Ballast Nedam resultaten 2007 conform verwachting

# Operationeel resultaat conform verwachting: € 42 miljoen (2006: € 42 miljoen)

# Orderportefeuille sterk gestegen: € 1,4 miljard (2006: € 1,1 miljard)

# Nettoresultaat: € 27 miljoen (2006: € 44 miljoen, was hoog door grote belastingbate in 2006)

# Prognose 2008: ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat; hogere omzet in combinatie met margedruk als gevolg van gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers

Resultaten conform verwachting

Ballast Nedam heeft een operationeel resultaat behaald van € 42 miljoen. Dit was conform de in maart 2007 uitgesproken winstverwachting 2007. Dit resultaat stemt tot tevredenheid gegeven de in 2007 sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De marge steeg van 3,2% in 2006 tot 3,3% bij een geringe daling van de omzet tot € 1 270 miljoen. Van de omzet werd 91% in Nederland gerealiseerd (2006: 92%).

Het nettoresultaat bedroeg € 27 miljoen. In 2006 was het nettoresultaat van € 44 miljoen hoog als gevolg van een grote belastingbate.

Financiële resultaten

Omzet

Infrastructuur: omzet 2007: €675 mln / omzet 2006: €676

Bouw en Ontwikkeling: omzet 2007: €601 / omzet 2006: €622

—– —– —–

2007: €1,276 / 2006: €1 298

Overig / eliminatie: 2007: €(6) / 2006: €12

—– —– —–

Totaal: 2007: €1.270 / 2006: €1.310

De omzet daalde met 3% toe tot € 1 270 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg € 675 miljoen en bleef daarmee nagenoeg gelijk aan 2006. Onderliggend is de omzet van de divisie Infrastructuur bij een aantal onderdelen gegroeid. In 2006 was er nog een substantiële omzetbijdrage van het offshore windpark in de Noordzee.

De divisie Infrastructuur behaalde een bevredigend resultaat gegeven de marktomstandigheden. Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten onverminderd goed. De te behalen marges in de openbare aanbestedingen in de infrastructuurmarkt waren daarentegen nog steeds onbevredigend en verbeterden nog steeds maar langzaam. Met name de regiobedrijven hadden een moeilijk jaar. De regiobedrijven kampten met prijsstijgingen van de toeleveranciers en onderaannemers. Van deze prijsstijgingen en het goede volume in de markt profiteerden de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven. De specialistische bedrijven, actief op de toeleveranciermarkt, lieten een sterke omzetgroei met een toegenomen marge zien. In 2007 is ook het resultaat van de prefab betonbedrijven sterk verbeterd, maar is nog niet voor alle bedrijven op het gewenste niveau. De grondstoffenbedrijven behaalden een zeer goed resultaat bij een ongeveer gelijkblijvende omzet. Op de korte termijn zal het resultaat van de grondstoffenbedrijven lager zijn doordat een deel van de huidige concessies voor grondstofwinning in België aflopen en de nieuwe initiatieven in België en Duitsland nog niet operationeel zijn.

Voor de komende jaren verwachten we ondanks een beperkt aantal grote infrastructurele werken vanuit de overheid een onverminderd goed volume in de infrastructuurmarkt en groeiende markten voor offshore windmolenparken in Europa, voor industriebouw in de energiesector en voor internationale infrastructuurprojecten op en rond de havenkant.

Bouw & Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling bedroeg € 601 miljoen en bleef gering achter bij de omzet over 2006. Er was sprake van een vertraging in de opdrachtverlening van met name de grote projecten als gevolg van de in 2007 sterk gestegen bouwprijzen.

De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een uitstekend resultaat met een marge van 5,5%. Het volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw was in 2007 uitstekend. In het afgelopen jaar zijn de goede marges enigszins onder druk gekomen door de gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De regiobedrijven zagen mede hierdoor de marge op de bouw in het afgelopen jaar teruglopen. Met de ontwikkelingsactiviteiten werden onverminderd goede resultaten behaald.

De woningbouwactiviteiten ontwikkelden zich wederom positief. Het aantal opgeleverde woningen is met 14% gestegen tot 1 579 woningen, waarvan 531 uit eigen ontwikkeling. Het aantal woningen in aanbouw bedraagt 2 532, waarvan 28% uit eigen ontwikkeling voortkomt. In het afgelopen jaar is het ontwikkelingspotentieel van de grondbank met 18% toegenomen tot 15 000 woningen. De boekwaarde steeg met € 35 miljoen tot € 131 miljoen.

Voor de komende jaren verwachten we een goed volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Voor de woningbouw voorzien we geen stijging van het aantal op te leveren woningen in vergelijking met 2007. In de utiliteitsbouw verwachten we dat in 2008 een aantal grote (semi-)overheidsprojecten zal worden opgedragen, waarvan een aantal in concessievorm.

EBIT

Het operationeel resultaat was gelijk aan dat van voorgaand jaar en bedroeg € 42 miljoen.

De divisie Infrastructuur heeft haar resultaat met € 2 miljoen verbeterd tot € 18 miljoen. Dit is conform de in maart 2007 uitgesproken verwachting van een hoger operationeel resultaat en stemt tot tevredenheid gezien het nog steeds onbevredigende prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt. Aan deze toename hebben met name de resultaatsverbeteringen van de specialistische bedrijven, de prefab betonbedrijven en de grondstoffenbedrijven bijgedragen.

Het resultaat van de divisie Bouw en Ontwikkeling bedroeg € 33 miljoen en was daarmee € 3 miljoen lager dan in 2006. De behaalde marge bedroeg 5,5%. Hiermee presteerde de divisie overeenkomstig de in maart 2007 uitgesproken verwachting dat de divisie het resultaat van 2006 niet zou kunnen evenaren, maar wel een marge van ruim 5% zou behalen. In 2005 en 2006 werden zeer positieve resultaten behaald op een aantal grote vastgoedprojecten.

Het resultaat Overig is nagenoeg gelijk aan 2006. Dit betrof hoofdzakelijk de holdingkosten.

Marge

De marge op concernbasis steeg tot 3,3% bij een gering lagere omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 2,4% naar 2,7% bij een gelijkblijvende omzet. Bij een gering lagere omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 5,8% tot een nog steeds goede marge van 5,5%.

Nettoresultaat

Het resultaat voor belastingen bedroeg 38 miljoen euro en was gelijk aan het voorgaande jaar. De rentepost was ongewijzigd doordat de hogere rentelasten gecompenseerd werden door de eveneens gestegen rentebaten. De toename van de rentelasten volgde uit het gestegen werkzaam vermogen als gevolg van de toegenomen investeringen in grondposities en het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten. De rentebaten stegen over 2007 door de toegenomen renteopbrengsten van de PPS-projecten. De netto rentebaten van de PPS-projecten bedroeg € 1 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg € 27 miljoen. De belastinglasten bedroegen € 11 miljoen, hetgeen een effectieve belastingdruk van 29% is. In 2006 was het nettoresultaat hoog doordat er sprake was van een per saldo belastingbate van € 6 miljoen in plaats van een reguliere belastinglast.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is met 32% gestegen van € 1 093 miljoen eind 2006 tot € 1 438 miljoen. Doordat de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers vorig jaar nog niet direct volledig aan de klanten konden worden doorberekend is er enige margedruk in de orderportefeuille.

Recente ontwikkelingen die uitstekend passen binnen de strategie van Ballast Nedam zijn de verwerving van een groot industriebouwproject, een multi-fuel-centrale voor Nuon Magnum, in de Groningse Eemshaven en het sluiten van een intentieovereenkomst voor het ontwerpen, het leveren en het installeren van 21 funderingen voor offshore windmolens in de Oostzee voor de kust van Duitsland. Ook zijn er twee consortia waarin Ballast Nedam participeert als preferred bidder aangewezen voor de PPS-projecten detentiecentrum Zestienhoven in Rotterdam en kantoren voor de IB Groep en belastingdienst in Groningen.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen is met € 14 miljoen gestegen en bedroeg € 172 miljoen. Deze stijging bestond uit het nettoresultaat van € 27 miljoen verminderd met de dividendbetaling van € 13 miljoen. De totale activa stegen met € 104 miljoen tot € 898 miljoen. Door de toename van de activa daalde de solvabiliteit van 20% eind 2006 naar 19%. Het werkzaam vermogen steeg aanzienlijk van € 177 miljoen eind 2006 tot € 256 miljoen door met name de investeringen in grondposities en het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten als gevolg van een andere betalingssystematiek bij grote overheidsopdrachtgevers. De kasstroom over 2007 bedroeg € 10 miljoen negatief tegenover € 67 miljoen negatief over 2006.

De operationele kasstroom nam af van een positieve operationele kasstroom van € 17 miljoen over 2006 tot een negatieve operationele kasstroom van € 26 miljoen. Dit betrof met name de negatieve operationele kasstroom van € 31 miljoen bij Bouw en Ontwikkeling, grotendeels verklaard door de toename van de voorraad grondposities.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 29 miljoen negatief, bestaande uit € 37 miljoen aan investeringen, € 7 miljoen aan desinvesteringen en € 1 miljoen aan ontvangen dividenden. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel. De desinvesteringen betroffen met name de PPS–vorderingen. De netto investeringen in materiële vaste activa van € 26 miljoen overtroffen de afschrijvingen van € 20 miljoen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 47 miljoen bestond uit de per saldo voor € 61 miljoen opgenomen langlopende leningen, € 13 miljoen dividendbetaling over 2006 en € 1 miljoen inkoop van aandelen.

Netto financieringspositie

De netto financieringspositie nam met € 86 miljoen af tot € 63 miljoen. De langlopende leningen zijn met € 61 miljoen toegenomen tot € 97 miljoen. Deze toename betrof ondermeer de opname van een 5-jarige € 50 miljoen lening, een opname van € 17 miljoen lening voor financiering van grondposities en een verlaging met € 10 miljoen van de langjarige PPS-leningen. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof voornamelijk de PPS-leningen en was met € 15 miljoen toegenomen tot € 18 miljoen. De netto liquide middelen namen met € 10 miljoen af tot € 52 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn afgenomen van € 74 miljoen eind 2006 tot € 68 miljoen. Eind 2005 bedroegen de vooruitbetalingen nog € 150 miljoen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde. In de komende jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de verwachte toename van het aantal PPS-projecten.

Ballast Nedam heeft in april 2007 een langjarige lening van € 50 miljoen afgesloten. De lening heeft een looptijd van 5 jaar tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële convenanten. Daarnaast is in oktober 2007 een meerjarige faciliteit van € 22 miljoen afgesloten voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte daarvoor opgerichte vennootschap, waarvan in 2007 € 17 miljoen is opgenomen. Deze lening heeft een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg op jaareinde 9 900 000 aandelen. In 2007 zijn 24 401 certificaten van aandelen ingekocht. Ballast Nedam hield per jaareinde 100 000 aandelen in portefeuille ter afdekking van de verplichtingen vanuit de lopende managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van € 4,44 in 2006 tot € 2,75.

Op de eerste handelsdag van 2007 stond het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext op € 33,02. Het jaar werd afgesloten op € 28,30. De hoogste koers van € 40,93 werd bereikt op 8 mei 2007. De laagste koers van € 26,83 werd genoteerd op 11 december 2007. De AScX index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, daalde in 2007 met 8,9%. De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam is in 2007 verbeterd. Het gemiddeld aantal verhandelde aandelen in 2007 bedroeg 39 744 per handelsdag, in 2006 was dat aantal nog 30 725.

Op basis van de meldingen was Navitas per jaareinde 2007 de grootste aandeelhouder met 11,3%. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn: Delta Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd, Capital, ING, Henderson, Driessen Beleggingen en Bibiana Beheer. Op 15 februari 2008 heeft Laxey Partners een belang van 5% gemeld.

Hoger dividend

De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor om per uitstaand aandeel het dividend te verhogen van € 1,34 over 2006 tot € 1,38 over 2007. Dit voorstel is conform het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde dividendbeleid om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. De betaling van het dividend vindt plaats op 16 mei 2008. De notering ex-dividend zal op 9 mei 2008 zijn.

Strategie

De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2008 zijn:

Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming (‘operational excellence’) en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations).

Het versterken van de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt (PPS).

Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2008

Doordat de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers vorig jaar nog niet direct volledig aan de klanten konden worden doorberekend is er sprake van enige margedruk in de sterk gestegen orderportefeuille. De Raad van Bestuur verwacht op grond hiervan over 2008 een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat bij een hogere omzet te behalen. De verwachting is dat deze prijsstijgingen op de in 2008 te verwerven orders wel weer volledig kunnen worden doorberekend.

Voor 2008 verwacht de Raad van Bestuur dat het operationele resultaat van de divisie Infrastructuur wederom zal stijgen. De verwachte verbetering van de resultaten van de regiobedrijven en de prefab betonbedrijven zal het lagere verwachte resultaat van de grondstoffenbedrijven als gevolg van een aflopende concessie voor grondstofwinning in België meer dan compenseren.

De Raad van Bestuur verwacht dat de divisie Bouw en Ontwikkeling een lager operationeel resultaat zal behalen bij een hogere omzet, doordat in 2007 de kostprijsstijgingen niet volledig konden worden doorberekend.

U vindt het volledige bericht inclusief de bijlagen op de website van Ballast Nedam

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV