Oranjewoud doet emissie van aandelen

De directie van Oranjewoud N.V. heeft besloten een onderhandse emissie van 2.600.000 aandelen A en 8.222.511 aandelen B te doen ter versterking van het eigen vermogen van de vennootschap.

Er worden derhalve 10.822.511 aandelen uitgegeven aan de in Gouda gevestigde vennootschap Centric B.V. tegen het gemiddelde van de slotkoersen in de periode 5 september 2011 tot en met 16 september 2011. De uitgiftekoers is € 4,62 per aandeel.

Voor de aandelen A zal beursnotering worden aangevraagd. Effectuering zal plaatsvinden in september 2011.

De aanwending van de opbrengst van de emissie is tweeledig. De huidige achtergestelde lening van grootaandeelhouder Centric B.V. ter grootte van € 29,5 miljoen wordt voor een bedrag van € 25 miljoen omgezet in aandelen. Het restant van € 4,5 miljoen zal uiterlijk 29 oktober 2013 volledig zijn afgelost. De resterende € 25 miljoen opbrengst van de emissie wordt aangewend voor de aflossing van de bruglening ter grootte van € 40 miljoen die Oranjewoud N.V. is aangegaan voor de acquisitie van Strukton Groep N.V. Van de resterende € 15 miljoen is € 5 miljoen afgelost door de onderneming en € 10 miljoen geherfinancierd tegen marktconforme voorwaarden.

Door het plaatsen van aandelen door Oranjewoud N.V. bij Centric B.V. – zoals hierboven beschreven – neemt het belang van Centric B.V. van 79,22% toe tot 83,25%. De huidige marktomstandigheden in de aandelenmarkt belemmeren op korte termijn de door Centric B.V. beoogde verwatering. Oranjewoud N.V. heeft kennis genomen van het feit dat haar grootaandeelhouders Project Holland Deelnemingen B.V. en Centric B.V. een overeenkomst met elkaar hebben gesloten, waarbij Project Holland Deelnemingen B.V. onder voorwaarden het recht heeft om op 31 december 2013 haar aandelen te verkopen aan Centric B.V. tegen een reeds nu vastgelegde verkoopprijs per aandeel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group