Invulling vijftien miljoen euro voor Drechtsteden

Den Haag – De provincie draagt de komende periode met een meerjarige subsidie van in ieder geval 11,2 miljoen euro bij aan de uitvoering van programma’s en projecten in de Drechtsteden. Afhankelijk van de voortgang van het uitvoeringsprogramma kan er in 2006 nog een bedrag van 3,8 miljoen beschikbaar komen. Begin 2004 is de provincie een nieuwe vorm van samenwerking gestart met de Drechtsteden. Gekozen is voor meerjaren investeringsafspraken, gericht op economie, vrije tijd, wonen, bereikbaarheid, sociale ontwikkeling en kennisinfrastructuur. De Drechtsteden hebben voor deze afspraken een uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin zij ook de realisering van provinciale doelen en opgaven voor hun rekening nemen.

Leen van der Sar, gebiedsgedeputeerde Regio Zuid-Holland Zuid, is blij met de financiële invulling van de afspraken: “Het college wil de positie van de Drechtsteden in de Zuidvleugel versterken. Dat doen we door nu ruim 11 miljoen euro te reserveren voor het meerjaren investeringsprogramma. Als de Drechtsteden laten zien dat de voortgang voorspoedig gaat kan daar nogmaals een krappe 4 miljoen bijkomen. Deze subsidiemiddelen zijn bedoeld voor economische groei en werkgelegenheid, hoogwaardige woonlocaties op de Drechtoevers, verbetering van de bereikbaarheid en vergroting van de kwaliteit van de samenleving. Een concreet voorbeeld is de provinciale bijdrage in het project Maasterras, de zone rond het spoor tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Dit project biedt door herinrichting ruimte voor woningen, kantoren, bedrijven en detailhandel. Ook wordt de veiligheid en bereikbaarheid van het gebied verbeterd. Met de provinciale middelen kunnen de Drechtsteden zich ontwikkelen tot zuidelijke poort van de Deltametropool.”

Inzet provinciale middelen
Deze uitvoeringsgerichte aanpak sluit aan op de provinciale ambitie op hoofdlijnen te sturen en de beleidsrealisatie over te laten aan de regio. De eigen verantwoordelijkheid van de Drechtsteden betekent dat de bijdragen gekoppeld zijn aan een resultaatsverplichting (prestaties). Het bedrag blijft tot eind 2007 beschikbaar. Na deze periode komen mede op basis van de evaluatie van deze pilot voorstellen voor voortzetting.
De evaluatie moet een beeld geven van de voortgang van de projecten uit het uitvoeringsprogramma en in het bijzonder van de provinciale doelen en prioriteiten. In 2007 wordt de pilot afgesloten met een eindrapportage aan Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland