Samenwerking maatregelen Kierbesluit en Zuiderdiep

Waterschap en provincie werken samen bij maatregelen Kierbesluit en Zuiderdiep

Den Haag – De provincie Zuid-Holland werkt momenteel in goed overleg met waterschap en gemeenten, aan de aanpassing van het watersysteem op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. De aanpassingen zijn nodig om een gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen zo spoedig mogelijk na 1 januari 2008 mogelijk te maken. Ook ontwikkelt de provincie natuur in de Zuiderdieppolders op Goeree in het kader van Deltanatuur. Gezamenlijk wordt gelijktijdig het gehele watersysteem verbetert. Waterschap Hollandse Delta heeft zijn medewerking aan de provincie toegezegd. Deze toezegging is op 21 december 2006 formeel bekrachtigd. Gedeputeerde Dwarshuis – van de Beek en Dijkgraaf Geluk ondertekenden op 21 december 2006 in Dirksland een bestuursovereenkomst die de samenwerking bezegelt.

Het Rijk is samen met andere overheden bezig het natuurlijke karakter van de Delta te versterken. Het wijzigen van het beheer van de Haringvlietsluizen is één van de maatregelen. Hierbij wil het Rijk de sluizen bij hoge rivierafvoeren langer open laten. Er ontstaat dan meer variatie tussen zoet en zout in het Haringvliet, en vissen kunnen beter de sluizen passeren. Ook het realiseren van 3.000 ha natte natuur in het Deltagebied, het programma Deltanatuur, versterkt het natuurlijke karakter van de Delta. Om deze maatregel te realiseren, zijn aanpassingen in het watersysteem op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten noodzakelijk. De punten waar zoet water uit het Haringvliet wordt ingelaten, worden verplaatst. Watergangen worden verbreed en aangepast en nieuwe watergangen gegraven. Deze maatregelen worden gecombineerd met de aanleg van recreatie en natuur. In het Zuiderdiep vindt tevens natuurontwikkeling plaats en zorgen de maatregelen ook voor een verbetering van de water- en bodemkwaliteit. De provincie zorgt voor de realisatie van deze maatregelen. Het waterschap en de gemeenten ondersteunen de provincie daarbij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Het versterken van het duurzame karakter van de Delta is noodzakelijk, omdat de aanleg van de Deltawerken weliswaar onze veiligheid heeft verzekerd, maar ook heeft geleid tot nieuwe problemen. Zo zijn diverse vissoorten uit het gebied verdwenen en treedt ongewenste aanslibbing en algengroei op.

Dijkgraaf Geluk geeft aan: ‘Het Kierbesluit is een gegeven, het besluit van ons hoogste college, de Tweede Kamer. Het besluit heeft echter ook ingrijpende gevolgen voor de eilanden. Daarom werken wij loyaal mee aan de realisatie van de maatregelen, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding.’ Mevrouw Dwarshuis is er erg over te spreken dat de provincie nu ondersteund door het waterschap de regie kan voeren. Juist de loyale medewerking van onder andere het waterschap maakt dat zowel de snelheid als de zorgvuldigheid maximaal zijn gewaarborgd.

Een stuurgroep onder leiding van mevro uw Dwarshuis begeleidt de realisatie van de maatregelen op de eilanden. Hierin hebben ook dijkgraaf Geluk en de wethouders van de betrokken gemeenten zitting. De stuurgroep kwam voorafgaand aan de ondertekening voor de tweede maal bijeen. Mevrouw Dwarshuis concludeert naar aanleiding van de bijeenkomst dat de plannen voor de compenserende maatregelen vorm beginnen te krijgen en dat de samenwerking tussen de partijen goed gestalte krijgt, zodat de Haringvlietsluizen zoals afgesproken met het Rijk in de nabije toekomst vaker open kunnen. Wél geeft ze aan dat het draagvlak in de streek het belangrijkste aandachtspunt blijft. ‘Het is noodzakelijk, en we willen snel gaan, maar we moeten altijd zorgvuldig blijven’, aldus mevrouw Dwarshuis. De dijkgraaf vult aan: ‘En we zijn het er allemaal over eens dat eerst de compenserende maatregelen op de eiland gereed moeten zijn, vóórdat het gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen in werking wordt gesteld.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland