VNG: Rijk moet ziekmakende asbestbedrijven harder aanpakken

VNG wil benchmark om toezicht verder te verbeteren

De Arbeidsinspectie moet harder optreden tegen asbestbedrijven die de regels overtreden en tegen certificerende instellingen die dit oogluikend toestaan. De meeste asbestslachtoffers zijn mensen die beroepsmatig langdurig in aanraking zijn geweest met asbest. Desondanks zijn er nog steeds bedrijven die onzorgvuldig werken en hun medewerkers onnodig blootstellen aan risico’s. Gemeenten hebben niet de mogelijkheden om deze letterlijk ziekmakende asbestverwijderaars aan te pakken. De VNG roept de Tweede Kamer daarom op morgen (18 februari 2010 red) in het asbestdebat strenger toezicht door de Arbeidsinspectie op de bedrijven te regelen. Alleen op die manier kunnen burgers, bedrijven en gemeenten erop vertrouwen dat een gecertificeerde asbestverwijderaar zijn certificaat ook echt waard is.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van een sloopvergunning als asbest verwijderd moet worden. Zij verstrekken deze vergunning alleen als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerde organisatie. Vervolgens zien zij toe op een correcte uitvoering volgens de milieuregels. De uitvoering van gemeentelijke taken is in de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie. De VNG wil graag in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een benchmark ontwikkelen om het toezicht verder te verbeteren. Wij hopen dat het rijk dit leerinstrument wil ondersteunen.

Helaas wordt veel asbest illegaal verwijderd, uit onwetendheid of om vergunningprocedures en hogere sloopkosten te voorkomen. De minister van VROM stelt dat gemeenten ook hier strenger op moeten toezien. Gemeenten beschikken echter niet over het budget en de personele capaciteit daartoe. Actief tegengaan van illegale sloop houdt immers in dat meer personeel vrij zou moeten worden gemaakt om uit te zoeken of alle sloopactiviteiten bij de gemeente bekend zijn. Dat is voor gemeenten alleen een onmogelijke opgave, hulp van onder andere politie en OM is onontbeerlijk. Een landelijke communicatiecampagne moet burgers en andere opdrachtgevers bovendien meer bewust maken van de gevaren van asbest en van het belang van deugdelijke sloop.

Niet alleen gemeenten, maar alle betrokken partijen zullen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen om te zorgen dat asbest op een voor mens en omgeving gezonde manier wordt verwijderd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)