Friezen positief over provinciale fietsvoorzieningen

Leeuwarden РRuim 97% van de Friezen is tevreden over de veiligheid op provinciale fietspaden. Dit is ̩̩n van de opmerkelijke resultaten van het provinciale onderzoek naar het fietsgebruik in Frysl̢n. Bijna de helft van alle benaderde inwoners heeft de moeite genomen om de enqu̻te in te vullen en terug te sturen. Bij vergelijkbare onderzoeken is dit gemiddeld een kwart.

In juli 2005 ontvingen 4000 willekeurig geselecteerde huishoudens in Fryslân een schriftelijke enquête over fietsgebruik. Gedeputeerde Staten wilden weten wanneer en waarom volwassen inwoners wel of geen gebruik maken van hun fiets en welke wensen en behoeften zij ten aanzien van provinciale fietsvoorzieningen hebben. Daarnaast was informatie nodig over de plaats van de fiets ten opzichte van de auto. Met als uiteindelijk doel te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om het fietsgebruik in de provincie te stimuleren.

Resultaten en conclusies
De enquête is ingevuld door 1825 respondenten (46%); 47% is man en 53% is vrouw. De gegevens over geslacht en leeftijd komen overeen met de Friese bevolkingssamenstelling. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:
– Ruim 83% van de respondenten gebruikt de fiets dagelijks of enkele malen per week;
– De meest acceptabele fietsafstand tot bushalte, carpoolplaats of station is 2 km;
– Vrijetijdsbesteding is de meest genoemde reden voor het fietsgebruik (met 77%);
– 97% van de respondenten vindt de provinciale fietspaden veilig tot redelijk verkeersveilig;
РDe kwaliteit van de fietspaden in Frysl̢n wordt beoordeeld met rapportcijfer 7;
– Er moet meer nadruk gelegd worden op uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk en het aantal picknick- en rustplaatsen;
– Er zijn veel klachten van recreatieve fietsers over zwerfvuil langs de fietspaden;
– Recreatieve fietsers beoordelen de bewegwijzering als redelijk tot goed;
– Van de respondenten die minder dan 5 km van het werk wonen, geeft de meerderheid (70%) aan meestal met de fiets te gaan. Van de respondenten met een langere afstand gaat nog slechts 18% meestal op de fiets.

Gedeputeerde T. Baas: ”Ruim 46 % van de benaderde inwoners heeft de moeite genomen de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Deze reacties hebben waardevolle informatie opgeleverd voor ons provinciale fietsbeleid. Ik concludeer dat er veel wordt gefietst in Fryslân! Een andere belangrijke conclusie is dat op afstanden tot 10 km de meeste kansen te vinden zijn voor het vergroten van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer. Wij zullen dus extra maatregelen moeten treffen om de groei van het fietsaandeel tussen 7,5 en 15 km te bevorderen.

Uit de resultaten blijkt ook dat uitbreiding van het recreatieve netwerk op zijn plaats is, evenals het aantal picknick- en rustplaatsen. Hierbij moeten we niet de afvalbakken vergeten, want zwerfvuil wordt als een groot probleem aangemerkt.“

De conclusies worden betrokken bij de uitwerking van maatregelen in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) 2006. De resultaten zijn verder van belang bij het prioriteren van de acties zoals opgenomen in de fietsnota Fryslân Fytslân. Over vijf jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân