Benoeming raadsleden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de nieuwe samenstelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bekend gemaakt. De Rli is een onafhankelijke adviesraad die regering en parlement adviseert over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Het doel was een team samen te stellen met voldoende deskundigheid op de negen beleidsterreinen en bestaande uit zittende en nieuwe leden. De benoeming geldt voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2020. De raad behandelt maatschappelijke vraagstukken van wonen, stad en ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, landbouw, voedsel en natuur, water, verkeer en vervoer, ruimtelijke economie, energie en veiligheid.

De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff
Jan Jaap de Graeff is sinds 2012 lid van de Rli en vanaf 1 januari 2016 is hij waarnemend voorzitter. Op 12 februari 2016 besloot het kabinet reeds om hem voor te dragen als voorzitter voor de raadsperiode 2016-2020. Jan Jaap de Graeff was achtereenvolgens werkzaam bij de WRR, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het bureau Milieu en Ruimtelijke ordening van VNO/NCW. In de periode 1995-2003 was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en van 2003 tot 2013 algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult diverse nevenfuncties. Hij is lid van de VVD.

Mevrouw ir. M. (Marjolein) Demmers MBA
Marjolein Demmers is lid van de Rli. Sinds januari is zij directeur bij De Groene Zaak. Daarvoor was zij directeur Duurzaamheid van de DHV Groep. Zij was lid van de in 2014 opgeheven Algemene Energieraad en zij is lid van D66.

De heer prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer
Pieter Hooimeijer is sinds 2012 lid van de Rli. Hij is hoogleraar sociale geografie en demografie aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoekschool voor stedelijk en regionaal onderzoek (NETHUR). Hij is daarnaast wetenschappelijk directeur van het NWO-onderzoeksprogramma “Verbinden van Duurzame Steden”. Hij is lid van de PvdA.

De heer prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
Niels Koeman is lid van de Rli en vanaf 2010 staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarvoor was hij advocaat in Amsterdam en gespecialiseerd in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Van 1984 tot 2014 was hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van het CDA.

Mevrouw ir. A. (Annemieke) Nijhof, MBA
Annemieke Nijhof is lid van de Rli sinds 2013. Zij is CEO van Tauw Group BV. Daarvoor werkte zij bij Grontmij NV, was zij directeur-generaal Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en raadadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Milieu bij het ministerie van Algemene Zaken.

Mevrouw prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn
Lorike Hagdorn is hoogleraar Transport, Distributie en Logistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en commissaris en toezichthouder bij enkele bedrijven. In de periode 2009-2015 was zij verbonden aan TNO als achtereenvolgens managing director mobiliteit en directeur strategie.

De heer drs. J. (Jeroen) Kok
Jeroen Kok is managing director bij E.T.M. BV en principal van de RebelGroup. Sinds 2014 is hij bovendien voorzitter van de European Travellers Council. Jeroen Kok is econoom en heeft in zowel de publieke als private sector veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van mobiliteit. Van 2001-2010 was hij CEO bij Trans Link Systems BV. Daarvoor werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat.

Mevrouw drs. E. (Ellen) Peper
Ellen Peper is sinds 1998 managing partner bij Twynstra Gudde en vanaf 2007 directievoorzitter. Zij voerde in de loop der jaren een breed pallet aan opdrachten uit in de domeinen ruimtelijke ontwikkeling en investeringen, openbaar vervoer, zakelijke dienstverlening, Rijksoverheid, provincies en profit- en non-profitnetwerken. Als managing partner is zij tevens verantwoordelijk voor en actief in bestuurlijke organisatieadviesopdrachten. Zij is sociaal geograaf.

De heer drs. K.J. (Krijn) Poppe
De heer Poppe is sinds 2000 als econoom verbonden aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, sinds 2013 in de functie van research manager van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). In de periode 2009-2011 was Krijn Poppe Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV.

De heer dr. J.C. (Co) Verdaas
Co Verdaas is planoloog en werkzaam bij adviesbureau Over Morgen, een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, elektrisch vervoer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast is hij voorzitter van de Wadden Sea Board. Van 2013 tot 2014 was hij directeur bij het Centre for Development van de Universiteit Wageningen. Daarvoor was hij onder meer staatssecretaris van Economische Zaken, gedeputeerde bij de provincie Gelderland en Tweede Kamerlid. Co Verdaas is lid van de PvdA.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)