Nieuw onderzoek naar aanpassing aan klimaatverandering

in relatie tot ruimte, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling

Het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft voor 33 miljoen euro aan onderzoeksvoorstellen goedgekeurd om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Centraal staat de vraag hoe we de investeringen in ruimte, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling klimaatbestendig kunnen maken en tegelijk kansen kunnen creëren voor nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Klimaatverandering is onvermijdelijk. Niets doen zal in de toekomst tot veel schade leiden; schade door wateroverlast en overstromingen, door hitte stress in steden, door tekorten in de zoetwatervoorziening en schade in de natuur en de landbouw. Kleine investeringen nu kunnen grote schade in de toekomst voorkomen of verkleinen. Het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat levert kennis aan overheden en bedrijfsleven om hen te ondersteunen bij het opstellen van regionale klimaatadaptatiestrategieën. Deze strategieën helpen de besluitvorming over investeringen in ruimte, infrastructuur, natuur en stedelijke ontwikkeling. Het ministerie van VROM heeft hiertoe geld beschikbaar gesteld dat via Kennis voor Klimaat wordt besteed.

Het bestuur van Kennis voor Klimaat heeft onderzoeksvoorstellen voor de acht belangrijkste adaptatiethema’s goedgekeurd en besloten om daar 20 miljoen euro aan bij te dragen. Kennisinstellingen zoals TNO, KNMI en Deltares, universiteiten, overheden en het bedrijfsleven dragen de rest van de benodigde gelden bij. Ook buitenlandse universiteiten (bv. Engeland, Duitsland, Amerika, Australië) doen aan het onderzoek mee. De onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid.

De volgende onderzoeksvoorstellen zijn goedgekeurd:

  • Veiligheid tegen overstromingen;
  • zoetwatervoorziening en waterkwaliteit;
  • klimaatbestendig maken van het platteland;
  • klimaatbestendige steden;
  • infrastructuur, netwerken en klimaatadaptatie;
  • hoge kwaliteit klimaatprojecties voor adaptatie in Nederland;
  • de governance van adaptatie aan klimaatverandering;
  • beleidsondersteunende Instrumenten voor klimaatadaptatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, in nauwe samenspraak met de vragers naar kennis: provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor elk van de acht voorstellen is een uniek samenwerkingsverband ontstaan. De consortia zullen zich gaan ontwikkelen als ‘centres of excellence’. Vooral gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zijn nauw bij het onderzoek betrokken. Het betreft de zogeheten hotspots: Rotterdam, Haaglanden, Zuidwestelijke Delta, Schiphol, Waddenzee, het gebied van de grote rivieren, de veenweidegebieden en de droge rurale gebieden. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van brede dijken en naar een open of afsluitbaar Rijnmond; in hoog Nederland wordt het effect van klimaatverandering op de landbouw onderzocht; Schiphol doet mee aan het onderzoek naar mogelijke verandering in het windklimaat en de Zuidwestelijke Delta is betrokken bij het onderzoek naar de toekomstige beschikbaarheid van zoet water.

Meer informatie
Meer informatie over genoemde onderzoeksvoorstellen kunt u vinden op de website:
kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl/achtadaptatiethemasgoedgekeurd

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Programmabureau Kennis voor Klimaat