Halfjaarbericht 2007 NV Nederlandse Spoorwegen

Klanttevredenheid op goed niveau en verdere groei van reizigers en bedrijfsresultaat

 • Aantal reizigerskilometers groeit met 1,9%;
 • Klantoordelen blijven op goed niveau;
 • Bedrijfsresultaat verbeterd.

Utrecht – Het aantal mensen dat voor de trein kiest is – na een sterke groei in 2006 – in de eerste helft van 2007 verder gestegen. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006 nam het aantal reizigerskilometers met 1,9% toe. Daarmee levert NS opnieuw een grotere bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. De invoering van de nieuwe dienstregeling is soepel verlopen en heeft ruimte gecreëerd voor verdere reizigersgroei.

De klanttevredenheid blijft op goed niveau. Reizigers hadden een hogere waardering voor het op tijd rijden, de informatievoorziening en de sociale veiligheid dan de eerste helft van vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat van NS is toegenomen naar 162 miljoen euro (eerste halfjaar 2006: 146 miljoen euro), ondanks hogere kosten van het binnenlands reizigersvervoer, die onder andere verbonden zijn aan de invoering van de nieuwe dienstregeling. Het nettoresultaat is 146 miljoen euro (eerste halfjaar 2006: 124 miljoen euro).

Om bij groei in de reizigersmarkt kwaliteit te kunnen blijven leveren en de dienstverlening verder te verbeteren, investeert NS de komende jaren wederom honderden miljoenen in nieuwe treinen en in renovatie van bestaande treinen. Verdere verbetering van het bedrijfsresultaat van het segment reizigersvervoer blijft noodzakelijk om deze investeringen terug te verdienen. Kostenbeheersing blijft daarom ook de komende jaren vereist.

De treincapaciteit is met ruim tweeduizend zitplaatsen uitgebreid door het inzetten van in het buitenland gehuurde treinen.

Ontwikkeling opbrengsten en resultaat

De totale opbrengsten van NS zijn met ruim 9% gestegen van 1.709 miljoen euro in het eerste halfjaar 2006 tot 1.863 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2007. Deze stijging doet zich in het reizigersvervoer over de gehele linie voor. Zowel in Nederland als in het grensoverschrijdend vervoer als in Engeland zijn de opbrengsten toegenomen, voornamelijk door meer reizigers.

Daarnaast zijn de opbrengsten uit retail en horeca activiteiten op de stations en de opbrengsten van Strukton aanmerkelijk gestegen.

De totale bedrijfslasten van NS stijgen van 1.563 miljoen euro in het eerste halfjaar 2006 tot 1.701 miljoen euro in het eerste halfjaar 2007. Het saldo van rentebaten en rentelasten komt 7 miljoen euro gunstiger uit op 29 miljoen euro. Na aftrek van de belasting is een nettoresultaat van 146 miljoen behaald (eerste halfjaar 2006: 124 miljoen euro).

In het eerste halfjaar van 2007 is 320 miljoen euro geïnvesteerd. Een belangrijk deel van deze investeringen is bestemd voor de verdere vernieuwing van het treinenpark. Eind 2006 heeft NS voor 433 miljoen euro aan nieuwe intercitydubbeldekkers besteld. De eerste hiervan zullen medio 2008 worden ingezet. Ook worden de intercityrijtuigen van het voormalige type Koploper gemoderniseerd. In het voorjaar presenteerde het revisiebedrijf van NedTrain in Haarlem het eerste volledig gerenoveerde treinstel. Het is de eerste in een serie van 87 intercitytreinstellen. De intercity’s krijgen een volledig nieuw interieur en airconditioning. NS investeert 190 miljoen euro in deze moderniseringsoperatie en eind 2008 komen er nieuwe sprinters bij. Daarnaast wordt een nieuwe werkplaats gebouwd in Amsterdam (Watergraafsmeer) en wordt de werkplaats in Haarlem uitgebreid en gemoderniseerd.

Kwaliteit dienstverlening

De waardering voor de dienstverlening van NS ligt inmiddels op een hoog niveau. Als algemeen oordeel geeft 68% van de klanten NS nu een 7 of hoger. Opnieuw steeg de waardering voor de aspecten ‘op tijd rijden’ (van 38% naar 41%) en ‘informatie bij ontregeling’ (van 47% naar 49%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verdere verbeteringen zijn hier noodzakelijk.

Op het gebied van sociale veiligheid en klantgerichtheid nam het klantoordeel toe.

Belangrijkste ontwikkelingen

De nieuwe dienstregeling, die na 3 jaar voorbereiding in december 2006 werd ingevoerd, heeft de capaciteit op het toch al drukst bezette spoorwegnet van Europa verder vergroot: NS ging 200 treinen per dag méér rijden, waardoor op veel trajecten nu kwartierdiensten worden aangeboden. Daarnaast is de dienstregeling robuuster en daarmee betrouwbaarder: hij is zo opgezet dat mogelijke verstoringen gemakkelijker kunnen worden opgevangen.

Op basis van tellingen van alle treinen in december en januari werden de treinsamenstellingen zo goed mogelijk aangepast aan de veranderde reispatronen. In juni en juli vond op basis van de ervaringen in de eerste maanden een kleine aanpassing plaats van vertrek- en aankomsttijden en werd het gebruik van de perronsporen op een aantal knooppunten gewijzigd.

In de eerste maanden van 2007 groeide het aantal reizigerskilometers met 1,9%.

Andere ontwikkelingen

In april zijn de door ProRail aangelegde twee extra sporen tussen Utrecht en Amsterdam opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee is de vervoerscapaciteit voor binnenlandse en internationale treinen op deze belangrijke route sterk toegenomen. Door scheiding van stoptreinen en intercity’s is de betrouwbaarheid van de dienstregeling tussen de twee knooppunten aanzienlijk verbeterd.

NS voert de gecombineerde activiteiten op het gebied van knooppuntontwikkeling en -exploitatie voortaan uit onder de naam NS Poort. Kernactiviteit van dit bedrijfsonderdeel is beheer en ontwikkeling van stations en stationsomgeving. NS Poort heeft de eerste stappen gezet op de huizenmarkt. Doelstelling is om in stationsomgevingen een beter evenwicht tussen wonen, werken en recreëren te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de oplevering van het woningbouwproject Amor Forte in Amersfoort als een belangrijke stap op weg naar kwalitatief hoogwaardige stationsgebiedsontwikkeling. In Alphen aan den Rijn, Rotterdam, Amsterdam en de Haagse wijk Leidschenveen wordt inmiddels aan soortgelijke projecten gewerkt.

In maart is het overkoepelende merk NS Hispeed gelanceerd. In dit onderdeel worden de hogesnelheidstreinen zoals Thalys en ICE international ondergebracht. Ook de hogesnelheidstrein die gaat rijden op de HSL-Zuid wordt onderdeel van NS Hispeed. Bovendien zijn de voorbereidingen getroffen voor de vorming van Railteam, de alliantie van Europese hogesnelheidsbedrijven. Railteam maakt grensoverschrijdend reizen in Europa met de hogesnelheidstrein makkelijker, omdat de verschillende distributiesystemen aaneengekoppeld zullen worden. Hierdoor kunnen internationale reizigers bij alle verkooppunten van het Europese spoor in een enkele transactie hun ticket reserveren, betalen en ontvangen.

Wereldwijd groeit de zorg om klimaatverandering. Reizen per trein levert al een veel lagere kooldioxide (CO2) uitstoot op dan wegvervoer. NS wil verder en heeft zich als eerste grote Nederlandse onderneming verplicht aan de Europese doelstelling om de uitstoot van CO2 in 2020 met 20% te beperken ten opzichte van 1990.

Toelichting per segment

Om zo klantgericht mogelijk te kunnen werken, bundelt NS de bedrijfsonderdelen logisch rond samenhangende processen op de gebieden materieelonderhoud, reizigersvervoer, knooppuntontwikkeling en railinfra & bouw. Dit heeft dienovereenkomstig geleid tot een herschikking van een aantal segmenten. De (vergelijkende) cijfers zijn aangepast op deze nieuwe inrichting.

 • Segment reizigersvervoer

  Het segment reizigersvervoer heeft in het eerste halfjaar 2007 een positief resultaat behaald van 94 miljoen euro, tegenover 82 miljoen euro vorig jaar. De totale opbrengsten zijn met 29 miljoen euro toegenomen tot 1.179 miljoen euro. Bij het binnenlands reizigersvervoer stegen de vervoersopbrengsten met 4%, dat is een geringere stijging dan vorig jaar. De toename van de vervoersopbrengsten komt vooral voor rekening van de verkoop van enkele reizen, retours en abonnementen.

  Bij het grensoverschrijdende vervoer zijn de vervoeropbrengsten met ruim 11% en in Engeland met 8% toegenomen.

  Zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag van 2006 zijn de kosten op het binnenlands reizigersvervoer aanmerkelijk gestegen als gevolg van de nieuwe dienstregeling met dagelijks 200 treinen meer dan vorig jaar en de verdere verbetering van de dienstverlening aan onze klanten.

 • Segment knooppuntontwikkeling en -exploitatie

  De opbrengsten van het segment Knooppuntontwikkeling en -exploitatie zijn gestegen van 259 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2006 naar 278 miljoen euro voornamelijk door een stijgende retail- en horecaomzet. De verkoop en ontwikkelresultaten blijven enigszins achter bij vorig jaar, toen NS in het eerste halfjaar enkele grote vastgoedtransacties kon realiseren. Het bedrijfsresultaat bedraagt 55 miljoen euro, ten opzichte van 58 miljoen euro vorig jaar.

 • Segment Railinfra & Bouw

  De opbrengsten van Strukton Groep zijn aanmerkelijk hoger dan vorig jaar als gevolg van de nog niet in het halfjaarbericht van 2006 verwerkte overname van Worksphere per 30 juni 2006 en enkele kleinere overnames in 2007. Er is de eerste helft van 2007 verdere groei van de omzet gerealiseerd als gevolg van de sterke marktgroei en de volledige bijdrage van Worksphere. Het bedrijfsresultaat van 7 miljoen euro is lager dan in de eerste helft van het vorige jaar (13 miljoen euro) vanwege incidentele baten in 2006 en hoge voorbereidings- en offertekosten voor lopende publiekprivate samenwerking (PPS) -aanbiedingen in 2007.

 • Personeel en organisatie

  Het aantal medewerkers is gestegen van 23.756 fte per 30 juni 2006 naar 25.390 fte per 30 juni 2007. De stijging houdt vooral verband met de overname van Worksphere door Strukton. Als gevolg van de reizigersgroei en de verbetering van de dienstverlening is NS gestart met diverse wervingscampagnes. Zo heeft NS met de wervingscampagne voor servicemedewerkers al 223 nieuwe medewerkers aangenomen, die in het tweede halfjaar aan de slag gaan.

  Na een lange periode van dalend ziekteverzuim, is het ziekteverzuim in het eerste halfjaar van 2007 gestegen van 5,1% in het eerste halfjaar 2006 naar 5,6% in 2007.

  Onderhandelaars van NS en vakbonden hebben maandag 11 juni 2007 een akkoord bereikt over een nieuwe NS CAO. De CAO krijgt een looptijd van 25 maanden en loopt van 1 april 2007 tot 1 mei 2009. Van sommige afspraken is de looptijd bepaald op 5 jaar. De CAO is innovatief van karakter, met onder meer prestatiebeloningen, gezondheidsprikkels en afspraken ter bevordering van de diversiteit en de flexibiliteit. De CAO straalt daarmee uit dat partijen willen investeren in de toekomst van de mensen die werken bij NS.

Op www.ns.nl vindt u een Toelichting op halfjaarbericht 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen