Afspraken BrabantStad over uitvoering nota Ruimte

‘s-Hertogenbosch – De vijf grote steden van Noord-Brabant en de provincie (BrabantStad) maken samen met het rijk een analyse over de bereikbaarheid van de steden. Nu bestaan nog wezenlijke verschillen van inzicht over de cijfers. Een eenduidige analyse moet leiden tot een gezamenlijk beeld over nut en noodzaak van investeringen in het openbaar vervoer in Brabant. Dat zijn de Commissaris van de Koningin, H. Maij-Weggen, de ministers Dekker (VROM), Peijs (VenW) en de burgemeesters van de steden overeengekomen.

Het nieuwe aan deze analyse is dat ook de auto en de fiets worden betrokken. Verder is afgesproken dat de mobiliteitseffecten van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Het eindresultaat van deze zogenaamde ‘integrale netwerkanalyse’ kan als input dienen voor afspraken maken in het kader van het MIT 2007.

Minister Dekker sprak tijdens het eerste overleg van het bestuurlijk platform BrabantStad haar waardering uit over de afspraken die provincie Brabant en vijf grote steden al hebben gemaakt over de uitvoering van Nota Ruimte. Bijvoorbeeld over de aanpak van de diverse stationszones, het groen om de steden en het afronden van meerdere randwegen. Minister Dekker ook aangegeven mee te willen werken aan een ontwerpatelier. Het ontwerpatelier zal zich buigen over de vraag: op welke wijze kunnen de vijf grote steden in de toekomst naar elkaar groeien?

Het Bestuurlijk platform BrabantStad staat onder voorzittersschap van minister Dekker. In het platform werken kabinet en regio samen aan de toekomst van het stedelijk netwerk van Brabant. Gestructureerd overleg tussen Den Haag en Brabant moet zorgen voor samenhang in majeure ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio en in de uitvoering van projecten van de verschillende overheidslagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant