Haringvlietsluizen gaan op 1 januari 2008 op een kier

Den Haag РMinister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Dwarshuis van de provincie Zuid-Holland hebben op 20 december 2004 hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord uitvoering Besluit en Beheer. Met dit bestuursakkoord wordt definitief groen licht gegeven voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Hierin staan afspraken over rollen en taken van de uitvoering. De sluizen worden op 1 januari 2008 op een kier gezet. De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van twee zoetwaterprojecten, ̩̩n op Goeree-Overflakkee en een op Voorne-Putten. Beide ministeries stellen gezamenlijk een bedrag van maximaal EUR 35 miljoen euro beschikbaar voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

Met dit besluit komt een einde aan jarenlange onzekerheid of de Haringvlietsluizen daadwerkelijk op een kier zouden worden gezet. In 2000 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het Besluit Beheer Haringvlietsluizen genomen. Daarin was opgenomen dat de sluizen per 1 januari 2005 op een kier gezet zouden worden. In de jaren daarna werd duidelijk dat het project veel duurder dreigde uit te vallen dan begroot. Om die reden is het afgelopen jaar een extra planstudie uitgevoerd.

Uit de resultaten van de onlangs afgeronde planstudie blijkt dat het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen voor het bedrag van EUR 35 miljoen haalbaar is. Een aanvullend budget wordt ingebracht door andere overheden die daarmee compenserende doelen verwezenlijken zoals de aanleg van binnendijkse natuur, het creëren van extra waterberging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het uitbreiden van recreatieve mogelijkheden. Met deze maatregelen wordt de Delta ‘gezonder’. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zoetwatervoorziening en natuurontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee en de compenserende maatregelen op Voorne-Putten.

Delta gezond maken
Met de aanleg van de Deltawerken is Nederland een stuk veiliger geworden, maar de schaduwkanten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Het water staat stil door het verdwijnen van getij en de waterkwaliteit verslechtert met gevolgen voor natuur en recreatie. Blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer, dichtslibbende geulen en oeverafslag in het Haringvliet door het verdwijnen van het getij. Een belangrijke stap om de Delta weer gezond te maken, is de Haringvlietsluizen op een kier zetten. Daarmee komt een natuurlijk overgangsgebied van zout naar zoet in het Haringvliet terug en kunnen trekvissen zoals de zalm en de forel de sluizen passeren.

Gevolgen van de Kier
Het beperkt openstellen van de Haringvlietsluizen heeft positieve ecologische effecten, zoals het beter kunnen passeren van trekvissen. Bovendien ontstaat er een geleidelijke overgang tussen zout- en zoetwater in het Haringvliet met kansen voor herstel van een brakwatergemeenschap in de omgeving. Nieuwe slibafzetting in het Haringvliet zal verminderen doordat deeltjes meer zwevend blijven als gevolg van een licht verhoogde stroming bij hoge rivierafvoeren. Het is een misverstand dat slib dat de afgelopen jaren in het Haringvliet en Hollandsch Diep is afgezet, door de sluizen op een kier te zetten, wordt afgevoerd. Ook zal op termijn minder slib bezinken in het Haringvliet.

Veiligheid en Zoetwatervoorziening
De Haringvlietsluizen op een kier zetten heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid. Bij storm op zee en hoge rivierafvoeren worden de sluizen beheerd volgens het huidig beheer. Bij een langdurige periode van droogte, waarin weinig water wordt afgevoerd door de grote rivieren, zoals in 2003, blijven de Haringvlietsluizen gesloten, net zoals nu het geval is. Voordat de sluizen in zo’n geval gesloten worden, zal het Haringvliet worden ‘zoetgespoeld’, zodat de zoetwatervoorziening voor aangrenzende gebieden niet in gevaar komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Haringvlietsluizen gaan op 1 januari 2008 op een kier | Infrasite

Haringvlietsluizen gaan op 1 januari 2008 op een kier

Den Haag РMinister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Dwarshuis van de provincie Zuid-Holland hebben op 20 december 2004 hun handtekening gezet onder het Bestuursakkoord uitvoering Besluit en Beheer. Met dit bestuursakkoord wordt definitief groen licht gegeven voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Hierin staan afspraken over rollen en taken van de uitvoering. De sluizen worden op 1 januari 2008 op een kier gezet. De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van twee zoetwaterprojecten, ̩̩n op Goeree-Overflakkee en een op Voorne-Putten. Beide ministeries stellen gezamenlijk een bedrag van maximaal EUR 35 miljoen euro beschikbaar voor het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

Met dit besluit komt een einde aan jarenlange onzekerheid of de Haringvlietsluizen daadwerkelijk op een kier zouden worden gezet. In 2000 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het Besluit Beheer Haringvlietsluizen genomen. Daarin was opgenomen dat de sluizen per 1 januari 2005 op een kier gezet zouden worden. In de jaren daarna werd duidelijk dat het project veel duurder dreigde uit te vallen dan begroot. Om die reden is het afgelopen jaar een extra planstudie uitgevoerd.

Uit de resultaten van de onlangs afgeronde planstudie blijkt dat het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen voor het bedrag van EUR 35 miljoen haalbaar is. Een aanvullend budget wordt ingebracht door andere overheden die daarmee compenserende doelen verwezenlijken zoals de aanleg van binnendijkse natuur, het creëren van extra waterberging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het uitbreiden van recreatieve mogelijkheden. Met deze maatregelen wordt de Delta ‘gezonder’. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zoetwatervoorziening en natuurontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee en de compenserende maatregelen op Voorne-Putten.

Delta gezond maken
Met de aanleg van de Deltawerken is Nederland een stuk veiliger geworden, maar de schaduwkanten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Het water staat stil door het verdwijnen van getij en de waterkwaliteit verslechtert met gevolgen voor natuur en recreatie. Blauwalgen in het Volkerak-Zoommeer, dichtslibbende geulen en oeverafslag in het Haringvliet door het verdwijnen van het getij. Een belangrijke stap om de Delta weer gezond te maken, is de Haringvlietsluizen op een kier zetten. Daarmee komt een natuurlijk overgangsgebied van zout naar zoet in het Haringvliet terug en kunnen trekvissen zoals de zalm en de forel de sluizen passeren.

Gevolgen van de Kier
Het beperkt openstellen van de Haringvlietsluizen heeft positieve ecologische effecten, zoals het beter kunnen passeren van trekvissen. Bovendien ontstaat er een geleidelijke overgang tussen zout- en zoetwater in het Haringvliet met kansen voor herstel van een brakwatergemeenschap in de omgeving. Nieuwe slibafzetting in het Haringvliet zal verminderen doordat deeltjes meer zwevend blijven als gevolg van een licht verhoogde stroming bij hoge rivierafvoeren. Het is een misverstand dat slib dat de afgelopen jaren in het Haringvliet en Hollandsch Diep is afgezet, door de sluizen op een kier te zetten, wordt afgevoerd. Ook zal op termijn minder slib bezinken in het Haringvliet.

Veiligheid en Zoetwatervoorziening
De Haringvlietsluizen op een kier zetten heeft geen nadelige gevolgen voor de veiligheid. Bij storm op zee en hoge rivierafvoeren worden de sluizen beheerd volgens het huidig beheer. Bij een langdurige periode van droogte, waarin weinig water wordt afgevoerd door de grote rivieren, zoals in 2003, blijven de Haringvlietsluizen gesloten, net zoals nu het geval is. Voordat de sluizen in zo’n geval gesloten worden, zal het Haringvliet worden ‘zoetgespoeld’, zodat de zoetwatervoorziening voor aangrenzende gebieden niet in gevaar komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV