Meerkosten RandstadRail

Resultaat en geplande uitgaven onder druk

Rotterdam – Onverwachte werkzaamheden, incidenten en vertragingen bij de aanleg en ingebruikname van RandstadRail hebben in de laatste vier maanden van 2006 29 miljoen euro aan meerkosten met zich meegebracht. Het gevolg is dat er van de verwachte financiële reserve 3 miljoen euro resteert. Naar het huidige inzicht van het college (van gemeente Den Haag RED) blijft RandstadRail, ondanks deze tegenvallers, binnen het budget. Er kan echter geen sprake meer van zijn dat overschotten worden aangewend voor andere projecten.

Dit blijkt uit de negende voortgangsrapportage over het RandstadRail, die waarnemend wethouder Marnix Norder van Verkeer en Vervoer dinsdag 6 maart 2007 aan de Haagse raadscommissie heeft toegezonden. De rapportage schetst de stand van zaken per 31 december 2006.

De reserve van RandstadRail is niet meer toereikend om de volgende projecten uit te bekostigen:

  • Ondertunneling van perron 11 en 12 op Den Haag CS (12 miljoen euro), nodig om een goede aansluiting van RandstadRail op het NS-station te maken. Voor dit raadsbesluit zal het college nieuwe dekking moeten vinden;
  • Garantstelling aan Stadsgewest Haaglanden voor de ontwikkeling en invoering van de OV Chipkaart (10 miljoen euro). De verwachting is dat Stadsgewest Haaglanden de garantstelling terug laat vloeien naar RandstadRail. Het Stadsgewest heeft eind 2006 laten weten deze reservering niet nodig te hebben, maar het dagelijks bestuur Haaglanden moet hier binnenkort nog een besluit over nemen;
  • Aanleg van de Binckhorsttunnel tussen de Vlietzone en de Binckhorstlaan, met een speciale tunnelbuis voor een toekomstige lijn van RandstadRail. De intentie was om die gedeeltelijk te bekostigen uit het overschot op RandstadRail eerste fase.

Recente tegenvallers: haltes, bouwwerken en opvangen vertraging
In de periode 1 september 2006 – 1 januari 2007 is voor 29 miljoen euro aan meerwerk uitgevoerd. Het ging onder meer om extra voorzieningen bij haltes en bouwwerken (verlichting, perrons, overkappingen) en om de kosten die de latere ingebruikname met zich meebrengt (langer doorlopen vervangend vervoer, verlenging contracten directie en toezicht, langer doorgaan van ombouw en testen (apparaatskosten, veiligheids- en bewakingsmedewerkers).

Deze meerkosten komen bovenop al in de eerste helft van 2006 gerapporteerde extra uitgaven, ter hoogte van 28 miljoen euro. Deze werden al voorzien in de zevende en achtste voortgangsrapportage, die de stand van zaken van oktober 2005 tot september 2006 weergaven. Het ging onder meer om tegenvallers bij het vrijmaken en vrijhouden van de ruimte langs het spoor, vertraging bij de werkzaamheden op het OV-knooppunt bij Den Haag CS, doorvoeren van correcties in het ontwerp ten behoeve van beveiliging van het spoor, alsnog ingraven in plaats van door een koker voeren van de kabel die RandstadRail van stroom voorziet en vervangend vervoer tijdens de opbouw en tests van het nieuwe OV-netwerk.

Onvoorzien
Het verwachte eindresultaat van RandstadRail wordt gereserveerd om risico’s in verband met nog niet beëindigde aannemingscontracten te dekken. In de voortgangsrapportage wordt deze ‘post onvoorzien’ geschat op 3,4 miljoen euro. Daardoor is de verwachting dat het project van in totaal circa 550 miljoen euro bij oplevering in de loop van 2007 nagenoeg rond zal lopen.

Tegenvallers die verband houden met de ontsporingen bij de haltes Ternoot en Forepark op 29 november 2006 zijn pas in te schatten als de onderzoeken daarnaar zijn afgerond. Het gaat om onderzoek in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en door Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, HTM en RET. De uitkomst van deze onderzoeken is mede bepalend voor het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten.

Wethouder Norder heeft de Dienst Stadsbeheer opdracht gegeven om onderzoek te doen of alle uitgevoerde werkzaamheden wel binnen de kaders van het project zijn verricht. Daarnaast wil Norder dat de gemeentelijke accountantsdienst de financiële situatie van RandstadRail in den brede gaat onderzoeken. Ook heeft hij aangekondigd dat er geen opdracht meer mag worden verleend voor meerwerk, zonder dat daarover een bestuurlijk besluit is genomen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eindhalte RandstadRail Den Haag centraal wordt tunnel (31-05-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Randstadrail, fase 1