Stationskwartier Breda maakt grote stap voorwaarts

Breda – Het college van burgemeester en wethouders van Breda vraagt de gemeenteraad om een krediet toe te kennen van ruim € 75 miljoen voor de exploitatie van het Stationskwartier en de bouw van het nieuwe station, het zogenoemde Nieuwe Sleutelproject Breda. Ook heeft het college het Bestemmingsplan Stationskwartier en het Beeldkwaliteitsplan Stationskwartier aan de raad aangeboden.
Dit betekent een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van het Stationskwartier van Breda omdat na goedkeuring door de raad, daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw van het station en de ontwikkeling van het gebied eromheen.

Krediet
Het krediet van € 75 miljoen is bedoeld voor het gedeeltelijk bouwrijp maken van het plangebied. Daarnaast is het krediet nodig om in 2007 te kunnen starten met de bouw van het nieuwe station, de OV-terminal. De bouw van de OV-terminal is een gezamenlijk project van Gemeente, Rijk, Provincie, NS Vastgoed en ProRail. Alle partners financieren een deel van de terminal en het vastgoed.
Er is sprake van een sluitende Businesscase. Dat wil zeggen dat de totaal geraamde investeringen in het project, volledig worden gedekt door de geraamde opbrengsten.

Bestemmingsplan Stationskwartier
Op het ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente totaal 95 schriftelijke reacties ontvangen. Veel vragen gaan om extra informatie. De gemeente heeft in de plannen daarom de toelichting uitgebreid. Verder reageren veel omwonenden op de aansluiting van de Terheijdenseweg op de nieuwe Stationslaan, die gepland is aan de noordzijde van het station. Zij vrezen dat door deze aansluiting meer verkeer door de Terheijdenseweg gaat rijden. De gemeente geeft aan dat de gemeenteraad in mei 2006 besloten heeft om de verkeersvariant Spoorzone verder uit te werken. Die verkeersvariant is uitgangspunt voor de verkeerssituatie in de Spoorzone. Deze verkeersvariant is verder geoptimaliseerd, zodat het juiste verkeer van de juiste wegen gebruik gaat maken. Het bestemmingsplan Stationskwartier houdt rekening met dit raadsbesluit.

Verder neemt de gemeente de parkeernorm nu op in het bestemmingsplan. Dit is normaalgesproken niet gebruikelijk, maar omdat hierover onduidelijkheid bleek te zijn, heeft de gemeente dit aangepast.

Diverse bewoners van de Belcrum vinden dat de bestemmingsplan Stationskwartier niet goed aansluit op het bestemmingsplan Belcrum. Het gaat dan vooral om de groenstrook op de Kwartelstraat en de Kievitsstraat. Op een aantal punten komt de gemeente de bewoners nu tegemoet.

Beeldkwaliteitsplan Stationskwartier
Op het ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn, naast de mondelinge reacties tijdens de informatiebijeenkomst, 28 schriftelijke reacties ingediend. Op diverse punten zijn de plannen aangepast. Ook bij dit plan is veel verduidelijking gevraagd. De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan extra toelichting opgenomen over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke positie van het plan. Verder gaan veel reacties over het verkeer. De gemeente verwijst ook hier naar de besluitvorming over de Bereikbaarheidsvisie Spoorzone.

Andere reacties op het ontwerp beeldkwaliteitsplan gaan over de omvang van de geplande bebouwing en de hoeveelheid groen in het Stationskwartier.

Het Beeldkwaliteitsplan Stationskwartier, het Bestemmingsplan Stationskwartier en het ontwerp Buitenruimteplan Stationskwartier zijn de drie concrete uitwerkingen van het Masterplan Centraal Breda uit mei 2003. In dit masterplan staan de uitgangspunten voor de ontwikkingen in de Stationskwartier die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Op dit moment bespreekt Breda het ontwerp Buitenruimteplan met de klankbordgroepen uit de wijken. Het is de verwachting dat het college het ontwerp buitenruimteplan eind april 2007 vrijgeeft voor inspraak.

Op 24 april 2007 vraagt het college advies aan de commissie Milieu en Mobiliteit over het Bestemmingsplan Stationskwartier, het Beeldkwaliteitsplan Stationskwartier en de Grondexploitatie NSP-Breda. Op 10 mei 2007 worden deze drie onderwerpen in de gemeenteraad behandeld.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Stationskwartier, Beeldkwaliteitsplan Stationskwartier, Buitenruimteplan Stationskwartier en de Grondexploitatie NSP-Breda voldoet Breda aan de subsidievoorwaarden die het Rijk stelt bij het uitvoeren van het NSP-Breda.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda