Boskalis behaalt record resultaat in 2010

Hoofdpunten 2010

  • Recordwinst van € 311 miljoen
  • Recordomzet van € 2,7 miljard
  • Orderportefeuille blijft op hoog niveau: € 3,2 miljard
  • Winst per aandeel € 3,11; dividendvoorstel € 1,24 per aandeel

Vooruitzichten

  • Marktvooruitzichten voor middellange termijn positief
  • 2011 overgangsjaar

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2010 een record resultaat behaald. De nettowinst steeg met 36% tot een historisch hoogtepunt van € 310,5 miljoen (2009: € 227,9 miljoen). Bij een omzetstijging van 23% tot € 2,7 miljard werd eveneens een nieuw record gezet (2009: € 2,2 miljard). Deze bijzondere prestaties zijn mede toe te schrijven aan een zeer sterk operationeel jaar en aan de bijdrage van SMIT Internationale N.V. ten gevolge van de acquisitie.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 61% tot € 401,9 miljoen (2009: € 249,3 miljoen). De kernactiviteit Baggeren & Grondverzet heeft een uitzonderlijk sterk resultaat behaald mede door kwalitatief sterke projecten in het orderboek, een succesvol operationeel jaar en de afwikkeling van een aantal projecten. In het resultaat is eveneens een bate van € 33,6 miljoen voor belastingen opgenomen verbandhoudend met de afwikkeling van een aantal langlopende verzekerings- en andere materieel-gerelateerde claims. Daarenboven is in het bedrijfsresultaat (EBIT) inbegrepen een bijdrage uit de SMIT bedrijfsonderdelen, geschoond voor eenmalige acquisitiegerelateerde lasten, van € 72,1 miljoen. Het resultaat van de SMIT activiteiten lag in verhouding tot de vergelijkbare periode vorig jaar lager.

De omvang van de orderportefeuille bedroeg per saldo eind 2010 € 3.248 miljoen (ultimo 2009: € 2.875 miljoen) inclusief de orderportefeuille van SMIT.

Peter Berdowski, CEO: “We kijken met enige trots terug op een historisch jaar. 2010 stond in het teken van het 100-jarig bestaan van Boskalis, maar was ook het jaar waarin wij SMIT succesvol hebben binnengevaren. Bovendien was 2010 ook financieel een uitzonderlijk goed jaar.

Afgelopen jaar hebben we bij de baggeractiviteiten zeer nadrukkelijk profijt gehad van ons selectief projecten aannamebeleid van de afgelopen jaren. Daardoor zijn we in staat geweest historisch hoge marges te realiseren op de werken uit het orderboek en projecten uit het verleden. Dat alles onder verslechterde marktomstandigheden. De hoeveelheid werk in de markt stagneerde terwijl de capaciteit toe nam. Toch zijn de marktvooruitzichten voor de middellange termijn gunstig. Met name door grootschalige investeringsplannen in de olie- en gasindustrie en door wereldwijde havenontwikkelingen.

De aanwinst van SMIT levert een goede bijdrage aan het resultaat. Ook belangrijk is het enthousiasme en de snelheid waarmee de twee organisaties inmiddels samenwerken. Om focus te geven aan de groep in haar nieuwe samenstelling en prioriteiten te stellen aan onze groeiambities hebben wij een nieuw driejarig business plan opgesteld dat we binnenkort zullen presenteren. Met dat plan leggen we het fundament voor de verdere uitbouw van ons prachtige bedrijf.”

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is met haar activiteiten worden gedreven door factoren zoals groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen paar jaar zijn wij geconfronteerd met een stagnatie in de vraag als gevolg van de conjuncturele kentering eind 2008. Tegelijkertijd hebben wij de afgelopen jaren een toestroom aan nieuwe productiecapaciteit in de markt gezien. Bij nieuwe projecten en in bepaalde delen van de markt vertaalt zich dat in druk op zowel volumes als marges. In recent uitgevoerde marktstudies is echter nogmaals vastgesteld dat de structurele groeifactoren voor de middenlange termijn onverminderd positief zijn. In meerdere regio’s in de wereld worden door klanten in verschillende marktsegmenten volop nieuwe initiatieven ontwikkeld voor nieuwe, en veelal ook omvangrijke maritieme infrastructuurprojecten. Dit geldt in het bijzonder voor energie- en grondstoffen gerelateerde projecten in Zuid-Amerika, West-Afrika en Australië. Naar verwachting zullen veel van deze projecten in de komende twee jaar aan de markt komen.

De vraag naar de havensleepdiensten ontwikkelt zich positief. Vrachtvolumes herstellen zich na de terugval van 2009. De verdere groei van de terminalactiviteiten hangt samen met het gereedkomen van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals die vanaf 2012 worden verwacht. De ontwikkeling van de bergingsmarkt laat zich slecht voorspellen, gegeven de aard van de activiteiten. De ontwikkelingen bij Transport & Heavy Lift zijn met name afhankelijk van het aantrekken van de spotmarkt, in het bijzonder die van de offshore, wat niet eerder wordt verwacht dan 2012.

Vooruitzichten
De financiële positie van Boskalis is ook na de acquisitie van SMIT zeer solide. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van circa € 350 miljoen. De investeringen kunnen uit de eigen kasstroom worden betaald.

In het licht van de huidige marktomstandigheden en door het projectmatige karakter van een belangrijk deel van onze activiteiten zijn wij niet in staat op dit moment al een kwantitatieve jaarverwachting af te geven. Wel gaan wij er vanuit dat wij het historisch jaarresultaat van 2010 in 2011 niet zullen evenaren. Op basis van de huidige inzichten beschouwen wij 2011 als een overgangsjaar, van knellende marktomstandigheden naar positievere vooruitzichten op de middellange termijn.

Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Binnen dit uitgangspunt streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen van de aandeelhouders.

In dat kader zal aan de op 12 mei 2011 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om een dividend uit te keren van € 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend zal vanaf 8 juni 2011 betaalbaar zijn.

Meer informatie
Het volledige jaarbericht met toelichting vindt u op de website van Boskalis

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv