Ruim € 800 mln voor betere luchtkwaliteit Brabant

Brabant steeds schoner

‘s-Hertogenbosch – Samen met het bedrijfsleven, de intensieve veehouderijsector, gemeenten en milieudiensten gaat de provincie de komende jaren werken aan schonere lucht in Brabant. Concrete acties en maatregelen gaan leiden tot een lagere uitstoot van fijn stof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en kooldioxide (CO2 ). Daarvoor is in totaal ruim € 800 miljoen beschikbaar. Driekwart van dit bedrag is bestemd voor infrastructurele voorzieningen, die bijdragen aan betere luchtkwaliteit.

De maatregelen zijn gebundeld in het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL), dat GS 15 april 2008 hebben vastgesteld. Het BSL-programma (looptijd van 2008 tot 2014) bevat een totaalpakket aan luchtkwaliteitmaatregelen die ervoor zorgen dat in Brabant:

· Minimaal wordt voldaan aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voor wat betreft stikstofoxiden (NO2) in 2015 en fijn stof (PM10) in 2011;

· Geplande ruimtelijke en infrastructurele projecten kunnen worden gerealiseerd;

· Gezondheidsbelangen van de bevolking op duurzame manier worden gewaarborgd.

Inzet voor de komende jaren is om maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren grootschaliger uit te voeren. Zo worden scholen en instellingen met groen omgeven, verbetert de doorstroming van het verkeer, zijn vervuilende vrachtwagens niet langer welkom in de binnenstad, komen er betere voorzieningen voor fietsers, verschijnen er steeds meer schone en stille voertuigen op straat en worden gecombineerde luchtwassers geplaatst bij veehouderijbedrijven.

Bij het BSL hoort een subsidieregeling, die het bedrijven en gemeenten nog aantrekkelijker maakt om te investeren in een betere luchtkwaliteit. Voor de intensieve veehouderij is een aparte regeling in de maak om de fijn stof-uitstoot aan te pakken.

Het BSL maakt deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dat dient als basis voor het verzoek aan de Europese Unie om aan de grenswaarden voor fijn stof (PM10) pas in 2011 (nu 2005) te voldoen en voor stikstofoxiden (NO2) in 2015 (nu 2010).

Meer informatie over dit onderwerp en de subsidieregeling is te vinden bij gemeenten en op www.schonereluchtinbrabant.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant