Inspraak Westrandweg

Haarlem – Van 13 maart tot en met 23 april 2007 ligt het Ontwerp-tracébesluit (OTB) Westrandweg ter inzage. In deze periode zijn op 3 en 4 april inspraak- en informatiebijeenkomsten. Tot en met 23 april 2007 kan een ieder zijn mening kenbaar maken over de inhoud van het Ontwerp-tracébesluit. Tijdens de bijeenkomsten kan iedere bezoeker individueel inspreken bij medewerkers van het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat.

De Westrandweg moet de A10 ten zuiden van de Coentunnel verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). Met de aanleg van deze weg kan het doorgaande verkeer op de A10-West worden omgeleid en ontstaat er een goede aansluiting op de rijkswegen vanuit het Westelijke Havengebied. De Westrandweg en de Tweede Coentunnel kunnen verkeersinhoudelijk niet los van elkaar worden gezien. Het Ontwerp-tracébesluit is de op één na laatste stap in de procedure die tot het besluit leidt over de aanleg van de Westrandweg.

Ontwerp-tracébesluit
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in 2006 het tracé van de Westrandweg gekozen. In het OTB is dit verder uitgewerkt. Het rapport geeft inzicht in het feitelijke ontwerp van de weg, de locaties van viaducten, de plaatsing van geluidsschermen, de woningen waarvoor een hoger toegestane geluidsbelasting wordt vastgesteld, maatregelen voor natuur en landschap, waterhuishoudkundige aspecten, schaderegelingen, externe veiligheid en verkeersprognoses.

Volgens planning start Rijkswaterstaat in 2008 met de daadwerkelijke aanleg van de Westrandweg zodat deze – in samenhang met de aan te leggen Tweede Coentunnel – in 2012 opengesteld kan worden voor het verkeer. Dat betekent dat er dan een groot bereikbaarheidsknelpunt in de Noordelijke Randstad is opgelost.

Inspraak- en informatiebijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 3 april 2007 in De Meervaart in Amsterdam en op woensdag 4 april 2007 in De Olm in Zwanenburg. Om 19.00 uur starten de bijeenkomsten met een informatiemarkt. Om 19.30 uur geeft de projectleider van Rijkswaterstaat een toelichting op het project. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Gedurende de hele avond kan men mondeling inspreken. De informatiemarkt eindigt rond 21.30 uur.

Terinzagelegging
Tot en met 23 april 2007 ligt het OTB Westrandweg ter inzage op diverse locaties zoals bij de gemeentehuizen van Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarnaast bij het stadsdeelkantoor Osdorp, het informatiecentrum Zuiderkerk in Amsterdam, het Vergunningen Servicebureau Stadsdeel Noord in Amsterdam, het Provinciehuis van Noord-Holland en Rijkswaterstaat, beide in Haarlem. Verder bij de bibliotheken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM in Den Haag alsmede de vestigingen van openbare bibliotheken in Amsterdam, Hoofddorp, Badhoevedorp en Zwanenburg. Ook ligt het Ontwerp-tracébesluit ter inzage bij het stadsdeelkantoor Geuzeveld/Slotermeer, het hoofdkantoor stadsregio in Amsterdam en de Hoogheemraadschappen van Rijnland in Leiden en Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam. Tot en met 23 april 2007 kan iedereen zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

Vervolgtraject Inspraak
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM. Mede op basis van de inspraak op het Ontwerp-tracébesluit, stelt de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM, naar verwachting in de zomer 2007 het Tracébesluit Westrandweg vast. Tegen het Tracébesluit kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland