Provincie keurt Regionaal Plan KAN-raad goed

Gezamenlijk Persbericht van de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen

Nijmegen – Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben het Regionaal Plan 2005-2020 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen op een klein onderdeel na goedgekeurd.

Het Regionaal Plan (RP) vormt een richtinggevend kader voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen op het gebied van ruimte, economie, natuur, mobiliteit en culturele- en sociale ontwikkelingen. Met het RP wil de stadsregio werken aan een aantrekkelijke, bereikbare en internationaal concurrerende regio. Het doel is bewoners, bedrijven en bezoekers aan de regio te binden door het creëren van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
In dit Regionaal Plan kiest de stadsregio voor herstructurering, herontwikkeling en transformatie van de bestaande ruimte. Dit in tegenstelling tot het vorige regionale structuurplan, dat vooral gericht was op uitbreidingen, nieuwe infrastructuur en nieuwe bedrijventerreinen.

Met het Regionaal Plan zet de stadsregio in op het gezamenlijk uitvoeren van een aantal strategische projecten die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de regio. Het gaat om tien strategische ontwikkelingsprojecten. Op het gebied van werken en bereikbaarheid gaat het met name om herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en ruimte voor innovatieve werkgelegenheid, onder meer op het vlak van kennis en ICT. Qua mobiliteit gaat het vooral om het verbeteren van de aansluiting op de Europese verbindingen en de bereikbaarheid binnen de regio. Daarnaast moet het verknopen van bus en trein tot één samenhangend regionaal openbaar vervoersnetwerk ertoe bijdragen dat de regio bereikbaar blijft. Rondom knooppunten waar trein, bus, auto en fiets bij elkaar komen liggen kansen voor stedelijke ontwikkeling.

Provincie
Gedeputeerde Staten hebben veel waardering voor de inhoud van het Regionaal Plan, vooral omdat het gericht is op herstructurering, herontwikkeling en transformatie van bestaande kwaliteiten in de regio. De waardering geldt ook voor de wijze waarop hierover inspraak en vooroverleg heeft plaatsgevonden. Provincie en stadsregio hebben samen met de betrokken gemeenten intensief samengewerkt aan de totstandkoming van het plan. Dit was mogelijk omdat de doelen van de stadsregio en van de provincie grotendeels dezelfde zijn.

Bedrijventerrein ´s Heerenberg
GS hebben geen goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van het Euregionale bedrijventerrein aan de oostkant van ´s Heerenberg (gemeente Montferland). Volgens het Regionaal Plan zou dit bedrijventerrein verder ontwikkeld moeten worden voor transport en logistiek. GS konden dit niet goedkeuren omdat de uitbreiding van het bedrijventerrein geprojecteerd is in het landbouwontwikkelingsgebied Azewijnse Broek, hetgeen is vastgelegd in het Streekplan en het Reconstructieplan. Dat betekent dat dit gebied gereserveerd is voor intensieve veehouderijbedrijven.

Afgesproken is dat de stadsregio in samenwerking met de gemeente Montfertland en in overleg met de Reconstructiecommissie Achterhoek/Liemers gaat onderzoeken of elders compensatie voor het landbouwontwikkelingsgebied gevonden kan worden, waarna zij gezamenlijk met een voorstel komen. Gezien de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein in Doetinchem zal over het voorstel ook met Doetinchem overlegd worden.Wanneer uit het voorstel blijkt dat een bedrijventerein toch mogelijk is, dan is het College van GS bereid Provinciale Staten voor te stellen het Streekplan en het Reconstructieplan aan te passen.

Ministerie van LNV
Niet alleen Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het Regionaal Plan goed moeten keuren. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft de Minister van LNV het Regionaal Plan op 25 januari 2007 goedgekeurd.

Procedure
Nu het Regionaal Plan is goedgekeurd krijgt het, na publicatie, de status van regionaal structuurplan zoals bedoeld in artikel 36 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat de bestemmingsplannen van de twintig regiogemeenten moeten passen binnen de beleidslijnen van het Regionaal Plan.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
KAN-raad stelt Regionaal Plan vast (30-10-2006)