Zienswijze NMa op inkoopcoöperatie Vivens

Den Haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een informele zienswijze gegeven op de voorgenomen oprichting van de inkoopcoöperatie Vivens. De zienswijze is gegeven op verzoek van zes ondernemingen op de spoorwegmarkt, te weten Railion Nederland NV, ACTS Nederland BV, Syntus BV, Arriva personenvervoer Nederland BV, NS reizigers BV en ProRail BV.

De doelstelling van Vivens is tweeledig. In de eerste plaats wil zij namens haar deelnemers elektriciteit en gasolie voor het vervoer over het spoor inkopen. Verder zal Vivens de exploitatie en het dagelijkse beheer van de tankinstallaties voor gasolie in opdracht van ProRail gaan uitvoeren.

De NMa heeft het voornemen tot oprichting van Vivens onder meer getoetst aan de Mededingingswet en de Spoorwegwet. Daarbij heeft de NMa aandacht besteed aan de posities die Vivens naar verwachting zal innemen op de inkoopmarkten voor elektriciteit en gasolie, en op de afzetmarkten voor elektriciteit en gasolie voor het vervoer over het spoor.

De NMa heeft op grond van haar “Richtsnoeren samenwerking ondernemingen” met name extra aandacht van de oprichters gevraagd om te voorzien in een onafhankelijke beslissing over de toelating van ondernemingen.
Ook mag aan ondernemingen die geen behoefte hebben aan het lidmaatschap, het recht op toegang tot de tankinstallaties niet worden ontzegd, uiteraard wel tegen betaling van redelijke kosten. De NMa is van mening dat dit laatste expliciet in de statuten van Vivens zou moeten worden opgenomen. De NMa heeft bovendien opgemerkt dat Vivens een afzonderlijke regeling zal moeten treffen voor vervoerders die incidenteel gebruik van de spoorweginfrastructuur in relatie tot Vivens.

De oprichting van Vivens vloeit voort uit oude afspraken tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS. Met die afspraken, die opnieuw zijn bekrachtigd bij de aandelenoverdracht van de ProRail-bedrijven van NS naar de Staat, is destijds beoogd dat nieuwe, vaak kleine, toetreders op de spoorwegmarkt op transparante en niet-discriminerende wijze gasolie en elektriciteit kunnen inkopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)