Extra baggerwerkzaamheden winstgevend

Den Haag – De ministerraad heeft het kabinetsstandpunt waterbodems vastgesteld. Met dit standpunt erkent het kabinet de aanzienlijke maatschappelijke voordelen van het beheer van waterbodems. Op basis van een studie naar kosten en baten van baggerwerkzaamheden zal nu een besluit worden genomen over investeringen in het beheer van waterbodems door het Rijk, medeoverheden en private partijen. Niet alleen is het stoppen van het dichtslibben van watersystemen positief voor de scheepvaart en landbouw, ook is het wegbaggeren van de bestaande voorraad bagger gunstig voor de ecologische kwaliteit en recreatie.

Uit het Tienjarenscenario Waterbodems (2002) bleek dat in Nederland al tientallen jaren minder wordt gebaggerd dan er bezinksel bijkomt. Er is zelfs een flinke achterstand ontstaan. Het baggertempo zal dus aanzienlijk moeten worden verhoogd. De Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) Waterbodems heeft in beeld gebracht dat de maatschappelijke en economische baten van het extra baggerwerk de kosten overtreffen. Door anderhalf keer zoveel te baggeren, stopt het dichtslibben van de watersystemen. Dit levert veel op voor de landbouw en scheepvaart. Ook het wegbaggeren van de bestaande baggervoorraad levert voor die sectoren meer op dan het kost.

Het kabinet erkent met dit standpunt de aanzienlijke maatschappelijke voordelen van een adequaat beheer van waterbodems. Ook geeft zij aan dat baggeren geen doel op zich is, maar een maatregel om een adequaat beheer van de waterkwaliteit, waterkwantiteit, scheepvaart en hoogwaterbescherming mogelijk te maken. Naast voldoende baggeren voor aan- en afvoer van water, wordt ook ingezet op het waarborgen van de diepgang van vaarwegen en de capaciteit bij sluizen.

Het kabinetsstandpunt biedt een aantal concrete maatregelen die het ingrijpen in waterbodems op korte termijn goedkoper moeten maken. Deregulering, innovatie en samenwerking met medeoverheden en mogelijk ook private partijen moet dit mogelijk maken. Het kabinet zet de beschikbare waterbodemmiddelen nu in op het verhogen van het baggertempo in plaats van op het stimuleren van verwerking. Een beslissing over een structurele verhoging van het baggertempo is met name van belang voor de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water. De besluitvorming daarvan zal onderdeel uitmaken van de vaststelling van de maatregelenpakketten benodigd voor de uitvoering van het NBW. Deze zullen uiterlijk in 2009 in de stroomgebiedbeheersplannen worden vastgelegd.

Op de site

http://www.rws.nl/rws/projects/akwa
kunt u het rapport MKBA Waterbodems downloaden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat