Conferentie grensoverschrijdende samenwerking

Den Haag – Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken heeft in Arnhem samen met dr.Walter-Borjans, staatssecretaris voor Economie en Arbeid van Noordrijn-Westfalen en J.Werren, staatssecretaris voor Economie en Arbeid van Nedersaksen een persverklaring afgelegd. Dat gebeurde tijdens de conferentie Grensoverschrijdende samenwerking,
Pieken zonder Grenzen’ in het Provinciehuis van de provincie Gelderland.

De drie staatssecretarissen zien het als een gemeenschappelijke opgave om deze
regionale samenwerking te gaan verbeteren voor toekomstige generaties. Zij willen
belemmeringen wegnemen voor ondernemers die bedrijven willen vestigen over de grens, bijvoorbeeld op het vlak van infrastructuur, btw-afdracht en dergelijke. Ze willen samen optrekken in Brussel om Interreg-fondsen in te zetten voor de economie van deze regio’s. Ook willen ze bekijken of kennisvouchers grensoverschrijdend kunnen worden ingezet.
De volledige tekst van de persverklaring luidt:
De bewindslieden constateren dat de economische verwevenheid over de landsgrenzen heen van hun regio’s steeds verder toeneemt. Ze benadrukken het belang gezamenlijk te bezien welke extra impulsen kunnen worden gegeven om groeikansen voor de grensoverschrijdende economische regio’s te verzilveren.

Ze willen daartoe, voorbouwend op lopende samenwerkingsafspraken en samen met de geëigende private en publieke partners, projectideeën identificeren die maximaal kunnen bijdragen aan deze groei-agenda. Een dergelijke inventariserende studie is inmiddels gestart in Noordrijn-Westfalen en Nederland en zal binnenkort beginnen tussen Nedersaksen en Nederland. Daarbij zullen ze in het bijzonder kijken hoe de mogelijkheden van het door de
Europese Commissie voorgestelde nieuwe instrument voor Territoriale Samenwerking
binnen de Structuurfondsen voluit is te benutten.

Ze spreken af om uiterlijk medio 2005 bijeen te komen om de voortgang op deze thema’s te monitoren. Dan moeten pilots en samenwerkingsprojecten voor de grensregio
klaar zijn.

Aanleiding
Het ministerie van Economische Zaken organiseert, in samenspraak met betrokken
regio’s, een serie van conferenties rondom het thema grensoverschrijdende samenwerking. De conferentie op 29 november was de eerste in deze serie. De conferentie focust op samenwerking met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen vanuit de drie betrokkenen provincies Gelderland, Overijssel en Limburg. Dit thema is mede voortgekomen uit het ingezette beleid Pieken in de Delta. Daarin staat centraal het oppakken van kansen in sterke sectoren van de Nederlandse economie. De conferentie beoogt concretisering van plannen met de Duitse deelstaten.

Op de bijeenkomst waren naast de Duitse en Nederlandse rijks- en deelstaat-overheidsvertegenwoordigers
aanwezig: de commissarissen van de koningin van Gelderland, Overijssel en Limburg;
bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers uit de diverse EU-regio’s, Kamers van Koophandel, universiteiten, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken