Evenement: Metamorfose van de bouw 14-12-2006

Gouda – De Regieraad Bouw en PSIBouw nodigen u uit aanwezig te zijn op hun evenement op donderdag 14 december 2006, met als thema ’Metamorfose van de Bouw’. Het evenement vindt plaats in het WFCC, Churchillplein 10 te Den Haag.

Het sprankelt en bruist in de bouw. De sector verandert sneller dan u voor mogelijk had gehouden. De bouw is zich aan het ontpoppen als een moderne, innovatieve bedrijfstak. Procesinnovaties zijn het stadium van dikke rapporten en goede voornemens ontgroeid. Vernieuwingen worden over een steeds breder front in de dagelijkse praktijk toegepast. Opdrachtgevers en opdrachtnemers beginnen op andere manieren met elkaar samen te werken. Met de wensen en behoeften van de samenleving als hun inspiratiebron. Oriëntatie op de eindgebruiker, denken in levensduurkosten, driedimensionaal ontwerpen en industrialisatie van het bouwproces zijn realiteiten van vandaag. En ook op het gebied van integriteit en transparantie is de bouw nieuwe wegen ingeslagen.

De kern van “Metamorfose van de bouw” is een Innovatiemarkt. In een groot aantal dynamische sessies kunt u kennis nemen van en ook deelnemen aan een scala aan vernieuwingen in de bouw. Geen mooie theorie, maar de dagelijkse praktijk. Er is gelegenheid om drie sessies van uw keuze bij te wonen.

Programma
13.00 uur Ontvangst, registratie
14.00 uur Jan Hovers (voorzitter Regieraad Bouw) en Bert Klerk (voorzitter Raad van Toezicht PSIBouw) maken de balans op van de afgelopen drie jaar; De 5 regionale Regieraden over hun ambities en activiteiten
15.15 uur De Innovatiemarkt: Door het hele gebouw heen kunt u drie keer uit een 16-tal sessies kiezen. Kijken, luisteren, meepraten, ervaren, meedoen: hier laat de sector de vernieuwingen uit de praktijk zien. Zie hieronder: "Het aanbod op de Innovatiemarkt."
17.15 uur Uitreiking van de NieuwBouw Innovatieprijs
Presentatie nieuwe Regieraad Bouw en vooruitblik door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat
Afsluiting door Hans Blankert, voorzitter Regieraad Bouw II
18.00 uur Napraten en buffet

Het aanbod op de innovatiemarkt

 • Living Building Concept – meer waar(de) voor uw geld
  Volgens het Living Building Concept moet een gebouw in staat zijn mee te veranderen met de voortdurend wijzigende wensen rond wonen, werken en leren. LBC gaat uit van een integraal ontwerp, uitvoering en beheer voor een periode van tien jaar. De aanbieders bestaan uit consortia van goed samenwerkende partijen. Wie de meeste waarde kan bieden tegen een aantrekkelijke prijs, krijgt de opdracht. Zo geeft LBC alle ruimte aan creatieve en duurzame oplossingen. Deze sessie laat zien hoe een scholengemeenschap en een ROC in Veenendaal samen de LBC-handschoen oppakten. Hoe verloopt het LBC-proces? Welke juridische, financiële en culturele aspecten spelen een rol? Een impressie van dit revolutionaire concept in de praktijk.
 • Bouwen aan integriteit – omgaan met dilemma’s
  Integriteit: een mooi begrip, maar hoe brengt u het in de praktijk? Het projectteam ‘Bouwen aan integriteit’ werkt samen met een kopgroep van bedrijven uit de bouwsector aan succesrecepten, waarmee organisaties integriteitontwikkeling vorm kunnen geven. De succesrecepten zijn voor alle bedrijven en organisaties in de sector (zowel opdrachtgever, bouwer, ingenieursbureau, installateur, architect als toeleverancier) direct en eenvoudig toepasbaar, zonder externe begeleiding. In deze sessie maakt u kennis met één van de succesrecepten, de dilemmatraining. Scherp geformuleerde dilemma’s staan garant voor boeiende discussies en (on)dubbelzinnige antwoorden. De training wordt begeleid door het projectteam ‘Bouwen aan integriteit’.

 • Leidraad Aanbesteden – eerste hulp bij aanbestedingen
  De aanbestedingregels zijn vooral gericht op concurrentie en transparantie. De Regieraad-publicatie “Beter aanbesteden in de bouw” heeft aangetoond dat de regels ook ruimte bieden om kwaliteit, efficiency en innovatie te bevorderen. Om aanbesteders te helpen die ruimte te benutten, werken de Regieraad en PSIBouw aan de ontwikkeling van een “Leidraad aanbesteden voor de bouw”. Die biedt ondersteuning bij het kiezen van bouworganisatievorm, contractvorm, aanbestedingsvorm en risicoverdeling. De leidraad wordt aangesloten op TenderNed, het internetsysteem voor elektronisch aanbesteden. In deze sessie worden doel en opzet van de leidraad toegelicht en krijgt u een eerste indruk van de manier waarop die in de praktijk gebruikt kan worden.
 • Andere tijden – een blik op de toekomst
  Het waren andere tijden, in 2006. We hadden te maken met vergrijzing, stijgende zorgkosten, lange files, een verslechterend klimaat, leegstaande kantoren, een enorme woningvraag. Maar nu is het 2030. Hoe verplaatsen we ons nu? Hoe verzorgen we onze zieken en ouderen? Hoe wonen we? Wat doen we met het klimaat? In wat voor omgeving werken we? Hoe hebben we onze omgeving ingericht? De bouw heeft grote invloed op de manier waarop we deze vragen in 2030 beantwoorden. In een spannende expeditie neemt DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions van de Erasmus Universiteit Rotterdam) u mee naar die toekomst en geeft ú de antwoorden op deze vragen.
 • De eindgebruiker centraal – concurrentie op waarde
  Met de wensen van de eindgebruikers wordt in de bouw nog vaak onvoldoende rekening gehouden, maar dat verandert. Wie dat wèl doet en daarvoor creatieve concepten ontwikkelt, concurreert op waardecreatie. Deze sessie gaat over consumentgericht ontwikkelen en bouwen van woningen. U wordt geïnformeerd over de manier waarop ERA Bouw met de (potentiële) eindgebruikers heeft samengewerkt in de conceptontwikkeling van de Rotterdamse buurt Le Medi. Verder krijgt u te horen wat het betekent om het keurmerk Klantgericht Bouwen te mogen voeren. Met dit keurmerk streven Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis naar een grotere klantgerichtheid van bouwbedrijven en een hogere opleveringskwaliteit van nieuwbouwwoningen.
 • Samenwerken – een kwestie van lef!
  Het verbeteren van de samenwerking in bouwprojecten vraagt om het doorbreken van vastgeroeste gedragspatronen. In projectteams speelt ieder een vaste rol. Ongewild en onbewust ontstaan er zo gedragspatronen die een goede samenwerking, en daarmee een goed eindresultaat, in de weg staan. Het doorbreken van deze patronen is net als een beter milieu: het begint bij het eigen gedrag. Hoewel soms nog wat onwennig, tonen steeds meer partijen het lef en doorzettingsvermogen om actief aan een betere samenwerking te werken. In deze sessie maken we de deelnemers in een minigame bewust van het effect van hun eigen gedrag. Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt om anders te handelen en zo de samenwerking te verbeteren.
 • De BIR is los! – ketenintegratie via het beeldscherm
  Het Building Information Model (BIM) garandeert een kwalitatief hoogwaardig product en kan opdrachtgevers veel geld besparen. Tijdens deze sessie maakt u kennis met de voordelen die 3D modelling nu al kan bieden. Er is een presentatie over de “state-of-the-art” in standaardisatie en de kosten/baten van 3D modelling software. Ook zal de Bouw Informatie Raad (BIR) zich presenteren. De raad is zeer recent in het leven geroepen om deze moderne manier van werken in de bouw krachtig te gaan bevorderen. In het BIM-café kunt u zelf achter de computer kruipen onder leiding van deskundige adviseurs. En als u dan nog niet overtuigd bent, draait er continu een overdonderende film gemaakt met de nieuwste 3D modelling software.
 • De A2 – proeftuin voor vernieuwingen
  De verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht heeft een uitgesproken ambitie: het realiseren van 2 keer 5 rijstroken in 2010, ofwel jaren eerder dan met een traditionele aanpak mogelijk is. Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, ONRI en PSIBouw hebben in 2005 een convenant ondertekend om in dit project zoveel mogelijk innovatieve technologie en processen te benutten. Zo is bij een van de deelprojecten gekozen voor een alliantie, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer hun kennis en ervaring bundelen. Het afgelopen jaar is gebruikt om de nieuwe vormen van samenwerking op te tuigen en nieuw instrumentarium te ontwikkelen. Tijdens deze sessie kunt u niet alleen kennis nemen van de opgedane ervaringen, maar enkele noviteiten ook zelf ervaren.
 • Industrieel bouwen – een radicaal andere aanpak
  Traditioneel projectmatig bouwen heeft concurrentie gekregen van industrieel procesmatig bouwen. In de fabriek vervaardigde componenten worden op de bouwplaats geassembleerd. Van de bouwpartners vraagt dat om radicale veranderingen en een integrale benadering van aanbieden, ontwerpen en bouwen. Met als resultaat minder fouten en een betere kwaliteit. Door een modulaire opbouw kan worden ingespeeld op de individuele wensen van de consument. In deze sessie worden aan de hand van vergelijkingen met andere sectoren toekomstbeelden voor de bouw geschetst. Het bedrijf More for You laat zien dat industrieel bouwen kan leiden tot 25 procent meerwaarde: een kwart meer woning voor hetzelfde geld of dezelfde woning tegen een kwart minder kosten.
 • Werken aan het bouwvak – vernieuwing van bouwonderwijs
  De vernieuwing van de bouw is mensenwerk. De huidige generatie neemt daarin het voortouw en de generatie van morgen moet in het nieuwe denken worden opgeleid. De Regieraad Bouw en PSIBouw hebben de sleutelpublicatie Bouwonderwijs uitgegeven. Hierin worden aanbevelingen voor verbetering van het bouwonderwijs gedaan. Niet alleen om het onderwijs bij de tijd te houden, maar ook om ervoor te zorgen dat nieuwe competenties zich kunnen ontplooien en zullen bijdragen aan de procesinnovaties in de bouw. In deze sessie wordt met behulp van interviews met managers uit het bedrijfsleven ingegaan op de mogelijkheden daartoe. Ook praktijkvoorbeelden van vernieuwingen in bouwonderwijs en modern personeelsbeleid komen aan de orde.
 • Leidraad Transparantie – toetsbaar handelen in de praktijk
  Hoe geven opdrachtgevers en opdrachtnemers invulling aan transparantie? Met voorbeelden uit de eigen praktijk geven het bedrijf GMB en de gemeente Rotterdam aan hoe een open en toetsbare manier van (samen)werken er voor hen uitziet. Een samenwerking die bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen in uitvoering, exploitatie en beheer van het werk. Het is een opmaat voor de leidraad Transparantie die in opdracht van de Regieraad Bouw is gemaakt. Na een korte introductie zijn de deelnemers aan de sessie aan het woord. Welke ervaringen hebben de deelnemers? Loopt men tegen problemen aan? Of juist tegen kansen? Hoe te beginnen? De sessieleider en inleiders zorgen voor verbindingen met de leidraad.
 • Bouwen is vooruit zien – zorg werkt met levensduurkostenmodel
  Bouwopdrachten worden over het algemeen gegund op basis van de ontwerp- en bouwkosten. De exploitatiekosten (energieverbruik, beheer, onderhoud, verbouwing) van een bouwwerk bedragen echter een veelvoud van de oorspronkelijke investeringskosten. Het loont dus de moeite slimme keuzes te maken ten aanzien van ontwerp, bouwmaterialen en installaties. Het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) presenteert in deze sessie zijn recent in gebruik genomen ‘levensduurkostenmodel’. Dit geeft zorginstellingen inzicht in de effecten van ontwerpbeslissingen op de exploitatiekosten van ziekenhuizen. Ook kan het model de kosten berekenen van aanpassing, uitbreiding of andersoortig gebruik in de toekomst.
 • Past performance – aanzet tot benchmarking in de bouw
  Het meten van prestaties wordt in de bouw een belangrijk instrument om de kwaliteit te verbeteren en de klanttevredenheid te vergroten. Uiteindelijk zal de zogeheten ‘past performance’ ook een belangrijke factor worden om in aanmerking te komen voor nieuwe opdrachten. In deze sessie maakt u kennis met een gezamenlijk door opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld systeem voor het meten en registreren van prestaties in bouwprojecten. De uitkomsten zijn nu al geschikt om een project tussentijds bij te sturen. De gegevens worden ook opgenomen in een benchmark waarmee het kwaliteitsniveau van bouwbedrijven te volgen is. Voorzien is dat er in Nederland uiteindelijk een systeem van jaarlijkse KPI’s (Key Performance Indicators) ontwikkeld zal worden.
 • Bouwinnovatiekringen – Syntens wijst mkb de weg
  Innoveren begint vaak met samenwerken. In de bouw is sprake van flinke fragmentatie en ondernemingen richten zich dikwijls op deelproducten. Door samen te werken worden verschillende competenties aan elkaar gekoppeld waardoor er iets nieuws kan ontstaan.
  Syntens stimuleert mkb-bedrijven, sectoren en branches over de schutting te kijken en de handen ineen te slaan. Een van de manieren is het formeren van bouwinnovatiekringen, bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van bedrijven uit de keten, onderzoeks- en kennisinstellingen en Syntens. Samen proberen zij een oplossing te ontwikkelen voor een probleem uit de praktijk. Tijdens deze sessie presenteert Syntens een voorbeeld van zo’n bouwinnovatiekring.
 • Goed Besteed – gemeenten werken aan professionele inkoop
  Gemeenten zijn hun inkoop- en aanbestedingsbeleid aan het professionaliseren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) draagt daaraan bij met haar project “Goed Besteed”. Voor veel, veelal kleinere, gemeenten is het echter moeilijk om voldoende capaciteit en kwaliteit in te zetten. Regionale samenwerking is dan een voor de hand liggende mogelijkheid. In deze sessie wordt u geïnformeerd over de inspanningen van de VNG om het gemeentelijk beleid te professionaliseren. Daarna zoomen we in op intergemeentelijke samenwerking. Wat zijn de succesfactoren? Welke meerwaarde is er te creëren en hoe organiseer je dat? U wordt geïnformeerd over hoe een 15-tal gemeenten in Zuidoost-Brabant dat heeft aangepakt.
 • NieuwBouw Innovatieprijs – de jeugd heeft de toekomst
  Tijdens “Metamorfose van de Bouw” wordt de NieuwBouw Innovatieprijs 2006 uitgereikt. In deze sessie kunt u kennis maken met de twee genomineerde projecten. ArchiSelect® is een nieuwe methode voor architectenselectie. Inschrijvingen verlopen via een elektronische vragenlijst op internet en worden op systematische wijze met elkaar vergeleken. Voor zowel architecten als opdrachtgevers wordt de procedure korter, efficiënter en transparanter. Het Platform Virtueel Bouwen beoogt ketenintegratie in het bouwproces te verwezenlijken door technische informatiesystemen aan elkaar te koppelen en werkprocessen te innoveren. Een 3D-model staat centraal in deze benadering. Doel is een effectiever en efficiënter bouwproces.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw