Positief advies over MER Buitenring Parkstad Limburg

De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is weer een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het door de Provincie Limburg opgestelde Milieu Effect Rapport voor de onderbouwing van de tracékeuze is door de Commissie voor de m.e.r. positief beoordeeld.

"De Commissie is van mening dat het MER de essentiële informatie bevat die nodig is voor de onderbouwing van de tracékeuze " zo laat gedeputeerde Ger Driessen weten in een eerste reactie. " We kunnen nu aan de slag met het opstellen van het Inpassingsplan. De Commissie voor de m.e.r. geeft ons in het advies ook nog een aantal kritische aandachtspunten mee voor het Inpassingsplan. Daar zijn we blij mee, omdat daarmee een grote mate van duidelijkheid ontstaat en we onze onderzoeken voor dat plan optimaal daarop kunnen afstemmen."

Inpassingsplan

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening maakt het vanaf 1 juli jl. mogelijk dat de Provincie zelf een Inpassingsplan (=bestemmingsplan) opstelt. Het vastleggen van het Voorkeurstracé en de ruimtelijke inpassing daarvan zullen via dat Inpassingsplan plaatsvinden. Naar verwachting is het ontwerp daarvan in september 2009 gereed en kan het dan ter inzage worden gelegd.

Toch heeft de Provincie ervoor gekozen om het Voorkeurstracé en het MER dat aan de tracékeuze ten grondslag ligt eerder (namelijk medio 2008) naar buiten te brengen. De redenen daarvoor waren: duidelijkheid verschaffen aan alle betrokkenen over het Voorkeurstracé en inzicht krijgen in de opmerkingen en aandachtspunten die via zienswijzen en reacties worden ingediend, zodat deze meegenomen kunnen worden in de onderzoeken voorafgaande aan het Inpassingsplan.

Voorkeurstracé

Het voorkeurstracé voor de Buitenring loopt vanaf Kathagen (Nuth) ten noorden van de sportvelden en begraafplaats langs Vaesrade. Ter hoogte van het Van Hövell tot Westerflierhof, de Hommerterweg, de Allee/Akerstraat-Noord en het Amstenraderveld wordt de weg verdiept aangelegd. Vanaf hier loopt het Voorkeurstracé tussen Amstenrade en Brunssum naar de N274 ten noorden van Brunssum. Het tracé loopt om Brunssum heen, over de Mijnsteenberg naar de N299. De N299 wordt gevolgd tot aan de Torenstraat. Vanaf hier loopt het voorkeurstracé over de Dentgenbachweg naar de Kaalheidersteenweg/Kerkradersteenweg. Op deze locatie wordt het tracé doorgetrokken richting de N300. Vanaf de aansluiting met de Hamstraat (N300) wordt deze weg gevolgd tot nabij de kruising met De Locht-Horbacherstraat, om vervolgens via het verkeersplein Avantis aan te sluiten op de N281. Zie ook www.buitenring.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg