Staatssecretaris Atsma geeft groen licht voor rivierverruiming Lek

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN PROVINCIE UTRECHT, GEMEENTEN VIANEN, NIEUWEGEIN, HOUTEN EN IJSSELSTEIN, HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN, WATERSCHAP RIVIERENLAND EN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft de rivierverruiming van de Lek goedgekeurd. Hiermee wordt de waterveiligheid voor de inwoners van Utrecht en omgeving vergroot. Het uiterlijk van het gebied rond de Lek ten zuiden van Utrecht wordt veranderd door de aanleg van onder andere geulen en lagere kades. Ook nieuwe kleinschalige recreatie, zoals speelnatuur voor kinderen en wandelpaden, maken het gebied aantrekkelijker voor bewoners.

Ruimte voor de Lek is een bijzonder onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier, vindt Atsma. “Het ligt in het centrum van Nederland, is dichtbevolkt en herbergt belangrijke weg- en spoorknooppunten. Door deze rivierverruiming is Utrecht en omgeving maar ook het Groene Hart
veiliger bij hoogwater en beter beschermd tegen overstromingen.”

Ook gedeputeerde De Vries is ingenomen met het resultaat.“Met het akkoord van de staatssecretaris kan Rijkswaterstaat beginnen met de uitvoering van het plan, waar de provincie Utrecht de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt. Dat gebeurde in samenspraak met de gemeenten Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein, de waterschappen en Rijkswaterstaat. Ook met omwonenden en organisaties in het gebied is veel samengewerkt, zoals tijdens ontwerpateliers met bewoners en in de klankbordgroep. Door de omgeving te betrekken bij dit soms complexe project, heeft dit geleid tot een veel beter gedragen plan waar alle betrokken partijen trots op kunnen zijn. Ik hoop dat die betrokkenheid en dat draagvlak ook in de toekomst voort blijven bestaan.”

Hoe krijgt de Lek meer ruimte?

Om de veiligheid van de inwoners te garanderen worden er nevengeulen in de uiterwaarden gemaakt aan de noordkant en zuidkant van de Lek. Met deze geulen kan de Lek tijdens hoogwater een grotere
hoeveelheid water afvoeren. Daarnaast wordt de toegangsdam vanuit Houten naar het Stuweiland, de Ossenwaard, verlaagd. Hierdoor vormt deze dam bij hoogwater een minder groot obstakel. De
leikades van het Merwedekanaal bij Vianen worden verlaagd, zodat ook daar bij hoogwater makkelijker water overheen kan stromen. De waterstand daalt hiermee bij hoogwater met 8 centimeter. De mensen in het rivierengebied houden droge voeten en de veiligheid blijft gegarandeerd, ook bij extreme hoogwaterstanden. In de normale situatie blijft de waterstand gelijk.

Ruimte voor de Rivier

In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is
door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van circa vier miljoen Nederlanders. Naast veiliger wordt het rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt het meer ruimte aan natuur en

recreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)