Overslag Rotterdamse haven gegroeid

Halfjaarcijfers 1e helft 2006

Rotterdam – In de eerste helft van 2006 is in de Rotterdamse haven 186 miljoen ton goederen overgeslagen, 1,1% meer dan in de eerste helft van 2005. De afvoer nam sterker toe dan de aanvoer, respectievelijk 2,6% en 0,7% en de groei van het stukgoed is met 1,7% vrijwel het dubbele van het massagoed (+0,9%). De overslag van kolen (+6%), overig stukgoed (+10%), overig nat massagoed (+13%), minerale olie producten (+7%) en containers (+1%) ontwikkelden zich positief. In aantallen nam de containeroverslag met 2% toe tot 4,7 miljoen TEU (20-voets eenheden). Agribulk (-9%), ertsen en schroot (-3%), ruwe olie (-3%), roll on /roll off (-1%) en overig droog massagoed (-2%) werden minder aan- en afgevoerd.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “We zijn dit jaar een langzame starter. Het eerste kwartaal was zuinig, maar daarna pakte het op. Helaas werd dit getemperd door computerproblemen bij ECT, een staking in de agribulk en door een onderhoudsstop voor een hoogoven en voor enkele raffinaderijen. In de tweede helft van het jaar zet het herstel zich voort. De jaaroverslag kan daarom toch op een plus van 2% uitkomen”.

Droog massagoed
De totale hoeveelheid droog massagoed daalde met een procent tot 44 mln. ton. De overslag van agribulk (granen, zaden, veevoedergrondstoffen) schommelt al enkele jaren rond de 5 mln. ton met uitschieters naar boven en beneden. Het afgelopen halfjaar was vooral een langdurige staking van invloed. Naar schatting 200.000 ton ‘week uit’. Hiernaast kwamen er minder sojabonen binnen omdat een grote ‘crusher’ in het achterland, overschakelde op raapzaad van continentale origine. De dalende aanvoer (-13%) werd enigszins gematigd door de toegenomen export van (interventie)graan (+3%). Over het gehele jaar zal de overslag van agribulk waarschijnlijk licht dalen tot 10 miljoen ton.

Er werd ongeveer 0,8 mln. (+6% tot 14 mln.) ton meer kolen behandeld. De overslag van cokeskolen voor de (vooral) Duitse staalindustrie steeg licht. Groei zat en zit vooral in kolen voor Duitse energiecentrales. De Duitse import neemt toe en omdat veel centrales niet aan water staan is bevoorrading per spoor nodig. Reagerend op de al toenemende vraag en vooruitlopend op de Betuweroute, neemt EMO in de tweede helft van het jaar een nieuwe spoorbelader in gebruik. Hier staat tegenover dat de concurrentie toeneemt door capaciteitsuitbreiding in Amsterdam. Voor Rotterdam lijkt een lichte groei tot rond de 27 mln. ton voor het gehele jaar, aannemelijk.

De overslag van ertsen en schroot daalde met 3% tot 20 mln. ton. De afvoerproblemen door laag water en de revisie van een hoogoven eerder dit jaar, konden niet geheel meer worden goedgemaakt. Ook niet door de toename van de afvoer (+20% tot 1,3 mln. ton), die vrijwel geheel aan de schrootexport valt toe te schrijven. Voor het gehele jaar verwacht het Havenbedrijf een overslag die met circa 40 miljoen ton vrijwel gelijk is aan 2005.

Het overig droog massagoed presteerde iets minder ten opzichte van het bijzonder goede semester van vorig jaar: -2% tot 6 mln. ton. Er werden minder mineralen geïmporteerd uit China vanwege de grote binnenlandse vraag en ook liet de concurrentie van omringende havens zich sterker voelen. Een stimulans voor de mineralenoverslag is het uitdiepen van een boeispan in de Botlek. Circa een kwart van de overslag van overig droog massagoed gebeurt op de boeispannen.

Nat massagoed
Het totaal nam toe met 2% tot 87 mln. ton. De aanvoer van ruwe olie daalde iets, -3% tot 50 mln. ton, ten opzichte van het corresponderende semester vorig jaar. De vraag naar olieproducten is groot en de raffinagemarges zijn goed. Deze fundamentele factoren houden de aanvoer van ruwe olie op een hoog niveau van 100 mln. ton of meer. Fluctuaties ontstaan voornamelijk door onderhoudsstops. Voorjaar 2006 was het de beurt aan Shell Pernis, de grootste raffinaderij van Europa, en Shell Wesseling (Duitsland.) Daarnaast kon Koch (Europoort) niet op volle kracht draaien vanwege technische problemen.

De aanvoer van olieproducten groeide met 12% tot 15 mln. ton, bij een gelijkblijvende afvoer van een kleine 8 mln. ton. In de aanvoer was gasolie de sterkste groeier. In West-Europa wordt te weinig gasolie (voor industrieel gebruik en als diesel voor voertuigen) geproduceerd. Import uit vooral Rusland vult het gat. Uitgaand groeide vooral de stroom benzine (overcapaciteit in West-Europa) naar Mexico, Engeland en de Verenigde Staten.

De export van stookolie vanuit Rotterdam liep iets terug.

De overslag van overig nat massagoed, meest basischemicaliën, is toegenomen met 13% tot 15 mln. ton (afvoer +13%, aanvoer +12%). Er is al voor het zevende achtereenvolgende jaar sprake van goede resultaten. Groeiers onder de circa 500 veel behandelde stoffen waren in de eerste jaarhelft vooral methanol, absoluut al lange tijd nummer één, en MTBE (methyl-tertiaire-butyl-ether). De overslag van eetbare oliën en vetten loopt bijzonder goed. In 2005 startten de palmolieraffinaderijen van Loders Croklaan en KOG. Voorts stimuleert de vraag naar biodiesel de import van raapzaad- en sojaboonolie. De raapzaadolie komt vooral uit Frankrijk, met Canada als land in opkomst.

Stukgoed
De stukgoedsector had een lauw eerste halfjaar met een toename van 1 mln. ton (+2%) tot 55 mln. ton. Zowel de aan- als de afvoer van containers nam met een procent toe. In gewicht groeide de overslag met 500.000 ton tot 46 mln. ton. In aantallen was dit 2% tot 4,7 mln. TEU (+91.000). De toename ligt onder het gemiddelde niveau, vooral als gevolg van de (al vorig jaar verwachtte) concurrentie van Amsterdam en Antwerpen. Ernstige computerproblemen bij ECT voegden hier een verlies van circa 50.000 TEU aan toe.

De schaalvergroting in de containervaart wordt geïllustreerd door aanlopen van (super)grote schepen. In de eerste helft van 2005 gebeurde dit 30 keer door schepen groter dan 8000 TEU, tegen 119 in het afgelopen halfjaar. Hiervan waren er 19 zelfs groter dan 9000 TEU.

Het roll-on / roll-off vervoer bleef vrijwel constant op 4,9 mln. ton. De ferrybedrijven meldden resultaten tussen positief en licht negatief. Vrijwel alle rederijen zien een toename van het aantal containers (op ‘mafi’s’, een soort slede) ten koste van de trailers en de meeste bedrijven breiden de capaciteit uit. In de tweede helft van 2006 wordt een sterke toename van de Rotterdamse ferry-overslag verwacht door o.a. de start van Norfolkline.

Het overig stukgoed won weer terug wat het in 2005 verloor: +10% tot 4,6 mln. ton. Belangrijke groeiers waren metalen, non-ferrometalen en halffabrikaten en projectlading. In het fruit gaat steeds meer per container, maar dankzij de toevloed van bananen krijgt de conventionele overslag (op pallets in het scheepsruim) in 2006 toch een positieve impuls.

Goederenoverslag in de haven van Rotterdam eerste halfjaar 2005 en 2006
Aanvoer en afvoer van containers in Rotterdam naar lengteklasse eerste halfjaar 2005 en 2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)