GS NH wil 395 mln investeren in bereikbaarheid

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) willen fors extra investeren in een betere bereikbaarheid in de provincie. Hiervoor trekt de provincie € 395 miljoen uit. GS hebben besluiten genomen over de wegen en openbaar vervoerprojecten die in aanmerking komen versneld uitgevoerd te worden. De provincie wil hiermee een stevige impuls geven aan de uitvoering van grote infrastructuurprojecten in Noord-Holland. Voor een aantal gemeenten betekent dat lang gekoesterde wensen in vervulling kunnen gaan. GS hebben in totaal 16 projecten geselecteerd.

Medio 2004 hebben Provinciale Staten (PS) de ruimte gegeven voor deze Extra Investeringsimpuls. Ongeveer de helft van het geld gaat naar openbaar vervoerinfrastructuur, de andere helft naar wegen. GS willen nog in deze statenperiode definitief de provinciale bijdrage uit de investeringsimpuls toekennen. Dit is een uitkomst voor een groot aantal gemeenten die de afgelopen tijd voorstellen bij het provinciebestuur hebben ingediend. Zonder provinciale bijdrage zouden deze projecten niet van de grond zijn gekomen. De geselecteerde projecten kunnen nu versneld uitgevoerd worden.

Door GS zijn concrete bedragen in het investeringsprogramma opgenomen voor de projecten waarover al eerder besluiten zijn genomen (zoals over de N201, de bereikbaarheid van het Media Park Hilversum, Bereikbaarheid van de kust bij Zandvoort en omgeving en doorstromingsmaatregelen voor het streekvervoer). Voor de andere projecten geldt dat GS deze projecten na een zorgvuldige weging hebben geselecteerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Westfrisiaweg, de Zuidtangent en de Oostweg in Haarlem en de Zuidelijke Randweg bij Zaanstad.

GS bieden het voorstel nu aan PS aan, die begin maart 2005 twee hoorzittingen zullen organiseren om van de bevolking te horen wat men van het voorstel vindt. De hoorzittingen vinden plaats op 1 maart 2005 in Haarlem en op 2 maart 2005 in Heerhugowaard. In april 2005 kan dan de extra investeringsimpuls, inclusief de projecten en de prioriteitvolgorde, door PS worden vastgesteld.

Verantwoordelijk gedeputeerde C. Mooij gaat de komende tijd met de betrokken wethouders bekijken hoe de steun die de provincie de gemeenten wil bieden vorm kan krijgen. De provincie wil vanuit haar rol de gemeenten de helpende hand bieden om zodoende een aantal projecten van de grond te krijgen. Voorwaarde daarvoor is wel dat over de projecten tijdig besluiten worden genomen. Er is dus veel werk aan de winkel om de beoogde versnelling waar te maken.

Er zijn meer projecten dan er geld beschikbaar is, daarom hebben GS een prioriteitsvolgorde vastgesteld. Wanneer een project niet doorgaat, de voorbereiding te lang duurt of een project goedkoper uitvalt kan in dat geval direct een ander project worden uitgevoerd. Gedeputeerde Mooij zal daarom binnenkort aan de betrokken bestuurders uitleg geven over de procedure.

Eerder (in mei 2004) hebben PS de wens uitgesproken € 500 miljoen extra te willen investeren in weginfrastructuur, openbaar vervoer, economie en zorg. Naast de programma’s voor weg- en openbaarvervoer-infrastructuur is een programma zorginfrastructuur in voorbereiding, waarvoor € 95 miljoen beschikbaar is. Vorig jaar werd al het programma Versterking van de economie Noord-Holland Noord door het cluster Duurzame Energie bekend. Hiervoor is € 10 miljoen beschikbaar.

Het programma “Extra Investeringsimpuls bereikbaarheid Noord-Holland” omvat de volgende projecten:
Wegen:
1. N201 (€31,3 mio);
1a. N201 reservering (€ 20 mio);
2. Media Park Hilversum (€ 12,5 mio);
3. Bereikbaarheid Kust (€ 3,2 mio);
4. N302 Westfrisiaweg;
5. Zuidelijke Randweg Zaanstad;
6. Natuurverbinding Naardermeer – Ankeveense Plassen;
7. Oostweg Haarlem;
8. Verkeersmanagement A8-A9;
9. Omlegging A9 Badhoevedorp / T106;
10.Verbreding N244 Purmerend;
11.Verbinding A208-A22 Velsen/Haarlem;
12.Ombouw N9 tot autoweg.

Openbaar Vervoerinfrastructuur:
1. Zuidtangent;
2. Doorstromingsmaatregelen streekvervoer (“RegioNet korte termijn”) Haarlem IJmond + Gooi en Vechtstreek € 4 mio;
3. Zuiderzeelijn;
4. Zuid As Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland