Verkeerslawaai vergroot risico op gezondheidsproblemen

DELFT, 28 februari 2008 – In opdracht van T&E, de Europese federatie voor trans-port en milieu, heeft CE Delft een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van geluidshinder op de gezondheid. De resultaten tonen aan dat verkeerslawaai het risico op gezondheidsproblemen vergroot. Jaarlijks zouden ruim 245.000 Europeanen te maken kunnen krijgen met cardiovasculaire ziektes veroorzaakt door het verkeerslawaai. Ongeveer 20% van deze mensen loopt het risico vroegtijdig te overlijden door een dodelijke hartaanval. Het verkeerslawaai kan vrij simpel worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technische mogelijkheden bij de productie van auto’s en banden en de aanleg van wegen.

Geluidsoverlast is een belangrijk punt van bezorgdheid voor veel mensen. Een belangrijke veroorzaker van geluidsoverlast is het wegverkeer, gevolgd door vliegtuig- en spoorwegverkeer. De World Health Organization duidt verkeerslawaai dan ook aan als een serieus probleem voor de gezondheid. Onderzoek door CE Delft toont aan dat blootstelling aan lawaai een aantal mogelijke gezondheidseffecten tot gevolg kan hebben, zoals ergernis, verstoring van slaap, verstoring van het cognitieve functioneren (het vermogen om te leren en te begrijpen), cardiovasculaire ziektes en negatieve effecten op iemands mentale gezondheid. Wanneer iemand wordt blootgesteld aan lawaai kan dit leiden tot de verstoring van slaap en de dagelijkse activiteiten, met ergernis en stress als gevolg. Deze stress kan de productie van hormonen op gang brengen, die vervolgens kunnen leiden tot verschillende tussenliggende effecten, waaronder een verhoogde bloeddruk. Bij langdurige blootstelling aan deze effecten kan het risico op cardiovasculaire ziekten en psychiatrische stoornissen worden verhoogd. Of een persoon ook daadwerkelijk last krijgt van bovengenoemde klachten is deels afhankelijk van iemands individuele karaktereigenschappen, in het bijzonder iemands houding en gevoeligheid voor lawaai. Tevens zijn ook externe factoren van invloed zoals iemands lichamelijke conditie, iemands levensstijl en zijn sociale plaats in de maatschappij.

In 2000 zijn 44% van alle in de Europese Unie wonende burgers, ongeveer 210 miljoen mensen, regelmatig blootgesteld aan lawaai veroorzaakt door wegverkeer. Nog eens 35 miljoen mensen zijn blootgesteld aan spoorweglawaai. Gebaseerd op beschikbare sterftecijfers veroorzaakt door verkeerslawaai en het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van 60 decibel of meer, is een schatting gemaakt van de mogelijke kans op een fatale hartaanval of hartziekte met een dodelijk afloop. Op basis van deze gegevens concludeert het onderzoek dat jaarlijks ruim 245.000 mensen te maken zouden kunnen krijgen met cardiovasculaire ziektes veroorzaakt door het verkeerslawaai. Ongeveer 20% van deze mensen loopt het risico vroegtijdig te overlijden door een dodelijke hartaanval.

De overlast en gezondheidseffecten brengen kosten met zich mee. De sociale kosten die gepaard gaan met het verkeerslawaai worden geschat op € 40 miljard per jaar in de Europese Unie.

Met het toenemen van de verkeersvolumes zal ook de geluidsbelasting, zonder het nemen van passende maatregelen, verder toenemen. Het verkeerslawaai kan echter vrij eenvoudig worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technische mogelijkheden bij de productie van voertuigen, spoorwegmaterieel en banden en bij de aanleg van wegen. Het onderzoek laat zien dat de meest kosteneffectieve maatregelen de maatregelen zijn die bron van het lawaai aanpakken, zoals het lawaai van de motor, de uitlaat, de mechanische systemen en het contact tussen de banden en de weg of wielen en het spoor. Deze maatregelen zijn effectiever dan bijvoorbeeld het isoleren van huizen of het plaatsen van geluidsschermen.

U vindt het volledige rapport op de website van CE Delft.

CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van structurele en innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Kenmerken van CE-oplossingen zijn: beleidsmatig haalbaar, technisch onderbouwd, economisch verstandig maar ook maatschappelijk rechtvaardig.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geluidshinder dreigt milieuprobleem nr. 1 te worden (13-02-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CE Delft