Financieel perspectief Zuid-Holland verslechterd

Den Haag – Het financiële perspectief voor de provincie Zuid-Holland is verslechterd ten opzichte van het beeld dat in de Begroting 2005 kon worden geschetst. De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanzienlijk lagere opbrengst uit de motorrijtuigenbelasting (daling van € 6,3 miljoen) door de wijziging van de vestigingsplaats van een leasemaatschappij.

Daarnaast is op 1 januari 2005 een nieuw afschrijvingsbeleid ingevoerd. Dit beleid houdt in dat kapitaallasten van investeringen in veel gevallen ineens op de balans moeten worden gezet, en niet — zoals tot nu toe gebruikelijk — over een langere periode mogen worden uitgesmeerd. Tegenover deze tegenvallers staat een aantal meevallers; deze zijn echter niet omvangrijk genoeg om bezuinigingen te voorkomen. De bijgestelde Begroting 2005 komt vóór bezuinigingen uit op € 1,8 miljoen negatief. Voor 2006 wordt een tekort van € 1 miljoen geraamd. Pas na 2007 wordt weer een positief resultaat verwacht. De ambitie van het college van Gedeputeerde Staten (GS) reikt echter aanzienlijk verder dan de financiële situatie toelaat. Bezuinigen is op dit moment dus het enige alternatief.

Bezuinigingen
Om het verslechterde financiële perspectief te pareren, moet de provincie Zuid-Holland in 2005 € 1,8 miljoen bezuinigen (incidenteel), en vanaf 2006 jaarlijks € 1 miljoen (structureel). De bezuinigingsmaatregelen die GS voorstellen, zijn: afzien van extra uitgaven, afzien van inflatiecompensatie op de materiële budgetten en op de rentevergoeding aan de Bestemmingsreserve Impuls Kwaliteit en Leefbaarheid (BIKL) en een generieke, incidentele bezuiniging die wordt verdeeld over de begrotingsprogramma’s. Ook worden de post ‘Onvoorzien’ en de vrije ruimte van de Algemene Reserve ingezet ter dekking van het tekort.

Risico strategische grondverwerving
Van de provincie Zuid-Holland wordt steeds vaker een actieve en ontwikkelingsgerichte rol verwacht in gebiedsgerichte ontwikkelingen. Een van de manieren waarop deze rol wordt gespeeld, is de strategische aankoop van grond. GS stellen daarom voor om een nieuwe reserve ‘Risico strategische grondverwerving’ te vormen en daarin € 10 miljoen te storten. Gekoppeld aan deze reserve is de nota Strategische Grondverwerving vastgesteld. Deze nota stelt de kaders waarbinnen de provincie Zuid-Holland gebiedsgericht investeert in risicodragend samenwerken en strategische grondaankopen.

Hoofdlijnen van beleid
De Voorjaarsnota 2005 is de eerste voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar. Maar beleidsmatig wordt ook vooruitgekeken naar de jaren 2006 en verder. De Voorjaarsnota 2005 wordt in de juni-vergadering van Provinciale Staten behandeld, en dient als basis voor de beleidsbeschouwingen voor de komende jaren. De beleidsbeschouwingen worden in het najaar vertaald in de Begroting 2006.

De Voorjaarsnota 2005 is vanaf woensdag 25 mei integraal te vinden op www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland