Limburg maakt € 18 mln vrij voor 9 wegenprojecten

Reconstructies bebouwde kom worden versneld

Maastricht – Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben besloten een extra bedrag van € 18 miljoen beschikbaar te stellen voor het versneld uitvoeren van een aantal herinrichtingen op het provinciale wegennet. Hiermee wordt een belangrijke extra impuls gegeven om de leefbaarheid en veiligheid op provinciale wegen te verbeteren.

De volgende wegvakken komen hiervoor in aanmerking:

N271 Reconstructie wegvak bebouwde kom Milsbeek 2011

N275 Reconstructie wegvak Maasbree 2010

N292 Reconstructie wegvak bebouwde kom Stramproy 2010

N298 Reconstructie wegvak bebouwde kom Hunnecum 2010

N590 Reconstructie wegvak bebouwde kom Vilt 2010

N590 Reconstructie wegvak bebouwde kom Berg en Terblijt 2011

N595 Reconstructie wegvak bebouwde kom Wijlre 2010

N278 Reconstructie wegvak bebouwde kom Lemiers 2011

N278 Reconstructie wegvak bebouwde kom Vaals 2011

Gedeputeerde Noël Lebens van het programma ‘Investeren in steden en dorpen’ stelde deze inhaalslag voor nadat hij constateerde dat reconstructie werkzaamheden aan het provinciale wegennet duurder zijn geworden, terwijl het budget nagenoeg gelijk is gebleven. “De Provincie kan jaarlijks steeds minder projecten uitvoeren: plannen worden door geldgebrek verder vooruit in de tijd geschoven. Dat vind ik een hoogst onwenselijke situatie. Met deze inhaalslag zorgen we er voor dat in de periode tot 2011 een negental projecten éxtra wordt uitgevoerd,” aldus gedeputeerde Lebens.

Er is gekozen om de projecten binnen de bebouwde kom die nog op de plank lagen te versnellen. Dit om de overlast die het verkeer op doorgaande wegen veroorzaakt zoveel mogelijk te beperken. Door de herinrichting van deze trajecten worden niet alleen de wegen veiliger, maar verbetert ook het comfort voor fietsers en voetgangers. Daarbij wordt de economische functie die een provinciale weg meestal heeft, niet uit het oog verloren.

De Provincie is momenteel bezig met de voorbereiding van de verschillende projecten. De uitvoering staat voor 2010 en 2011 op de planning. De bewoners zullen hierover tijdig worden geïnformeerd en krijgen uiteraard gelegenheid tot inspraak.

De eisen die worden gesteld aan met name de bebouwde komtrajecten zijn de afgelopen jaren verder aangescherpt. Zeker daar waar het de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers betreft, zoals fietsers en voetgangers. Gewenst verkeersgedrag zal op een zoveel mogelijk fysieke manier moeten worden afgedwongen, willen we de verkeersleefbaarheid en -veiligheid verbeteren.

In de praktijk blijkt dat dan niet enkel kan worden volstaan met het plaatsen van borden en aanbrengen van markering. Om de jeugd een veiligere weg naar school te bieden zijn vrijliggende fietspaden noodzakelijk. Om het gemakkelijker te maken drukke wegen over te steken, is de aanleg van middengeleiders een goed middel gebleken. Verder zal op sommige punten worden besloten tot de aanleg van rotondes om de afwikkeling van verkeer soepel en veilig te laten verlopen en komen er komremmers om verkeer af te remmen bij de overgang van 80 naar 50 km/uur.

Daarnaast worden groenvoorzieningen aangelegd om de snelheid van het verkeer te beperken en de leefbaarheid langs de weg te verbeteren. Ook zijn er nog een aantal knelpunten waar de weg te breed is, waardoor afdwingen van een snelheid van 50 km/uur niet mogelijk is, met alle gevolgen voor de verkeersleefbaarheid langs deze wegen. Op deze wegen geldt dan ook vaak nog een snelheid van 70 km/uur binnen de bebouwde kom. Dit is aan de orde in de bebouwde kom van Margraten, Berg en Terblijt, Vilt en Hunnecum.

De afgelopen jaren zijn de renovatiekosten van het provinciale wegennet steeds verder opgelopen. Dit heeft te maken met eisen aangaande arbowetgeving, oplopende productprijzen, maatregelen die getroffen dienen te worden in de kader van de watertoets (b.v. gescheiden rioolstelsels) en de Wet Geluidhinder en het gebruik van duurzame materialen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg