeringsbesluit.

Meer informatie en aanmelden van projecten

Aanmelden van projecten kan via postbus.CHW@minvrom.nl of telefonisch bij Monique Arnolds (070 3393335) of Fenna Gutter (070 3391640).

Meer info is op te vragen bij het Kenniscentrum InfoMil of Agentschap NL (helpdesk.CHW@agentschap.nl).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)