ARCADIS groeit sterk en verhoogt winstverwachting

Margedoelstelling aangepast naar 10%

 • Netto operationele winst in derde kwartaal 63% hoger
 • Bedrijfsopbrengsten stijgen 32%, autonome groei met 12% op hoog niveau
 • Goede prestaties over hele linie, zowel geografisch als in marktsegmenten
 • Verwachte stijging netto operationele winst heel 2006 verhoogd naar 40 à 45%
 • Margedoelstelling verhoogd naar 10% (was 8%)

Arnhem – ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft een uitstekend derde kwartaal achter de rug. De bedrijfsopbrengsten stegen met 32% tot € 311 miljoen, terwijl de netto operationele winst 63% hoger uitkwam op € 12,3 miljoen. De autonome groei van de activiteiten lag met 12% op een hoog niveau. De marge (recurring Ebita als percentage van bruto toegevoegde waarde) verbeterde naar 9,6% ten opzichte van 8,0% in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het valuta-effect was licht negatief.

In de eerste negen maanden van 2006 namen de bedrijfsopbrengsten met 29% toe tot € 892 miljoen. De netto operationele winst steeg met 61% naar € 33,5 miljoen. De marge kwam uit op 8,9%, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 7,4% in dezelfde periode in 2005. De uitstekende resultaten zijn het gevolg van sterke groei van de activiteiten, een permanente focus op margeverbetering en een goede bijdrage van de recent overgenomen bedrijven.

In Engeland werden eind juli 2006 de projectmanagement activiteiten van AYH uitgebreid met Berkeley Consulting (omzet € 10 miljoen, 100 medewerkers). Na afloop van het derde kwartaal werden in België twee overnames afgerond: Ecolas in de milieumarkt en BCT in Wallonië (beide € 6 miljoen omzet, 60-65 medewerkers). In de V.S. werd begin november PinnacleOne overgenomen (omzet $ 35 miljoen, 230 medewerkers), een versterking op het gebied van projectmanagement, passend in het Worldwide Project Consulting initiatief.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de resultaten: “De sterke autonome groei verheugt het meest. Door goede interne samenwerking gericht op synergie en een sterke focus van medewerkers op de belangen van klanten, profiteren we van de gunstige marktcondities. Over de hele linie wordt goed gepresteerd, zowel geografisch als in de drie marktsegmenten. Opvallend is de sterke groei in Nederland, waar de markt sneller en sterker is hersteld dan eerder verwacht. Het integratieproces met Blasland, Bouck & Lee verloopt voorspoedig. Door aanpassingen van de portfolio is de marge structureel hoger. Ook kostenbesparingen en productiviteitsverbetering dragen hieraan bij. De nieuwe margedoelstelling van 10% laat zien dat we hoger in de waardeketen opereren met diensten met meer toegevoegde waarde.”

Belangrijkste cijfers en toelichting

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers betreffen bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor de eerste negen maanden van 2006 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 • Infrastructuur
  De omzet steeg 5%. Acquisities en desinvesteringen zorgden voor 5% daling. Het valuta-effect was 2%. De autonome groei was met 8% sterk. In het derde kwartaal versnelde de groei in zowel Nederland als de Verenigde Staten, terwijl Brazilië op een goed niveau bleef. In Nederland levert verbetering van spoorinfrastructuur en het overheidsbeleid om meer door de markt te laten uitvoeren, veel werk op. De afkoeling van de huizenmarkt leidt in de Verenigde Staten tot een teruggang in land development, die ruimschoots wordt gecompenseerd door groei in transportation en de watermarkt.
 • Milieu
  De omzetstijging van 77% was voor een belangrijk deel afkomstig van acquisities. Het valuta-effect was 1%. De belangrijkste bijdrage aan de autonome groei van 8% kwam uit de Verenigde Staten waar vooral GRiP® projecten zorgen voor groei. Ook synergie met BBL en Greystone, leidt tot meer activiteiten, binnen en buiten de Verenigde Staten. In het derde kwartaal zwakte de groei wat af door het aflopen van enkele grote projecten in Polen en minder toeleveringen van derden in de Verenigde Staten. In Europa namen vooral de activiteiten in Nederland en Engeland toe.
 • Gebouwen
  Van de omzetstijging van 29% was 12% afkomstig van acquisities en desinvesteringen. De autonome groei van 17% werd sterk beïnvloed door het facility management contract met DSM en Sabic met veel toelevering van derden. De autonome toename van de bruto toegevoegde waarde lag met 8% ook op een goed niveau. Aantrekkende investeringen in vastgoed zorgden voor meer vraag naar projectmanagement in Nederland, Engeland en Duitsland. Ook in België en Frankrijk namen de activiteiten toe.

Nieuwe margedoelstellingen
In 2005 heeft ARCADIS de in 2000 geformuleerde margedoelstelling van 8% bereikt. In de periode 2000-2005 is de marge met bijna 40% verbeterd: van 6,0% in 1999 naar 8,2% in 2005. Door portfolioaanpassingen en focus op activiteiten met meer toegevoegde waarde ligt de marge nu structureel hoger. Dit was aanleiding om de margedoelstelling te evalueren. Hiertoe is een interne en externe benchmarking uitgevoerd. Tevens is de margeberekening voor de marktsegmenten verbeterd door een consistentere toedeling van overhead. Dit heeft geleid tot aanpassing van de marges per marktsegment, zonder invloed op de totale marge. De definitie is ongewijzigd: recurring Ebita als percentage van bruto toegevoegde waarde.

De nieuwe margedoelstelling voor ARCADIS is 10%. Voor de marktsegmenten gelden de volgende margedoelstellingen. Als referentie zijn de aangepaste marges voor 2005 vermeld.

Bij structurele veranderingen in de portfolio, bijvoorbeeld door acquisities, worden de margedoelstellingen opnieuw geëvalueerd. Om de doelstellingen te realiseren blijft het beleid gericht op productiviteitsverbetering en activiteiten met meer toegevoegde waarde. Het bereiken van de doelstellingen is ook afhankelijk van de marktomstandigheden.

Vooruitzichten
De marktomstandigheden zijn gunstig. De economische groei geeft overheden en bedrijven ruimte voor investeringen in infrastructuur en gebouwen. In veel landen neemt het aantal PPS initiatieven toe met als gevolg meer private investeringen in publieke voorzieningen. De vraag naar maatregelen ter bescherming tegen wateroverlast groeit sterk, mede door de aandacht voor klimaatverandering. Vanwege de ruime ervaring met watermanagement is ARCADIS hiervoor uitstekend gepositioneerd. De marktleiderspositie in milieu biedt veel kansen voor uitbreiding en diversificatie van diensten bij bedrijven. Het recent gelanceerde Worldwide Project Consulting initiatief (WwPC) is bedoeld om internationale investeerders in vastgoed wereldwijd van dienst te zijn.

Zoals eerder gemeld moet ARCADIS in 2006 kosten maken om te voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act (SOX 404) en voor de integratie van BBL. De raming voor de met deze beide operaties gepaard gaande externe kosten is voor heel 2006 bijgesteld naar € 5 miljoen. Hiervan is € 3,5 miljoen verwerkt in het resultaat van de eerste negen maanden.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “ARCADIS ligt goed op koers. De integratie met BBL krijgt de komende periode zijn beslag. De klantgerichte organisatie die daarbij uitgangspunt is, versterkt onze positie in de Verenigde Staten en draagt ook internationaal bij aan groei. Gezien de goede gang van zaken in de eerste drie kwartalen is de winstverwachting voor heel 2006 verhoogd. Wij verwachten nu een toename van de netto operationele winst met 40 á 45%. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.”

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING, VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS, VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 10.000 mensen en ruim € 1 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.