Provincie Limburg verkoopt aandelen Hermes

Maastricht – De Provincie Limburg gaat haar aandelen in Hermes Groep N.V. verkopen aan Connexxion mede omdat Hermes inmiddels niet meer beschikt over een openbaar vervoersconcessie in Limburg. Vanwege haar taak om het publieke belang zo goed mogelijk te behartigen had de Provincie Limburg 10,78% van alle aandelen in haar bezit.

De Provincie Limburg en 26 gemeenten verenigd in Gebaltram (Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen in de Limburgse Tramwegmaatschappij) hebben onderhandelingen gevoerd over de verkoop aan Connexxion van de aandelen in de Hermes Groep N.V. Nu heeft Connexxion Holding N.V. 76,67% in haar bezit en Gebaltram 12,55%.

Bij de onderhandelingen hebben de partijen overeenstemming bereikt over de (ver)koopsom van de aandelen van de Provincie Limburg en Gebaltram voor in totaal € 10 miljoen. Toegerekend naar het aandelenkapitaal betekent dit een bruto verkoopopbrengst ad € 4,62 miljoen voor de Provincie en een bruto verkoopopbrengst ad € 5,38 miljoen voor Gebaltram.

Door de notaris is inmiddels een concept-(ver)koopovereenkomst tot overdracht van de aandelen opgesteld. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken deze overeenkomst te zullen ondertekenen nadat ook de ledenvergadering van Gebaltram op 30 januari 2007 hiermee heeft ingestemd.

De verkoop van de aandelen van de Provincie Limburg in Hermes Groep N.V. heeft tot gevolg voor de begroting van 2007 en de meerjarenraming 2008-2010, dat de geraamde dividend-uitkering aandelen in Hermes Groep N.V. zal komen te vervallen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg