Handtekeningen onder IMPULS voor Grenscorridorgebied N69

Provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingspartners uit het Grenscorridorgebied N69 hebben gisteren het IMPULS-uitvoeringsconvenant ondertekend. Hiermee leggen de partijen vast hoe zij gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de projecten die voortvloeien uit gebiedsopgave Grenscorridor N69 aanpakken. De gebiedsopgave bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe N69), het nemen van lokale maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan (nulplusmaatregelen) en het investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie (gebiedsimpuls).

Bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, ZLTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap de Dommel hebben hun handtekening gezet onder het document. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Er is veel energie èn draagvlak in de regio om samen de schouders onder de gebiedsopgave Grenscorridor te zetten. We gaan veel verder dan alleen het aanleggen van een nieuwe weg. Samen investeren we € 24 miljoen om de kwaliteit van het landschap, natuur, landbouw, water en recreatie in deze regio sterk te verbeteren. Met deze impuls maken we het gebied rond de Grenscorridor N69 een nog aantrekkelijker gebied om in te wonen, werken en recreëren.”

Gebiedsbureau
Waterschap de Dommel neemt namens de partners een coördinerende rol op zich om de verschillende maatregelen voor natuur, water, landbouw, landschap en recreatie met de partners uit te voeren. Vanuit acht verschillende deelprogramma’s werken de partners tot 2025 aan de uitvoering van de gebiedsimpuls. Het gaat om de deelprogramma’s met maatregelen in het Dommeldal de Hogt, Dommel-Zuid, De Run, Einderheide, de Keersop, de Malpie en omgeving, en deelprogramma’s fiets- en wandelpaden en een programma voor landbouw. Te denken valt aan het ontwikkelen van een robuust beekdal, de aanleg van laan- en erfbeplanting en de aanleg van een fietsbrug om de fietsroutes in de regio aantrekkelijker te maken. Per deelprogramma organiseert het Waterschap voor de zomer van 2017 enkele bijeenkomsten voor partijen en bewoners uit het gebied om samen te komen tot een schetsontwerp om zo inzicht te krijgen in de wijze waarop de maatregelen in de deelprogramma’s uitgevoerd kunnen worden.

Subsidies voor uitvoer
De provincie heeft €12 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied: de gebiedsimpuls. De regionale partners leveren samen eenzelfde financiële bijdrage. Om de uitvoering van maatregelen voor de regio mogelijk te maken komen er twee subsidieregelingen voor het gebied:

  • ‘Subsidieregeling gebiedsimpuls Grenscorridor N69 Noord-Brabant’
  • ‘LEADER’: het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Naast de al beschikbare middelen kán de Europese Commissie aanvullend nog € 1,2 miljoen beschikbaar stellen als bedrijven en instellingen uit het gebied samen € 1,6 miljoen meebetalen aan de projecten die worden ingediend. Met deze vorm van cofinanciering kan dus € 2,8 miljoen extra worden geïnvesteerd in het Grenscorridorgebied. Het betreft het grondgebied van de gemeenten Eersel, Bergeijk, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Beide subsidieregelingen zijn afhankelijk van de onherroepelijkheid van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De Raad van State heeft aangegeven in januari een extra zitting te plannen voordat ze een besluit over het Inpassingplan kan nemen.

Regio werkt samen aan een betere toekomst
De regiopartners staan samen aan de lat om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied op te lossen. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe weg. Na goedkeuring van de Raad van State kan de provincie starten met een aanbestedingsprocedure om een aannemer te vinden voor de aanleg. De gemeenten voeren de lokale maatregelen uit om onder andere het sluipverkeer te verminderen. Er zijn al aanvullende maatregelen uitgevoerd en er zijn er nog veel in voorbereiding om lokaal te zorgen dat het verkeer via de juiste wegen gaat rijden. Tot 2020 voeren de gemeenten op hun wegen diverse maatregelen uit. De investeringen in natuur, landbouw, landschap, water en recreatie moeten in 2025 gerealiseerd zijn. Waterschap de Dommel stuurt dit aan. Daarnaast investeert de provincie Noord-Brabant nog in de realisatie van onder andere 620 hectare natuurgebied in de regio.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.grenscorridorn69.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant

Handtekeningen onder IMPULS voor Grenscorridorgebied N69 | Infrasite

Handtekeningen onder IMPULS voor Grenscorridorgebied N69

Provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingspartners uit het Grenscorridorgebied N69 hebben gisteren het IMPULS-uitvoeringsconvenant ondertekend. Hiermee leggen de partijen vast hoe zij gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de projecten die voortvloeien uit gebiedsopgave Grenscorridor N69 aanpakken. De gebiedsopgave bestaat uit de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe N69), het nemen van lokale maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan (nulplusmaatregelen) en het investeren in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie (gebiedsimpuls).

Bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, ZLTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap de Dommel hebben hun handtekening gezet onder het document. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Er is veel energie èn draagvlak in de regio om samen de schouders onder de gebiedsopgave Grenscorridor te zetten. We gaan veel verder dan alleen het aanleggen van een nieuwe weg. Samen investeren we € 24 miljoen om de kwaliteit van het landschap, natuur, landbouw, water en recreatie in deze regio sterk te verbeteren. Met deze impuls maken we het gebied rond de Grenscorridor N69 een nog aantrekkelijker gebied om in te wonen, werken en recreëren.”

Gebiedsbureau
Waterschap de Dommel neemt namens de partners een coördinerende rol op zich om de verschillende maatregelen voor natuur, water, landbouw, landschap en recreatie met de partners uit te voeren. Vanuit acht verschillende deelprogramma’s werken de partners tot 2025 aan de uitvoering van de gebiedsimpuls. Het gaat om de deelprogramma’s met maatregelen in het Dommeldal de Hogt, Dommel-Zuid, De Run, Einderheide, de Keersop, de Malpie en omgeving, en deelprogramma’s fiets- en wandelpaden en een programma voor landbouw. Te denken valt aan het ontwikkelen van een robuust beekdal, de aanleg van laan- en erfbeplanting en de aanleg van een fietsbrug om de fietsroutes in de regio aantrekkelijker te maken. Per deelprogramma organiseert het Waterschap voor de zomer van 2017 enkele bijeenkomsten voor partijen en bewoners uit het gebied om samen te komen tot een schetsontwerp om zo inzicht te krijgen in de wijze waarop de maatregelen in de deelprogramma’s uitgevoerd kunnen worden.

Subsidies voor uitvoer
De provincie heeft €12 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied: de gebiedsimpuls. De regionale partners leveren samen eenzelfde financiële bijdrage. Om de uitvoering van maatregelen voor de regio mogelijk te maken komen er twee subsidieregelingen voor het gebied:

  • ‘Subsidieregeling gebiedsimpuls Grenscorridor N69 Noord-Brabant’
  • ‘LEADER’: het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Naast de al beschikbare middelen kán de Europese Commissie aanvullend nog € 1,2 miljoen beschikbaar stellen als bedrijven en instellingen uit het gebied samen € 1,6 miljoen meebetalen aan de projecten die worden ingediend. Met deze vorm van cofinanciering kan dus € 2,8 miljoen extra worden geïnvesteerd in het Grenscorridorgebied. Het betreft het grondgebied van de gemeenten Eersel, Bergeijk, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Beide subsidieregelingen zijn afhankelijk van de onherroepelijkheid van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De Raad van State heeft aangegeven in januari een extra zitting te plannen voordat ze een besluit over het Inpassingplan kan nemen.

Regio werkt samen aan een betere toekomst
De regiopartners staan samen aan de lat om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied op te lossen. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe weg. Na goedkeuring van de Raad van State kan de provincie starten met een aanbestedingsprocedure om een aannemer te vinden voor de aanleg. De gemeenten voeren de lokale maatregelen uit om onder andere het sluipverkeer te verminderen. Er zijn al aanvullende maatregelen uitgevoerd en er zijn er nog veel in voorbereiding om lokaal te zorgen dat het verkeer via de juiste wegen gaat rijden. Tot 2020 voeren de gemeenten op hun wegen diverse maatregelen uit. De investeringen in natuur, landbouw, landschap, water en recreatie moeten in 2025 gerealiseerd zijn. Waterschap de Dommel stuurt dit aan. Daarnaast investeert de provincie Noord-Brabant nog in de realisatie van onder andere 620 hectare natuurgebied in de regio.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.grenscorridorn69.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant