Rijk en regio tekenen voor doortrekking A15

Aanleg vervroegd van 2018 naar 2012

Den Haag – Gedeputeerde Marijke van Haaren van de provincie Gelderland, voorzitter Jaap Modder van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat hebben dinsdag 21 november 2006 een bestuursovereenkomst getekend over de doortrekking van de snelweg A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar.

Hiermee is de financiering en organisatie van de planstudie voor de doortrekking A15 en de verbreding A12 Ede-Grijsoord geregeld. Er is afgesproken dat de bouw van de A15 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) wordt vervroegd van 2018 naar 2012.
De tracéwetprocedure daarvoor wordt nu gestart. De totale financieringskosten bedragen 750 miljoen euro. Naast een regionale bijdrage van 112,5 miljoen euro, draagt minister Peijs 375 miljoen euro bij. Dit rijksbudget komt in de periode 2013-2014 beschikbaar. Daarnaast wordt een deel van de kosten gehaald uit regionaal prijsbeleid, zoals mogelijk tol op de A15. Hiervoor wordt op dit moment landelijk een systeem ontwikkeld. Met de bestuursovereenkomst is een belangrijke stap gezet naar een versnelde aanleg van de doortrekking A15 tussen knooppunt Ressen (A15) en de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Provinciale Staten van Gelderland en de KAN-raad moeten de bestuursovereenkomst nog bekrachtigen.

Tracéwetprocedure
In de overeenkomst wordt uitgegaan van de start van de aanleg in 2012. Daarmee wordt gestreefd naar oplevering van de weg in 2015. Als eerste wordt de Trajectnota/Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Het doel is om deze in het voorjaar van 2009 klaar te hebben. In deze Trajectnota/MER wordt ook onderzoek gedaan naar inpassing van de nieuwe weg en de afweging tunnel of brug. Voor de regio is een tunnel en een goede landschappelijke inpassing van de weg een zeer uitdrukkelijke wens. Minister Peijs ziet vooralsnog geen reden tot de bouw van een tunnel. De meerkosten voor een tunnel zijn niet opgenomen in de raming van 750 miljoen euro. Er komt een projectorganisatie bij Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de trajectnota/MER A15. Hierin participeert de regio met menskracht en financiën. Tijdens de planfase vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen de drie partijen die de bestuursovereenkomst hebben getekend en met de gemeenten die ook tot nu toe participeerden.

In de planstudiefase zullen de mogelijkheden voor Publiek Private Samenwerking (PPS) uitdrukkelijk worden onderzocht. Via een marktscan wordt bekeken of het vroeg inschakelen van marktpartijen voordeel oplevert. Daarnaast wordt onderzocht of een PPS-contract, waarbij het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden in één contract op de markt wordt gezet, financieel voordeel biedt.

Eensgezindheid in de regio
De bestuursovereenkomst is het resultaat van drie jaar lang intensief overleg tussen regio en minister. Met deze bestuursovereenkomst erkent minister Peijs de mobiliteitsproblemen in de regio Arnhem-Nijmegen. De provincie Gelderland heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de doortrekking. In 2002 is Gelderland gestart met een haalbaarheidsonderzoek, waarin ook Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen participeerden. In dit onderzoek werd het nut en de noodzaak voor het doortrekken van de A15 onderzocht. Tegelijkertijd kwam de regio tot een eensgezind advies over de gewenste hoofdinfrastructuur, waar de doortrekking van de A15 onderdeel van uit maakt. Daarna is in aanvullende en nieuwe onderzoeken de noodzaak bevestigd, zoals in de Netwerkanalyse van de stadsregio Arnhem Nijmegen. Het doortrekken van de A15 is al veertig jaar onderwerp van gesprek.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat