Ruimte voor de Rivier door Eerste Kamer

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft op 19 december 2006 goedkeuring van de Eerste Kamer gekregen voor de PKB Ruimte voor de Rivier. Hiermee heeft de Kamer groen licht gegeven voor één van de grootste projecten van dit kabinet; de investering van ruim twee miljard euro om het rivierengebied beter te beveiligen tegen overstromingen. Ook wordt de investering gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren door bijvoorbeeld natuurontwikkeling. De Tweede Kamer heeft al op 7 juli 2006 unaniem ingestemd met de PKB.

Ruimte voor de Rivier bestaat uit 39 maatregelen langs de IJssel, de Neder-Rijn, Lek, Waal en het benedenstroomse deel van de Maas. Per locatie is het soort maatregel (dijkverlegging, ontpoldering of uiterwaardvergraving) vastgelegd. Waar voorheen sprake was van dijkversterking om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen, wordt nu gekozen voor rivierverruiming. Het versterken van dijken gebeurt nog wel op plekken waar rivierverruiming niet mogelijk is.

In de PKB worden o.a. de volgende maatregelen genoemd:

  • langs de Waal zijn de dijkteruglegging Lent bij Nijmegen en de dijkverlegging Buitenpolder-Het Munnikenland in de nabijheid van Gorinchem gepland;
  • langs de Merwede zal de Noordwaard worden ontpolderd in combinatie met het afgraven van de uiterwaard Avelingen in de omgeving van Gorinchem;
  • langs de Bergsche Maas wordt de Overdiepsche Polder in de omgeving van Waalwijk ontpolderd;
  • het pakket langs de Neder-Rijn/Lek bestaat uit ingrepen in zes uiterwaarden: o.a. Vianen-Hagestein, Tollewaard, Middelwaard en Meinerswijk;

  • langs de IJssel is het voorstel een hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld aan te leggen in combinatie met drie dijkverleggingen en enkele uiterwaardvergravingen.

De maatregelen worden voor 2015 uitgevoerd. Naar verwachting blijven ook daarna investeringen nodig. Het kabinet heeft daarom in de PKB al enkele gebieden gereserveerd om daar in de toekomst de rivier meer ruimte te geven als dat nodig is.

In een planologische kernbeslissing (PKB) legt de rijksoverheid globaal vast wat er met de ruimte in Nederland moet gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld om het bepalen waar mag worden gebouwd, waar wegen worden aangelegd, waar ruimte voor natuur is en waar voor landbouw. Met de vaststelling door de Eerste Kamer eindigt de PKB-fase. Nu volgt de planstudiefase waarin de 39 maatregelen verder worden onderzocht door gemeenten, provincies, waterschappen of Rijkswaterstaat. De planstudies moeten uiterlijk in 2010 leiden tot projectbesluiten waarin de inhoud van de maatregelen exact wordt vastgelegd. In de planstudiefase wordt de samenwerking met de bewoners en regionale bestuurders intensief voortgezet.

De PKB Ruimte voor de Rivier is één van de programma’s van Verkeer en Waterstaat om overstromingen in Nederland te voorkomen. Andere programma’s zijn onder andere Maaswerken, de Aanpak van de Zwakke Schakels, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Steenbekleding Zeeweringen Zeeland. De komende jaren wordt via deze programma’s jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro geïnvesteerd in de waterveiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat