Omzet Havenbedrijf Rotterdam stijgt, winstontwikkeling gezond

Jaarcijfers 2015 Havenbedrijf Rotterdam

De omzet van het Havenbedrijf is vorig jaar met 2,6% gestegen tot € 676,9 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan is een stijging van de overslag van goederen met 4,9% waardoor het Havenbedrijf meer havengeld ontving. Doordat de kosten onder controle zijn is sprake van een gezonde winstontwikkeling. Niettemin daalde de winst met 1,7% tot € 211,6 miljoen door het afkopen van een langlopende lening. De door de aanleg van Maasvlakte 2 opgebouwde schuld is hierdoor afgenomen.

Financieel directeur Paul Smits: ‘Onze financiële positie ontwikkelt zich in positieve zin. De kasstroom is na de aanleg van Maasvlakte 2 voor het tweede jaar op rij positief, waardoor we kunnen blijven investeren in de haven en tegelijkertijd onze schuldpositie kunnen verlichten. Dat onze inkomsten minder toenemen dan de overslag laat zien dat we ons inspannen Rotterdam aantrekkelijk te houden voor het bedrijfsleven.’

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 3,3 miljoen (+1,0%) tot € 340,8 miljoen. Dit is de optelsom van enerzijds de uitgifte van een terrein aan Sif – Verbrugge op Maasvlakte 2, indexering van contracten en verlenging van contracten tegen herziene prijzen en anderzijds de beëindiging van het contract met Shtandart waardoor het Havenbedrijf een terrein terugkreeg. De havengelden namen minder toe dan de overslag (+4,9%) en stegen met € 10,3 miljoen (+3,4%) tot € 316,5 miljoen. Het Havenbedrijf gaf milieuvriendelijke schepen € 3,8 miljoen korting op het havengeld. In totaal namen de bedrijfsopbrengsten toe met € 17,1 miljoen (+2,6%) tot € 676,9 miljoen.

De operationele kosten stegen 3,3% tot € 133,6 miljoen, vooral door toename van de kosten voor beheer en onderhoud van haveninfrastructuur en door investeringen in innovatie zoals PortXL en SmartPort. De kosten voor interne bedrijfsvoering bleven stabiel. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 8,9 miljoen, ruim 50% meer dan het jaar ervoor. De omvang van deze post wordt vooral bepaald door de succesvolle deelneming in de haven van Sohar (Oman). Voor het afkopen van een lening betaalde het Havenbedrijf eenmalig € 19,2 miljoen euro. Dit is de belangrijkste reden waarom de winst over 2015 1,7% afnam tot € 211,6 miljoen.

€ 91 miljoen dividend

Conform de bestaande langlopende afspraken stelt het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70,83%) en de Staat (29,17%), voor om over 2015 € 91,0 miljoen (+2,0%) dividend uit te keren; € 64,5 miljoen aan de gemeente en € 26,5 miljoen aan de Staat.

Investeringen versus vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. Het Havenbedrijf gebruikt de winst die ze maakt dan ook om, afgezien van het afbetalen van schulden en het uitkeren van dividend, te investeren in de ontwikkeling van de haven. In 2015 werd onder andere geïnvesteerd in nieuwe boeien en palen in het Caland- en Hartelkanaal, de aanleg van de LNG Breakbulk terminal, kademuren voor UWT en Sif – Verbrugge, een steiger voor LBC en herontwikkeling van RDM Rotterdam. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar € 151,1 miljoen tegenover € 189,4 miljoen in het jaar ervoor.

De komende jaren is de investeringsportefeuille goed gevuld met projecten als het omleggen van ca. 4 km van de Havenspoorlijn via de Theemsweg. Dit is openbare infrastructuur waaraan het Havenbedrijf een kleine € 100 miljoen gaat bijdragen. In concurrerende havens in omliggende landen betaalt de overheid dit soort publieke infrastructuur. Het is daarom extra zuur dat de Europese Commissie besloten heeft dat het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moet gaan betalen. Het Havenbedrijf overweegt in beroep te gaan tegen dit besluit omdat het indruist tegen het principe dat er binnen Europa een gelijk speelveld moet zijn.

Geïntegreerd jaarverslag

Sinds 2009 integreert het Havenbedrijf haar financiële jaarverslag en het MVO-verslag, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen is ingebed in de onderneming. Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young Accountants LLP een gecombineerde controleverklaring afgegeven voor het jaarverslag. Het verslag is in overeenstemming met de nieuwe G4-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van Global Reporting Initiative. Sinds 2009 wordt het jaarverslag niet meer gedrukt en verschijnt het alleen nog op de website www.portofrotterdam.com.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam