Stijging bouwkosten drukken resultaat Dura Vermeer

Zoetermeer – Dura Vermeer heeft de bedrijfsopbrengsten zien toenemen met ruim 3% van € 1.041 miljoen in 2006 naar € 1.076 miljoen in 2007. Gestegen bouwkosten, een gespannen arbeidsmarkt, het doorschuiven van projecten door vertragende procedures en een enkel tegenvallend project hebben geleid tot een resultaat na belasting van € 19,1 miljoen in 2007 ten opzichte van € 23,4 miljoen in 2006. Mede door de gunstige economische ontwikkeling en grote vraag naar bouwproductie steeg de orderportefeuille tot € 2.155 miljoen in vergelijking met € 1.985 miljoen in 2006.

Over de hele linie stegen de bouwkosten meer dan verwacht waardoor deze niet geheel konden worden doorberekend aan opdrachtgevers en klanten. Hierdoor kwamen de marges onder druk te staan. De stijging van de bouwkosten betrof met name de gestegen prijzen van grondstoffen en opdrachtnemers. Capaciteitsproblemen in combinatie met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel en langdurige ruimtelijke ordeningsprocedures leidden op een groot aantal plekken tot het minder dan begroot in uitvoering nemen van projecten.

Divisie Bouw en Vastgoed

De divisie Bouw en Vastgoed, waarin de woning- en utiliteitsbouwactiviteiten zijn georganiseerd, had in het verslagjaar te kampen met de – meer dan verwacht – gestegen bouwkosten, stagnatie van projecten, schaarste aan goed gekwalificeerd personeel en enkele tegenvallende projecten. Door vast te houden aan de strategie van scherpe benchmarking, focus op prijsvorming, kritische selectie van aan te nemen werken en verscherpt risicomanagement zag de divisie Bouw en Vastgoed het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting stijgen van € 21,2 miljoen in 2006 tot € 22,1 miljoen in 2007. De bedrijfsopbrengsten stegen in 2007 tot € 623 miljoen ten opzichte van € 606 miljoen in 2006. Het aandeel woningbouw in de bedrijfsopbrengsten daalde van € 446 miljoen in 2006 tot € 417 miljoen. Het aandeel utiliteitsbouw in de bedrijfsopbrengsten steeg van € 160 miljoen in 2006 tot € 206 miljoen. Deze stijging is het gevolg van de grotere vraag naar utiliteitsbouwprojecten, met name in de zakelijke dienstverlening. Van de bedrijfsopbrengsten kwam 46% uit eigen ontwikkelings-, 41% uit bouwteam- en 13% uit aanbestedingsprojecten. De orderportefeuille steeg van € 1.425 in 2006 tot € 1.565 miljoen in 2007.

Divisie Infra

Door voorzieningen te treffen voor verwachte tekorten op een aantal infrastructurele werken en de slechte resultaten van een specialistisch bedrijfsonderdeel zag de divisie Infra, waarin de infrastructuuractiviteiten zijn georganiseerd, het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting dalen van € 7,1 miljoen in 2006 tot negatief € 1,0 miljoen in 2007. De terugval in het resultaat was mede aanleiding voor het doorvoeren van een reorganisatie bij de divisie. De financiële tegenvallers bij het specialistische bedrijfsonderdeel in groenvoorziening hebben geleid tot het afstoten van deze activiteit. In het verslagjaar zag de divisie de vraag naar productie toenemen en de kosten verder stijgen. De orderportefeuille steeg van € 557 miljoen in 2006 tot € 589 miljoen in 2007.

Advies en Diensten

Advin, het advies- en ingenieursbureau van Dura Vermeer, profiteerde in het verslagjaar van de positieve economische ontwikkeling in bouw, infrastructuur en industrie, maar zag de marges verder onder druk komen te staan als gevolg van een stijging van salaris- en opleidingskosten door krapte op de arbeidsmarkt. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting daalde van € 1,2 miljoen in 2006 tot € 1,1 miljoen in 2007. De externe bedrijfsopbrengsten daalden in 2007 tot € 21 miljoen ten opzichte van € 22 miljoen in 2006.

Kansen en bedreigingen

Dura Vermeer ziet kansen vanwege:

* de onverminderd grote vraag naar betaalbare en snel te realiseren woningbouw;

* het urgentiegevoel voor betere bereikbaarheid en mobiliteit;

* de toename van integrale gebiedsontwikkelingsprojecten;

* de grote ervaring met gecombineerde concepten voor wonen, werken en voorzieningen;

* de aantrekkelijkheid als samenwerkingspartner;

* het aanbod aan duurzame technische oplossingen en de wil tot innoveren.

Dura Vermeer ziet bedreigingen vanwege:

* onzekerheid over de ontwikkeling van de economie;

* stijgende personeelskosten en hogere kosten voor materieel, grondstoffen en leveranciers;

* de hoge verwervingskosten van PPS-projecten;

* de rigide toepassing van milieu- en aanbestedingsregels en toenemende bureaucratisering;

* structureel tekort aan arbeidskrachten

Verwachtingen

Voor 2008 verwacht Dura Vermeer dat de bedrijfsopbrengsten zullen toenemen en het nettoresultaat zal verbeteren ten opzichte van 2007. De investeringen in materiële vaste activa zullen evenals het medewerkersbestand stijgen.

Financieel Jaarverslag 2007

U kunt het Financieel Jaarverlsag 2007 downloaden via www.duravermeer.nl

U kunt een exemplaar aanvragen via het Reactieformulier op www.duravermeer.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV