Provincie investeert fors in Brabant

72 miljoen extra voor uitvoering

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen in het laatste jaar van hun bestuursperiode, 72 miljoen euro extra investeren in Brabant. Dat stellen zij Provinciale Staten voor in de Kadernota 2006. Hierin presenteert het college zijn extra beleidsactiviteiten voor 2006-2007. De extra uitgaven zijn een versterking van de drie kapitalen van Brabant: het ecologische, het economische en het sociaal-culturele kapitaal. Hiermee maakt het college waar dat zij staat voor een kleurrijk, ondernemend en sociaal Brabant.

Geen nieuw beleid, maar extra impulsen in uitvoering van beleid dat al in gang is gezet. De voorstellen gaan in op wensen van Provinciale Staten die zij eerder dit jaar kenbaar maakten.

De extra uitgaven zijn bedoeld voor meer samenhang in het veiligheidsbeleid, versnelling van uitvoering van de reconstructie, versterking uitvoering in de jeugdzorg, behoud van het culturele erfgoed, aanleg van ecologische verbindingszones, aanpak van de luchtverontreiniging, versterking gebiedsontwikkeling landelijk gebied en waterbeleid, extra geld voor het fonds armoedebestrijding en de vernieuwing van het Noordbrabants museum. Daarnaast is er extra geld voor het borgen van rechtmatigheid in de bedrijfsprocessen van de provinciale organisatie. Uit aanbestedingsmeevallers bij de sector Infrastructuur wordt 15 miljoen extra gedoteerd voor de spoedige aanleg van de A4 in West-Brabant.

Begrotingsruimte en bestedingen

De provincie staat er financieel goed voor en dat biedt GS de mogelijkheid een offensieve strategie te voeren. Mede dankzij het dividend Essent en enkele overige financiële bijstellingen, komt de begrotingsruimte voor 2006-2007 op ruim 102 miljoen euro. Hiervan wordt in de Kadernota 2006 afgerond 72 miljoen aangewend voor nieuwe bestedingen.

De Kadernota 2006 wordt behandeld in de vergadering van Provinciale Staten op 23 juni 2006, in combinatie met de algemene beschouwingen. Voorafgaand aan de plenaire vergadering komt de nota op 9 juni aan bod in de vier statencommissies.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant