ROVER: ProRail licht Kamer verkeerd in

Amersfoort – Op 20 april 2007 heeft reizigersvereniging ROVER een brief gestuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat over onjuiste informatieverstrekking door ProRail bij hoorzitting 12 april.

Hieronder vindt u de volledige brief.

Geachte Kamerleden,

Op donderdag 12 april hield uw commissie een hoorzitting over problemen met de computersystemen waarmee het treinverkeer wordt geregeld. In deze hoorzitting is namens ProRail gesteld dat de eerste grote computerstoring pas in 2005 zou hebben plaatsgevonden. Dat verbaast ons zeer. Treinreizigers hebben ook in de jaren vóór 2005 in groten getale ernstige hinder ervaren als gevolg van systeemstoringen. Dat baart ons als belangenorganisatie voor OV-gebruikers grote zorg.
Wij hebben in het LOCOV (in de vergadering van 27 april 2005) een discussie gevoerd naar aanleiding van de computerstoring in Utrecht van 6 en 7 april dat jaar, waarbij ook toen de vertegenwoordigers van ProRail zeiden dat een storing met gevolgen van deze omvang een incident betrof dat niet eerder was voorgekomen. Omdat wij van mening waren dat deze notie niet strookte met de werkelijkheid zoals deze door de reizigers wordt ervaren, hebben wij aan ProRail na deze vergadering een lijst van storingen gezonden die zijn toegeschreven aan problemen met ICT-systemen en die het treinverkeer op belangrijke knooppunten geheel hebben stilgelegd of langere tijd ernstig hebben ontregeld.

ProRail heeft daarop gereageerd met een brief d.d. 7 september 2005 waarin nader wordt ingegaan op storingen met ernstige gevolgen. In deze brief is een analyse gemaakt van ‘zeer zware verstoringen die meer dan één baanvak troffen’ vanaf 2001. Daarbij werd vastgesteld dat de zeer grote verstoringen niet de dalende trend van de TAO’s in het algemeen volgden, en dat binnen de categorie oorzaken waarop ProRail rechtstreeks invloed heeft de Post 21-systemen (door ons aangeduid als ‘computerstoringen’) de grootste veroorzaker van onregelmatigheden waren. Wij kunnen hiermee niet de opvatting rijmen dat computerstoringen met grote impact incidenten zijn die in 2005 voor het eerst zouden zijn opgetreden.

Wij zijn van mening dat het niet juist en onvolledig informeren van de Kamer niet bijdraagt tot het verkrijgen van een helder beeld van de problemen op het spoor. Dat is de reden, dat wij hebben gemeend dit bij u aan de orde te moeten stellen.

Een afschrift van deze brief gaat naar:

de heer Klerk van Prorail,

de heer Veenman van de Nederlandse Spoorwegen en

minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER